Reguleringsplan for Torstadåsen 58

Gårds- og bruksnummer: 31/47, 31/132, 31/333

Kommunens saksnummer: 21/469

Forslagsstiller: Torstadåsen Utvikling AS

Plankonsulent: Hille Melbye Arkitekter AS

 

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-3 og 12‐8 varsler  Hille Melbye Arkitekter AS  om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Torstadåsen 58, gnr/bnr. 31/47, 31/132, 31/333.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for rekkehus og uteoppholdsarealer.
I henhold til Asker kommune ønskes det samtidig å tilrettelegge for et ensidig fortau langs Torstadåsen, fra Holmen barnehage i nordøst til Torstad skole i vest. Planområdet er foreløpig avgrenset som vist med rød linje på kartet i varslingsbrev. Endelig avgrensning vil bli avklart som del av planarbeidet.

Varslingsbrev

Frist for innspill er satt til 20.11.2021.

Se varslingsbrev for ytterligere informasjon.

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.