Reguleringsplan for Skjellsandveien 20

Gårds- og bruksnummer: 237/737, 237/9

Kommunens saksnummer:  20/5068

Forslagsstiller: Karbon Eiendom Utvikling AS

Plankonsulent: Tuvalu Arkitekter

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12‐8 varsler Tuvalu Arkitekter, på vegne av Karbon Eiendom Utvikling AS, om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Skjellsandveien 20 i Bødalen, gnr/bnr 237/737 og del av  237/9.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvikling av flermannsboliger med til sammen ca 22 - 24 boenheter, samt en omdisponering av dagens friområde. Boligene søkes tilpasset områdets karakteristiske særpreg, skala og tetthet. Adkomstvei for eiendommen planlegges fra Hagenåsen. Planen vil også utrede en eventuell veiforbindelse i nord/sydlig retning i nordre del av planområdet mellom Auke og Torvbråten.

Varslingsbrev

Frist for innspill er satt til 6.4.2021.

Se varslingsbrev for ytterligere informasjon.

Eventuelle merknader/innspill bes merket med saksnr. 20/5068