Reguleringsplan for boliger på Bispen

Vedtatt plan

Kommunestyret i Asker har i møte 09.04.2024 vedtatt følgende reguleringsplan

  • Detaljregulering for boliger på Bispen 

Saksfremlegg/vedlegg og vedtak, lenken går til politisk møtekalender, se sak 13/24. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som er klageinstans. 

Klagen sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller på e-postadresse: .

Frist for evt. klage er 16.05.2024

 

Historikk

Høring

Formannskapet har i møte 6.12.2022, sak 247/22, vedtatt at forslag til detaljregulering for boliger på Bispen i Tofte legges ut på offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planen er å regulere området i samsvar med kommuneplanen (Vedtatt 27.09.18). Legge til rette for bygging av nye boliger. Sikre tilgjengelighet til strandsona. Legge til rette for hensiktsmessig utforming og oppgradering av veisystem.

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak (lenken går til formannskapets møte 06.12.2022, se sak 247/22)

Frist for merknader er satt til 09.03.2023.

Spørsmål  til saken kan sendes eller ring oss på 66 70 00 00.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/3324

Nøkkelinformasjon:

Kommunens saksnummer: 20/3324

Gårds- og bruksnummer: 336/773 med flere

Forslagsstiller: Statkraft Tofte AS

Plankonsulent: Sivilingeniør Gjermund Stuvøy AS