Har du bygget i strandsonen?

I 100-metersbeltet langs sjøen er det etter plan og bygningsloven § 1-8 et generelt byggeforbud. Dette forbudet gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.

Asker kommune foretok i løpet av sommeren 2020 en registrering av samtlige tiltak på eiendommer som er omfattet av byggeforbudet langs hele Asker-kysten fra Lier til Bærum.

Utvalg for plan og byggesak har i vedtak av 16. juni 2021 bestemt at oppfølging av ulovlige tiltak i strandsonen skal prioriteres. Kommunens politisk vedtatte tilsynsstrategi fastslår at ulovlige tiltak oppført i strandsonen har høy prioritet.

Kommunen vil nå følge opp tiltakene som er registrert.

Hva gjør kommunen fremover?

Dersom du har en eiendom hvor det er registrert tiltak i strandsonen, som ikke allerede er omsøkt eller godkjent, vil du motta et informasjonsbrev fra oss hvor vi vil be deg om å redegjøre for tiltaket/tiltakene på eiendommen din. I brevet står det hvem som er saksbehandler i saken din, og som du kan kontakte ved eventuelle spørsmål.

Hva kan du som eier gjøre nå?

Dersom du vet at tiltaket på eiendommen din ikke er omsøkt eller godkjent tidligere, så kan du søke om dette nå. Det kan også innebære at du må søke om dispensasjon fra krav i plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplaner. Les mer om hvordan du kan søke; ettergodkjenning av tiltak i Asker kommune.

Videre oppfølging av de tiltakene som verken er godkjent eller blir godkjent

Dersom tiltaket verken er godkjent eller blir godkjent, vil kommunen som hovedregel følge opp disse tiltakene videre.