Reguleringsplan for Otto Blehrs vei 46

Gårds- og bruksnummer: 40/326, 40/1899 og 40/1898

Kommunens saksnummer: 20/1059

Plankonsulent: Boxs Arkitektstudio

 

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-3 og 12‐8 varsler Boxs Arkitektstudio om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Otto Blehrs vei 46,  gnr/bnr 40/326, 40/1899 og 40/1898.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av eiendommene til boligformål - 2 tomannsboliger med tilhørende garasjering, altså omregulering av parsellgrenser innbyrdes i planområdet

Varslingsannonse

Frist for innspill er satt til 5.5.2021.

Se varslingsannonse for ytterligere informasjon.

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.