Planpakken

Denne siden er ment for deg som er profesjonell og skal sende inn et planinitiativ eller planforslag til kommunen.

FS= Forslagsstiller
AK= Asker kommune/administrasjonen
UPB = Utvalg for plan og bygg 
KST= Kommunestyret

Planinitiativ

 
Aktivitet Ansvar Maler, veiledninger, krav, kommentar

Innhente informasjon

FS

Innsending av planinitiativ

FS

Skjema for innsending av planinitiativ

Planinitiativ sendes per e-post til , eller med vanlig post til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

Gjennomgang av planinitiativet

AK

Saken fordeles til saksbehandler.
Intern gjennomgang av det innsendte materialet.

Oppstartsmøte med forslagsstiller og eventuelt tiltakshaver

AK

Saksbehandler innkaller til og skriver referat fra møtet.

Varsling

 
Aktivitet Ansvar Maler, veiledninger, krav, kommentar

Varsling

FS

Varslingsliste (sist rev. mars 2024)
Liste over grunneiere/fester/naboer fås ved . Varslet bør utformes i dialog med kommunen. Dersom PBL § 4.1 utløses er det krav om at forslag til planprogram legges ut på høring senest samtidig som det varsles oppstart. 

Dette vedlegget som informere om hva en planprosess er, legges ved varslingsbrevet. 

Naboliste eller e-nabovarsel bestilles på e-torget.

Gjennomgå innkomne forhåndsuttalelser

FS

Resyme av + kommentar til den enkelte uttalelse, skal følge som del av planforslaget.

Dialog om utforming av planforslag

 
Aktivitet Ansvar Maler, veiledninger, krav, kommentar

Utkast til planforslag utarbeides i dialog med kommunen.

Analyser, rapporter, utredninger, registreringer, mv.

FS/AK

 

 

Nødvendige analyser, rapporter, arkeologiske registreringer, biomangfold-registreringer, mv. bør av hensyn til framdrift og forutsigbarhet, utarbeides så tidlig som mulig.

Planforslag

 
Aktivitet Ansvar Maler, veiledninger, krav, kommentar

Utarbeide planforslag

 

Digital arealplan (SOSI), digital veiplan (SOSI), 3D-modell (IFC) og øvrig materiale sendes med e-post til .

Eventuelle papirdokumenter sendes til:
Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Gjennomgang av planforslaget

AK

Intern gjennomgang av det innsendte materialet.

Tilbakemelding til forslagsstiller

AK

Mottattbrev med utfylt sjekkliste samt foreløpig beregning av gebyr.

Eventuell komplettering

FS

Ved behov for komplettering skal normalt planforslaget i sin helhet sendes inn på nytt.

Innbetaling gebyr

FS

Priser for behandling av plan- og byggesaker.

1.gangsbehandling / offentlig ettersyn

 
Aktivitet Ansvar Maler, veiledninger, krav, kommentar

Delegert / i utvalg for plan- og byggesaker

AK/UPB

Planforslag behandles normalt av utvalget for plan- og byggesaker.

Kunngjøring /
offentlig ettersyn

AK

Brev til grunneiere/naboer og til høringsinstanser, annonse i avis og plankunngjøring på kommunens internettsider.

Kopi av merknader

AK

Oversendes forslagsstiller.

Eventuell kommentar til merknadene

FS

Resyme av + kommentar til den enkelte uttalelse, skal følge som del av planforslaget. Eventuelle imøtekommelser av merknader skal også fremgå av planbeskrivelsen, plankartet og bestemmelsene og oversendes samlet dersom ikke annet er avtalt. 

Eventuell ytterligere dokumentasjon

FS

Dersom det ved høring framkommer behov for ytterligere dokumentasjon, er dette normalt forslagsstillers ansvar.

Eventuelle endringer

AK/(FS)

Ved større endringer kan nytt offentlig ettersyn være nødvendig.
Dialog med forslagsstiller.

2.gangsbehandling

 
Aktivitet Ansvar Maler, veiledninger, krav, kommentar

Sak ferdigstilles for politisk behandling

AK

 

Utvalg for plan- og byggesakers behandling

UPB

Kommunedirektøren anbefaler utvalget å innby kommunestyret til å fatte vedtak.

Kommunestyrets behandling

KST

Vedtak (alternativt retur til utvalget/administrasjon).

Kunngjøring av vedtak

AK

Brev til grunneiere/naboer og til høringsinstanser, annonse i avis og plankunngjøring på kommunens internettsider.

Eventuell klagebehandling

 
Aktivitet Ansvar Maler, veiledninger, krav, kommentar
Eventuelt tilsvar til klage FS  
Klagebehandling

AK

 
Behandling av klage

UPB

Utvalg for plan- og byggesakers utfall av saken avgjør om saken skal oversendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse.

 

Har du tilbakemeldinger eller innspill?

Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger og innspill til planpakken, send en e-post til:

Hanne Heieraas Evju, rådgiver for kommunikasjon og innbyggerinvolvering