Veileder for utarbeidelse av VA rammeplan

Kort fortalt

Til førstegangsbehandling av alle reguleringsplaner skal det inngå rammeplan for vann, avløp og overvann (VA rammeplan).

Planen skal vise prinsippløsning for vann og avløp i området i sammenheng med eksisterende system. Overvannshåndtering og flomveier skal vises i rammeplanen.

Omfanget av VA-rammeplan vil variere ut i fra reguleringsplanens type, størrelse og kompleksitet.

VA rammeplan i Asker kommune

Formålet med en VA rammeplan er at de fleste vannrelaterte forhold må avklares tidlig i reguleringsprosessen. Dette for å ivareta at regulering skjer etter bestemmelser, i aktsomhet, av hensyn til soner og at nødvendig areal blir avsatt til teknisk infrastruktur i eller utenfor planområdet.

VA rammeplan er ikke juridisk bindende i seg selv, men skal fremme forslag til bestemmelser som er nødvendige for å ivareta løsningene som foreslås.

Asker kommune ved Vann og vannmiljø vurderer VA-rammeplanens løsninger i kraft av rollen som eier av offentlig VA-infrastruktur.

Krav til innhold i VA rammeplan

En VA rammeplan skal 

 • vise prinsippløsning for vann, avløp og overvannshåndtering i reguleringen.
 • avdekke utfordringer knyttet til vann, avløp og overvannshåndtering ved regulering.
 • foreslå nødvendige tiltak for å håndtere utfordringene.
 • komme med forslag til bestemmelser, rekkefølgekrav eller formål i plankartet som er nødvendige for å ivareta hensynet til vann og avløp, inkludert overvann.

Løsninger innenfor reguleringsområdet skal framkomme i planen, men forhold også utenfor området kan være aktuelt.

I tillegg skal koblingen til eksisterende system tydelig framkomme av VA-rammeplanen, og for å vise at nedstrøms- eller tilstøtende anlegg har nødvendig kapasitet må man i mange tilfeller også vurdere systemer utenfor reguleringsområdet.

Forholdet til annen infrastruktur må også avklares.

Rammeplanen er et vedlegg til reguleringsplanen, men skal være slik utformet at den også kan leses isolert.

Sjekkliste for utarbeidelse av VA rammeplan

Sjekkliste VA rammeplan

Sjekkliste

For å sikre at alle fagområder blir ivaretatt i VA rammeplan skal følgende sjekkliste svares ut:

 • Eierskap til VA-infrastruktur (offentlig/privat) avklares.

 • Vannforsyning og forsyningssikkerheten i området utredes. Det betyr avklaring av
  • brannvannsbehov og dimensjonerende vannføring
  • dimensjoner på nye hovedledninger
  • tilknytningspunkt angitt med kum SID for nye hovedvannledninger
 • Spillvannproduksjon i området må utredes samt høyder, fallforhold og dimensjoner for nye hovedledninger. Videre må følgende avklares:

  • Skal tiltaket knyttes til offentlig avløp? (hvis nei må det innhentes tillatelse fra de som eier anlegget)
  • Skal tiltaket til et privat avløpsanlegg? (hvis ja må det innhentes tillatelse fra de som eier anlegget)
  • Hvor mange pe vil tiltaket gi? (over 50 pe = trengs en vurdering av kapasitet nedstrøms)
  • Hva vil spissbelastningen fra tiltaket være (maks døgn/maks time)? (over 0,5 l/s = trengs en vurdering av kapasitet nedstrøms)
  • Skal avløpet ledes med selvfall eller må det pumpes? (det tillates ikke overløp fra private pumpestasjoner)
 • Overvannsavrenning før og etter utbygging skal utredes. Beskrivelse og dimensjonering av overvannssystem skal komme frem av planen. Økt avrenning grunnet arealendringer skal forsinkes og håndteres lokalt. Løsningene for overvann skal basere seg på tretrinnsstrategi som vektlegger lokal overvannsdisponering. Påkobling på eksisterende OV-nett bør unngås.

 • Ved bruk av infiltrasjonsløsninger må det følge bestemmelser om infiltrasjonstester eller infiltrasjonskapasiteten må dokumenteres i VA-rammeplanen.

 • Avklaringer av tilstrekkelig areal til overvannsanlegg og eierskap til grunn.

