Reguleringsplan for Slottet - Storsand

Varsel om oppstart

Halvorsen & Reine AS  varsler på vegne av Storsand bolig AS om oppstart av detaljregulering for Slottet, Storsand i Asker kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8. I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. 

Bakgrunn og hensikt

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for gode og varierte boligområder, ved at man reetablerer et ødelagt landskap. Masser fra utbygging av løp 2 for Oslofjordtunnelen skal benyttes for å bygge opp terrenget. Man skal tilføre området vesentlig økt kvalitet, gjennom gode grøntområder og lekeplasser, oppgradering av båthavn, bedre tilkomst samt tilknytning til sjø. Utforming skal ha fokus på variasjon, bokvalitet, utsikt og solforhold.

Plandokumenter:

Merknader eller spørsmål til forslaget  kan rettes til:

Halvorsen & Reine AS v/Aina Lian
Hotvetalleen 11, 3018 Drammen
Pb 9327 Åssiden, 3036 Drammen
Tlf: 32215290
e-post:

Frist for merknader er 30.12.2022

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sending med plannavn. 

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 354/1.

Kommunens saksnummer: 21/4594

Forslagsstiller: Storsand bolig As

Plankonsulent: Halvorsen & Reine As