Reguleringsplan for Øra i Sætre, gbnr. 301/216 med flere

Varsel om utvidelse av planområde

Halvorsen & Reine As viser til tidligere varsel om oppstart av detaljregulering for Øra, Sætre.

Planområdet foreslås utvidet, etter et ønske om å få vurdert plassering av flytebrygge i tråd med det som ligger inne i ovenfor nevnte områdeplan. I områdeplanen ligger brygga som en forbindelse mellom Øra og Engene omtrent midt på området. Denne ønskes vurdert flyttet lenger nordvest på området, slik at den går ut der dagens brygge som brukes av seilbåtforeningen ligger. Brygga planlegges i første omgang å bli ført et stykke ut i fjorden, og vil ikke bli forbundet med Engene før dette området er ryddet for forurensing og klargjort. Dette vil avhenge av aktørene på Engene sin plan for området.

I tillegg til eiendommen har Gnr./Bnr. 301/216, samt tomt 301/422 og deler av Søndre Sætrevei, er nå en liten del av eiendom med Gnr/Bnr 355/3 tatt med, for å kunne vurdere hvor og om bryggen skal kunne lande på Engene-siden.

Varslingsbrev

Merknader til forslaget og  synspunkter som kan ha betydning for reguleringsplanprosessen sendes skriftlig innen 3. november 2023 til :

Halvorsen & Reine AS v/Aina Lian
Hotvetalleen 11, 3018 Drammen
Pb 9327 Åssiden, 3036 Drammen
Tlf: 32215290
e-post:

 

Varsel om oppstart

Halvorsen & Reine varsler på vegne av Sætre Havn Utvikling AS om oppstart av detaljregulering for Øra, Sætre i Asker kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 12, jf. § 12-8. I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. 

Planområdet omfatter området Øra, der det i dag er bussterminal, samt at Hurum Seilforening og Sætre båtforening fester deler av eiendommene.

Bakgrunn og hensikt

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et godt boligområde med en variasjon av leiligheter, samt vurdere fellesløsninger og alternative boformer. I tillegg skal man sikre tilstrekkelig areal for ny bussterminal, samt vurdere areal for offentlig parkering, pumpestasjon og eventuelt andre offentlige formål. Man skal ivareta dagens grønnstruktur, og hensynta det rike dyrelivet.

Plandokumenter:

Merknader til forslaget og  synspunkter som kan ha betydning for reguleringsplanprosessen sendes skriftlig innen 6. februar 2023 til:

Halvorsen & Reine AS v/Aina Lian
Hotvetalleen 11, 3018 Drammen
Pb 9327 Åssiden, 3036 Drammen
Tlf: 32215290
e-post:

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sending med plannavn. 

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 301/216, 301/422 og del av Søndre Sætrevei

Kommunens saksnummer: 22/190

Forslagsstiller: Sætre Havn Utvikling As

Plankonsulent: Halvorsen & Reine As