Krav til plankart og digitale plandata

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 2-1 og plan- og kartforskriften § 7, krever Asker kommune at alle forslag til reguleringsplaner, samt forslag til mindre endring i reguleringsplan, konstrueres og leveres på digital form før planforslaget / forslag til mindre reguleringsendring tas opp til behandling. Det skal altså sendes inn både digitale plandata (SOSI) og plankart (PDF).

Digitale plandata er geodata i digital arealplan.

Et plankart er en fremstilling av arealplan på kart og inneholder tittelfelt og tegnforklaring.

Forslag til plankart og digitale plandata skal tilfredsstille krav i

 • Kart- og planforskriften med veiledning
 • Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister.
  Det vises spesielt til:
  Del 1 - Spesifikasjon for plankart
  Del 2 - Spesifikasjon for tegneregler
  Del 3 - Spesifikasjon for SOSI plan

Her finner du kart- og planforskriften.

Kartgrunnlaget

 • Planen/endringen skal være kartfestet i samme koordinatsystem som de utleverte grunnkartdata Euref89 -UTM sone 32, med høyder referert til NN2000.
 • Uttrekksdato (fra Infoland eller Asker kommune) skal ikke være eldre enn 6 måneder ved innsending, og påføres tittelfeltet.
 • Ekstra kartlegging (i privat regi) dersom det er mangelfulle kartdata.
 • Grunnkartet skal ikke endres.
 • Grunnkartdata skal ikke være med i leveransen til kommunen.

Se vår nettside Kjøp av digitale kartdata for bestilling av kartgrunnlag.

Digitale plandata (SOSI)

Ved alle innsendte planforslag / forslag til mindre endringer blir de digitale plandataene kontrollert i kommunens GIS-system før de behandles i planutvalget eller det fattes vedtak på delegert myndighet. Dersom de ikke tilfredsstiller gjeldende SOSI-versjon/spesifikasjon, vil 12-ukersfristen for behandling av private forslag til detaljregulering stoppe å løpe fra kommunen har meldt fra til forslagsstiller om manglene.

Digitale plandata skal leveres på SOSI-format, og etter den til enhver tid gjeldende SOSI-versjon.

Digitale plandata sendes til .

Konstruksjon av plandata

 • Det digitale kartet som åpnes på skjermen har en geografisk forankring. Kartutsnittet må derfor aldri flyttes eller kopieres og limes inn i et annet dokument.
 • Grunnkartet skal ikke endres.
 • Planen skal konstrueres etter geometriske prinsipper. Veisidene skal være parallelle, og kurver må konstrueres slik at rettlinje og sirkelbue tangerer.
 • Alle buer skal oppgis med kurvepunkt og korrekt radius (påskrift). Alle planlagte veilinjer skal oppgis med kurvepunkter, radier og bredde. Påskrift til parallelle linjer og radier skal angis på planen hver gang avstanden/radien endres. Lange parallelle linjer gis flere påskrifter slik at linjene også lar seg dokumentere på et utsnitt av planen.
 • Plangrensen må sammenfalle 100 % med formålsgrenser i planens ytterkanter.
 • Dersom det er ment at formålsgrense skal følge eksisterende eiendomsgrense eller gjeldende formålsgrenser i kartet, må også disse sammenfalle 100 %.
 • Kjeder av linjestykker skal henge sammen. Ingen linjer av samme type skal ligge dobbelt (formålsgrense mellom to formål skal kun være en linje). Dersom to linjer skal følge hverandre (for eksempel formålsgrense og grense for bevaring) skal den ene linjen være en kopi av den andre.
 • Regulering over og under bakkenivå skal leveres på egne filer. Dersom det er ønskelig å vise flere detaljer enn de som er juridisk bindende må det lages en illustrasjonsplan i tillegg til plankartet.

Plankart PDF

Plankartets målestokk skal normalt være 1:1000. Annen målestokk etter avtale.
Opplysning om plannavn og planid (til føring i tittelfelt), kan fås ved henvendelse til saksbehandler.

Plankartet leveres som PDF-fil (vektorbasert). Plankartet utgjør del av planforslaget, som sendes samlet til .