Nordre Grønsand gård

k

Gårds- og bruksnummer: 355/2

Kommunens saksnummer: 20/1624

forslagsstiller: Nielco As

Plankonsulent: Asplan Viak

Høring

Formannskapet har i møte 15.09.2020, sak 171/20, vedtatt at forslag til detaljregulering for Nordre Grønsand gård legges ut på offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 med følgende vilkår:

Før 2. gangs behandling skal planforslaget redegjøres for følgende punkter:

• Slukkevannskapasitet.

• Planes virkning ifb. utbyggingsavtalen for Storsand.

• Miljøfokus- fellesbestemmelser for miljøvennlige materialvalg/bruk samt fornybare energiløsninger

• I hvilken utstrekning jordloven i sin helhet kommer til anvendelse, og spesielt en vurdering av driveplikten hjemlet i jordloven paragraf 8.

Hensikten med planen er å  legge til rette for utvikling av Nordre Grønsand Gård og bygge opp under en gårdsdrift som er forenelig med utvikling av Storsand som helhet og som et bolig-, nærings- og aktivitetsområde. Planen skal også ta hensyn til kulturlandskapet området er en del av, jordvernhensyn og naturmiljø.

Frist for merknader er satt til 16.11.2020.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til formannskapets møte 15.09.2020, se sak 171/20)

Spørsmål  til saken kan sendes eller telefon 66 70 00 00.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/1624.