Mindre endring av reguleringsplan for VEAS

Gårds- og bruksnummer: 68/185

Kommunens saksnummer: 

Oppdragsgiver: Vestfjorden avløpsselskap 

Forslagsstiller: Asplan Viak AS

Vedtatt plan

 

Vedtatt plan

Mindre endring av områdeplan for VEAS ble vedtatt av kommunestyret 05.09.2017.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Lenke til kommunestyrets behandling, se sak nr. 90/17

Vedtaket kan påklages. Frist for klage er 09.10.2017.

Høring

Bygningsrådet har i møte 15.03.2017, sak 16/17, godkjent å legge forslag til endring av områdeplan for VEAS renseanlegg - sikkerhetssonen ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 08.05.2017.

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Aina Iden Tveit på telefon 900 88 268 eller .

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 16/6930.

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til bygningsrådets møte 15.03.2017, se sak 16/17)

 

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat.  Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 03.08.2016. Frist for merknader er 29.08.2016.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.