Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Nye Tofte Brannstasjon

Gårds- og bruksnummer: 336/1, del av 336/852

Kommunens saksnummer: 20/1634

Tiltakshaver:  Asker kommune

Plankonsulent: Feste Sør AS

 

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12‐8 varsler Feste Sør AS, på vegne av Asker kommune, om oppstart av planarbeid med detaljregulering for gnr/bnr 36/1 og 359/1 på Tofte i Asker kommune. Det varsles samtidig om at det vurderes at planforslag og byggesak kan behandles samtidig i henhold til pbl. § 12‐15.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en ny brannstasjon på Tofte.

Varslingsbrev

Varslingsannonse

Frist for innspill er satt til 04.09.2020

Se varslingsannonse/ brev for ytterligere informasjon.

Eventuelle merknader/innspill bes merket med saksnr. 20/1634.