Reguleringsplan for infrastruktur ved Rortunet kjøpesenter

Gårds- og bruksnummer:  289/1 med flere

Kommunens saksnummer:  21/1271

Forslagsstiller: Rortunet AS

Plankonsulent: Halvorsen & Reine AS sivilarkitekter MNAL

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12‐8 varsler Halvorsen & Reine AS, på vegne av Rortunet AS, om oppstart av  detaljregulering for ulike infrastrukturtiltak i tilknytning til Rortunet kjøpesenter i Asker kommune, gårds- og bruksnummer 289/1 med flere.

Hensikten med planforslaget, er å legge til rette for ulike infrastrukturtiltak:

  1. Se på mulighet for etablering av kollektivknutepunkt langs Slemmestadveien
  2. Flytting av bussholdeplass i krysset Slemmestadveien–Kirkealleen
  3. Se på mulighet for etablering av planskilt kryssing over Slemmestadveien
  4. Justeringer av regulerte veiprofiler (mindre endringer fra vedtatt reguleringsplan)

Frist for innspill er satt til 04.06.2021.

Eventuelle merknader/innspill bes merket med saksnummer 21/1271

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.