Reguleringsplan for Ødegårdslia 67 og del av Lyngveien

Varsel om oppstart

Code Arkitektur varsler om oppstart av detaljregulering for Ødegårdslia 67 og del av Lyngveien 12 i Asker kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 12, jf. § 12-8.

Bakgrunn og hensikt

Bakgrunnen for planarbeidet er at tiltakshaver for Ødegårdslia 67, i mars 2022 etter positiv forhåndskonferanse, søkte om rammetillatelse (S21/3700) for tre boliger. Søknaden fikk avslag begrunnet i at nåværende reguleringsplan krever en tomtedelings- og bebyggelsesplan jamfør §2 i reguleringsbestemmelsene for Ødegårdsmarka. Dette utløser dermed krav om detaljregulering som erstatter tidligere bebyggelsesplan.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for 3 boliger med adkomst fra Lyngveien. Parkering løses i felles garasjeanlegg integrert i terrenget, og med gangadkomst til boligene både fra Lyngveien og Ødegårdslia. Bebyggelsen skal tilpasses eksisterende terreng og landskap.

Hovedrammene i gjeldende regulering videreføres, men for å oppnå en hensiktsmessig utbygging er det behov for noen tilpasninger. Når de siste ubebygde tomtene utvikles kompletteres det etablerte boligområdet som utgjør Ødegårsmarka, en del av tettstedet Slemmestad.

Plandokumenter:

Ved spørsmål og innspill til saken bes det sendes skriftlig til Code arkitektur AS v/ Anne Lee Holm på e-post eller postadresse under, innen frist 27.04.2024
Code arkitektur as, Akersgata 16, 0263 Oslo eller

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 240/153, del av 240/399 og 240/1

Kommunens saksnummer: 23/3114

Forslagsstiller: Code bygg As

Plankonsulent: Code Arkitektur