Områdeplan for Røyken sentrum med tilliggende områder

Kommunens saksnummer: 20/77

Planens forslagsstiller: Asker kommune

Høring: du kan gi innspill frem til 15. april

Formannskapet har i møte 07.12.2021, sak 234/21, vedtatt at forslag til områdeplan for Røyken sentrum med tilliggende områder legges ut på offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Planforslaget gir rammer og betingelser for arealutviklingen framover. Planområdet er avgrenset i sør av E134 og i nord av Spikkestadlinjen og omfatter foruten sentrum tilliggende byggeområder. Reguleringen berører flere tidligere planer som helt eller delvis vil bli erstattet av denne.

Reguleringen bygger opp under mål for områdeutvikling. Røyken sentrums rolle som knutepunkt for kollektivtrafikk i søndre Asker skal styrkes. Knutepunktet skal være en integrert del av tettstedet og gi grunnlag for utvikling av handel, service og om lag 250 boliger, samtidig som viktige grøntdrag ivaretas.

Planforslaget tilrettelegger for at byggeområdene i sentrum utvikles før områdene i randsonen tas i bruk. Regulering av delområdene i sentrum forutsettes å bygge på en felles overordnet plan (arkitektkonkurranse) som sikrer arkitektonisk helhet og kvalitet i byrommene.

I områdene mot Røykenbadet i syd tilrettelegges det for utvikling med ytterligere 250 boliger. Områdene i sør knyttes til sentrum ved etablering av en aktivitetsakse som følger grøntdraget langs Sandvadbekkens kulvert inn mot sentrum.

Planforslaget bygger på vedtatt planprogram og skal tilrettelegge for områdeutvikling etter kommuneplanens mål. 

Plankart, sist datert 06.12.2021

Reguleringsbestemmelser, sist revidert 09.12.2021

Planbeskrivelse

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til formannskapets møte 07.12.2021, se sak 234/21)

Frist for merknader er satt til 15.04.2022.

Spørsmål og merknader til saken kan sendes eller telefon 66 70 00 00.

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Merknader merkes med saksnummer 20/77.

Folkemøte

Onsdag 30. mars fra kl. 17:00 – 20:00 holdt Asker kommune folkemøte om områdeplan for Røyken sentrum med tilliggende områder. 

Ønsker du å lese presentasjonen som ble holdt kan du gjøre det her.