ROS-analyse

Det anbefales at ROS-analysen utarbeides i henhold til veileder om Samfunnssikkerhet i arealplanlegging - kartlegging av risiko og sårbarhet (DSB).

Kommunen har i tillegg utarbeidet en sjekkliste for aktuelle temaer som må utredes i ROS-analysen.