Minstekrav til framstilling og innhold

For å effektivisere saksbehandlingen og overholde plan- og bygningslovens frister for saksbehandling, må kommunen stille minstekrav til materialet og grunnlagsdokumentasjonen som skal foreligge ved innsendelse av private reguleringsforslag.

For at fristen på 12 uker skal begynne å løpe, må det foreligge et forslag som tilfredsstiller visse minstekrav til framstilling og innhold. Hva kommunen krever vil fremgå nedenfor.

Forslag som åpenbart er mangelfulle kan kommunen returnere til forslagsstiller for supplering, slik at fristen først begynner å løpe når et fullstendig forslag har kommet inn.

Forslagsstiller vil, innen 4 uker etter at planforslaget er mottatt, få tilsendt et mottattbrev. Brevet vil inneholde en vurdering av innsendt materiale, en foreløpig faglig vurdering av selve forslaget, opplysninger om fremdrift og saksbehandler, samt en foreløpig beregning av gebyr.

Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse skal oversendes i digital form.

Plankart

Plankartet skal utformes i tråd med kart- og planforskriften kapittel 3 og veileder til forskriften.

Se nærmere spesifikasjon og opplysninger om kartgrunnlag på vår nettside Krav til plankart og digitale plandata.

Planbestemmelser

Planbestemmelsene skal fastlegge forhold som det ikke er mulig, eller hensiktsmessig, å fastlegge på plankartet. Det skal være hjemmel for bestemmelsene i plan- og bygningsloven og bestemmelsene skal være presise, entydige, og enkle å forstå og håndheve.

Utforming av forslag til bestemmelser skal ta utgangspunkt i Asker kommunes mal for bestemmelser og tilpasses det enkelte planområde.

Planbeskrivelse med vedlegg

Forslagsstiller anbefales å bruke Asker kommunens planmal som utgangspunkt for beskrivelsen av planforslaget. Planmalen viser hvilke tema som skal være del av en planbeskrivelse, og fungerer sånt sett som en sjekkliste for kommunens krav.

Som del av beskrivelsen skal det foreligge et tilstrekkelig utrednings- og illustrasjonsmateriale som viser hva planforslaget innebærer.

Særlig om regulering av veier

Det kreves at regulert senterlinje/regulert vei i forslag til ny plan er konstruert og korresponderer med senterlinje/vei i eksisterende, tilgrensende planer. Det skal være sammenheng mellom reguleringsplaner når der gjelder f.eks. veiformål. Senterlinje skal være gjennomgående fra plan til plan.

Dersom forslagsstiller ønsker eller ser behov for å forskyve senterlinje/vei ved overgang mot tilgrensende planer, må den nye reguleringsplanen også omfatte omregulering av gjeldende regulert vei. Dette for å oppnå gjennomgående senterlinje og sammenhengende veiformål.

I alle reguleringsplaner som inneholder vei, skal normalprofil tegnes inn på plankartet eller på annet vis følge planforslaget. Videre skal veiplan(er) med lengde- og tverrprofiler følge planforslaget.

Veiplan med profiler skal leveres både som PDF-fil og i digital form (SOSI-format).