Reguleringsplan for Øra i Sætre, gbnr. 301/216 med flere

Varsel om oppstart

Halvorsen & Reine varsler på vegne av Sætre Havn Utvikling AS om oppstart av detaljregulering for Øra, Sætre i Asker kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 12, jf. § 12-8. I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. 

Planområdet omfatter området Øra, der det i dag er bussterminal, samt at Hurum Seilforening og Sætre båtforening fester deler av eiendommene.

Bakgrunn og hensikt

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et godt boligområde med en variasjon av leiligheter, samt vurdere fellesløsninger og alternative boformer. I tillegg skal man sikre tilstrekkelig areal for ny bussterminal, samt vurdere areal for offentlig parkering, pumpestasjon og eventuelt andre offentlige formål. Man skal ivareta dagens grønnstruktur, og hensynta det rike dyrelivet.

Plandokumenter:

Merknader til forslaget og  synspunkter som kan ha betydning for reguleringsplanprosessen sendes skriftlig innen 6. februar 2023 til:

Halvorsen & Reine AS v/Aina Lian
Hotvetalleen 11, 3018 Drammen
Pb 9327 Åssiden, 3036 Drammen
Tlf: 32215290
e-post:

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sending med plannavn. 

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 301/216, 301/422 og del av Søndre Sætrevei

Kommunens saksnummer: 22/190

Forslagsstiller: Sætre Havn Utvikling As

Plankonsulent: Halvorsen & Reine As