 • Eksisterer det bekkelukking innenfor planområdet skal konsekvenser av vann på avveie og åpning av bekken utredes.

 • Omfattes planområdet av aktsomhetssone for flom (kommuneplanens arealdel), skal sikkerhet mot flom og erosjon utredes gjennom en farekartlegging.

Vannmiljø

 • Ivareta hensynsone/kantsone mot bekker, elver og kyst.
  • Restaurering hvis det mangler
  • Revegetering
 • Dagens tilstand i vannforekomst
 • Forurensing – mulige kilder som følge av tiltak
  • Krav til anleggsfase (partikler)
  • Snødeponi
 • Biologisk mangfold i kantsone og vann

Disposisjon av VA rammeplan

Slik disponerer du en VA rammeplan

1. Sammendrag

Kortfattet oversikt over prinsippløsning, utfordringer og nødvendige tiltak på vann- og avløpssystemet, inkludert overvann og flomhåndtering.

Forslag til eventuelle bestemmelser, rekkefølgekrav eller formål som må inn i plankartet for å ivareta vann og avløp, inkludert overvann.

2. Innledning

Kort bakgrunn for utarbeidelsen av VA-rammeplanen.

3. Planbeskrivelse

Kort oppsummering av reguleringsplanens formål og hovedgrep med vekt på forhold som påvirker løsningen for vann og avløp. Plankartet skal legges ved eller vises som figur i rammeplanen.

Beskrivelse av eksisterende forhold

Beskrivelse av eksisterende VA-infrastruktur, både i området og system for tilknytning vises i kart for hovedsystem for vann og avløp. Andre relevante forhold som hensyn og aktsomhets soner, grunnforhold, resipientforhold etc.

Prinsippløsning for VA

 • Beskrive eksisterende VA-infrastruktur, både i området og system for tilknytning og avdekke behov for tiltak som følge av reguleringen
 • Beskrive hvilke overordnede løsninger en planlegger for vann og avløp. Behov for nye stasjoner (pumpestasjoner, trykkøkningsstasjoner, overløp etc.)
 • Foreslå bestemmelser som ivaretar VA og eventuelt sikre installasjoner gjennom egne formål i plankartet
 • Avklare eierskap til VA-infrastruktur (offentlig/privat)
 • Avklare rettighetsforhold knyttet til plassering av VA-anlegg utenfor egen grunn
 • Avklare forholdet til annen infrastruktur (som høyspentkabler, fjernvarme, gass mfl)
 • Sikre tilstrekkelig avstand mellom offentlige anlegg for vann og avløp og bygninger/konstruksjoner.
 • Sikre god samordning av infrastruktur under bakken.

Vannforsyning

 • Vannforbruk, brannvannsbehov og dimensjonerende vannføring
 • Dimensjoner for nye hovedledninger
 • Tilknytningspunkt for nytt ledningsanlegg
 • Vurdering av forsyningssikkerheten til området, herunder systemets kapasitet til brannslokking
 • Vurdere trykkforhold

Avløp

 • Spillvannsproduksjon i området
  Høyde og fallforhold
  Dimensjoner for nye hovedledninger

Overvann- og flomhåndtering

 • Arealbruk og avrenningskoeffisienter
 • Avrenning før og etter utbygging
 • Beskrivelse og dimensjonering av overvannssystem
 • Analyse/ vurdering av om tiltaket kan være flomutsatt
 • Kartlegging av flomveier i området og ut til resipient
 • Beskrivelse av hvordan de planlagte flomveiene skal opparbeides og sikres

4. Rekkefølgekrav og bestemmelser

VA-rammeplanen skal redegjøre for krav og bestemmelser som skal implementeres i reguleringsplanen.

5. Vedlegg

Følgende vedlegg skal som et minimum inngå i rammeplanen:

 • Kart over hovedsystem for vann, avløp, overvannshåndtering og flomveier.
 • Eierskap til ledningene skal fremgå.

Bestill ledningsdata

Bestill data og kart over eksisterende ledningsnett på e-post:

Se Asker kommunes VA norm.

Kapasitetsberegning av kommunal vannforsyning

Asker kommune utfører kapasitetsberegninger av den kommunale vannforsyningen. Les mer om hvordan beregningen foregår og hvordan du søker for ditt prosjekt.