Reguleringsplan for søndre Borgen barnehage

Varsel om oppstart

Ola Roald Arkitektur AS varsler på vegne av Asker kommune om oppstart av detaljregulering for Søndre Borgen  med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 12, jf. § 12-8. 

Bakgrunn og hensikt

Det er behov for en ny barnehage som kan erstatte Søndre Borgen barnehage, og 22.01.22 ble det politisk vedtatt at det skulle lages en mulighetsstudie for ny barnehage. 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for bygging av ny barnehage med 8 avdelinger. Dette innebærer at uteområder for ungdomsskolen må omdisponeres, og et nytt aktivitetsområde planlegges der det er grusbane i dag. Ny reguleringsplan skal i sin helhet erstatte en eldre bebyggelsesplan for området, og planområdet inkluderer arealer for kirken, parkering og ungdomsskolen. Det er ikke planlagt noen endringer på disse bygningene, men reguleringsplanen vil legge føringer for eventuelle fremtidige endringer. Viktige avklaringer i planområdet er trafikkavvikling og trafikksikkerhet, samt støy. Planen skal også regulere nye fortau eller gang-sykkel forbindelser.

Plandokumenter:

Merknader til forslaget og  synspunkter som kan ha betydning for reguleringsplanprosessen sendes skriftlig innen 30. januar 2023 til:

Ola Roald AS Arkitektur, Øvre Langgate 50, 3110 Tønsberg eller til . Kopi sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sending med plannavn. 

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 7/443 med flere

Kommunens saksnummer: 22/2936

Forslagsstiller: Asker kommune

Plankonsulent: Ola Roald Arkitektur