VEAS' - reguleringsplan for endret hensynssone ved biogassanlegg

Gårds- og bruksnummer: 68/185

Kommunens saksnummer: 18/1890

Forslagsstiller: VEAS gass AS

Plankonsulent: Asplan Viak AS

Høring

Bygningsrådet har i møte 20.06.2018, sak 18/61, godkjent å legge forslag til reguleringsendring av områdeplan for VEAS - endrede hensynssoner ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 28.08.2018.

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Aina Iden Tveit på telefon  900 88 268 eller   

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 18/1890.

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 26.04.2018.

Frist for innspill 25.05.2018.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.