Krav til 3D - modell

I planprosessen skal det lages en 3D - modell som viser det ytre skallet av fremtidig bebyggelse.

Hvorfor ønsker vi 3D-modeller?

3D-modeller gir berørte, saksbehandlerne og folkevalgte en mulighet til å forstå kart, tegninger og illustrasjoner gjennom en virkelighetsnær opplevelse. Ved bruk av 3D-teknologi kan byggeprosjekter visualiseres allerede i planleggingsfasen. Dette gir større forståelse for konsekvenser av et planforslag og et byggetiltak for alle berørte parter. I tillegg vil analyse- og vurderingsverktøyet kunne gi bedre beslutningsgrunnlag for folkevalgte. Et verktøy som kan visualisere virkeligheten kan også være med på å skape en bedre kommunikasjon og samarbeid mellom fagfolk i kommunen, naboer, politikere og andre berørte parter.

Når skal 3D-modellen leveres?

På oppstartsmøtet med oss avklares det hvilke krav som gjelder, samt når og hvor 3D-modellen skal innsendes. Vi skal ha en 3D-modell ved innsendelse av planforslag til 1. gangs behandling, og ved behov skal den oppdateres ved sluttbehandling. Du kan også oppdatere modellen ved behov underveis i planprosessen.

Tekniske spesifikasjoner

3D-modellen skal følge spesifikasjonene som er listet under. Dette bidrar til at modellen blir plassert riktig i terrenget.

 • Datum: EUREF89
 • Vertikalt datum (høydereferanse): NN2000
 • Koordinatsystem: UTM sone 32
 • Presisjon: Meter (m), med inntil 3 desimaler
 • Type 3D-modell: Objektbasert

Filformat

 • Leveranseformat: IFC

Vårt primære format er IFC4 (eventuelt IFC2x3). Dersom du har spørsmål eller utfordringer tilknyttet filformat, ta kontakt med avdeling for analyse og geodata (se mail nederst). 

Innhold i BIM-fil

 • Detaljeringsnivå: BIM-filer varierer i detaljeringsgrad. Vi ønsker skallet av bygningsmassen, slik at vi ser byggenes omfang og størrelse i forbindelse med omliggende terreng. Etasjeinndeling er også hensiktsmessig. Vi ønsker imidlertid ikke detaljer på nivå med dørhåndtak, interiørelementer og lignende. Slike detaljer skal ikke tas med i eksport av IFC-filen.
 • Terreng: I utgangspunktet ønsker vi ikke at BIM-filen skal inneholde terreng. Vi ønsker oss selve bygningen isolert. Dersom terrenget kan isoleres fra bygget, kan det eventuelt legges ved. Dersom det er planlagt større terrenginngrep, er dette hensiktsmessig.

Kontroll av BIM

Når vi mottar BIM-filer, vurderer vi modellen i sammenheng med sine omgivelser i et kartsystem (GIS). Dette er noe annerledes enn å studere BIM-filen alene. Derfor er det viktig å dobbeltsjekke at BIM-filen har riktige geografiske referanser, slik at den blir plassert riktig i terrenget. I tillegg til koordinatsystemet, dobbeltsjekk at datumet er satt riktig (ikke WGS84 men EUREF89). Dersom en bruker et lokalt koordinatsystem når en tegner BIM-modellen, må dette konverteres til riktig koordinatsystem og datum før eksport til IFC. Eventuelt må koordinater kunne oppgis for modellens nullpunkt.

Hva bruker vi 3D-modellen til?

 • Volum- og høydestudier sett i forhold til eksisterende bebyggelse og omgivelser.
 • Enkle sikt-, sol- og skyggeanalyser.
 • Generere snitt for å muliggjøre grundigere gjennomgang av planforslagene.
 • Kommunikasjonsverktøy for visualisering av planforslaget til politisk behandling og overfor berørte parter.
 • God samhandlingsløsning for tverrfaglige diskusjoner og møter, se konsekvenser i forbindelse med klima, miljø, vern, farer, kulturminner med mer.
 • Kontroll og utdypende studier av innleverte illustrasjoner/bilder fra forslagsstiller.

Hjemmel 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 2-1 og kart- og planforskriftens § 9 kan vi kreve at planfremstillingen suppleres med nødvendig perspektiv- eller volumillustrasjon for å få en bedre forståelse av planen.

3D-modeller anbefales som en del av planforslaget. 

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål angående leveranse av 3D-modeller, kontakt avdeling for analyse og geodata: