Nye Tofte Brannstasjon

Gårds- og bruksnummer: 336/1, del av 336/852

Kommunens saksnummer: 20/1634

Tiltakshaver:  Asker kommune

Plankonsulent: Feste Sør AS

Høring

Formannskapet har i møte 22.06.2021, sak 148/21, vedtatt at forslag til detaljregulering for Tofte brannstasjon legges ut på offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for en ny brannstasjon på Tofte og samtidig klargjøre for boligutvikling på den nordlige delen av tomta.

Frist for uttalelse er satt til 25.09.2021.

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak (lenken går til formannskapets møte 22.06.2021, se sak 148/21.)

Spørsmål  til saken kan sendes eller telefon 66 70 00 00.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12‐8 varsler Feste Sør AS, på vegne av Asker kommune, om oppstart av planarbeid med detaljregulering for gnr/bnr 36/1 og 359/1 på Tofte i Asker kommune. Det varsles samtidig om at det vurderes at planforslag og byggesak kan behandles samtidig i henhold til pbl. § 12‐15.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en ny brannstasjon på Tofte.

Varslingsbrev

Varslingsannonse

Frist for innspill er satt til 04.09.2020

Se varslingsannonse/ brev for ytterligere informasjon.

Eventuelle merknader/innspill bes merket med saksnummer 20/1634.