Reguleringsplan for Olledalen utfartsparkering

  • Gårds- og bruksnummer: 11/8, 16
  • Kommunens saksnummer: 15/8 (tidligere saksnummer 12/106425) 
  • Oppdragsgiver: Asker kommune 
  • Forslagsstiller: Asker kommune

Bygningsrådet har i møte 27.08.2014 godkjent å legge forslag til reguleringsplan - detaljregulering for utfartsparkering i Olledalen, gbnr. 11/8, 16 ut til offentlig ettersyn. 

Planen inneholder mulighet for anleggelse av 50 parkeringsplasser på østsiden av adkomstveien inn til klubbhus og skyteanlegg i Olledalen. Den gamle oldtidsveien mellom Berg og Jerpåsen som går i kanten av planområdet, er automatisk ferdet og foreslås regulert til hensynssone - båndlagt område.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden frem til 01.11.2014.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Grethe K. Løvald direkte på telefon 66 76 8060 eller e-post: glovald@asker.kommune.no.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/Plan- og bygningsavdelingen. Postboks 353, 1372 Asker, eller med e-post til post@asker.kommune.no, innen ovenfor nevnte dato. 
Merknader merkes S12/106425.

Dokumenter i saken kan også ses ved henvendelse til Innbyggerservice.