Reguleringsplan for Solli skiarena

  • Gårds- og bruksnummer: 95/3 med flere
  • Kommunens saksnummer: 15/6 (tidligere saksnummer 12/106426)
  • Oppdragsgiver: Asker kommune
  • Forslagsstiller: Asker kommune

Høring - reguleringsplan for skiarena med utfartsparkeringer på Solli

Bygningsrådet har i møte 25.02.2015 godkjent å legge forslag til områderegulering for Skiarena med utfartsparkeringer på Solli ut til offentlig ettersyn.

Planen legger til rette for ny skiarena med skiskytterbane, ny adkomstvei og 3 parkeringsplasser for hhv. 20, 50 og 100 biler.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden frem til 24. april 2015.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Heidi Fløtten Olsen på  telefon 482 62 045 eller e-post .

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker, eller med e-post til , innen ovenfor nevnte dato. Merknader merkes saksnummer 15/6.
Innspill kan alternativt sendes inn via elektronisk skjema.

Dokumenter i saken kan også ses ved henvendelse til Servicetorget.

Planprogram

Planprogram ble vedtatt politisk 12.03.2014.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en skiarena med skytebane for idrettene langrenn, skiskyting og hundekjøring.  Arenaen skal være et sted der det kan drives med trening og mindre konkurranser for skiklubbene i Asker.  Planen åpner også muligheten for å øke parkeringskapasiteten for det allmenne friluftslivet i Solliområdet.

1.gangs behandling i bygningsrådet planlegges i februar 2015.

Varsel om oppstart

Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 29.01.2015.

Varslingsannonse