Samle alt du må ha i byggesøknaden

Her finner du en liste over det som må med i byggesøknaden

Beskrivelse av hva du søker om

Skriv et kort følgebrev som gjør det enkelt for saksbehandler å sette seg inn i hva du søker om. Dispensasjoner må begrunnes grundig. 

Tegninger og kart

 • Situasjonskart som viser plassering av bygget på tomten.
 • Målsatt plan, snitt og fasadetegninger. 
 • Tegninger som viser sist godkjent situasjon. Dette finner du i saksinnsyn

Tegninger skal utformes slik

 • Plantegninger, snittegninger og fasadetegninger må være i målestokk 1:100.
 • Utomhusplan 1:200. Gjerne med farger.
 • Situasjonsplan 1:500. Med farger eller skravur.
 • Tegningene skal ha rette streker og være tydelige og lesbare.
 • Målsett tegningene med relevante mål.
 • Tegningene skal vise nytt og eksisterende tiltak beskrevet i tekst og tegning.
 • Fasader skal vise dimensjoner og materialitet.
 • Format A4 eller A3.
 • Hvis du leverer digitalt må hver tegning legges i egen fil (PDF eller JPG)
 • Om det gjøres endringer på eksisterende bygg skal det tydelig fremkomme av tegninger hva som er eksisterende og hva som er nytt tiltak. eksempel
 • Tittelfelt må inneholde: type tegning, tegningsnummer, målestokk, dato, adresse, nordpil og ansvarlig foretak.
 • Tittel på vedlegg må forklare hva dokumentet inneholder, for eksempel "Fasade syd" eller 1. etasje. Filen og tegningen må samsvare.

Eksempler på tegninger som skal vedlegges

Hvilke tegninger som er nødvendig er avhengig av hva du skal bygge. Du må alltid sende inn et situasjonskart som viser plasseringen på det skal bygge.

Situasjonskart og -plan

Situasjonskart

Eksempel på situasjonskart for et nytt tilbygg
Målsatt situasjonskart som viser nytt tilbygg

Situasjonskartet viser byggegrenser, nabogrenser, ledninger i grunnen etc. For mindre tiltak bruker du kartet til å sjekke:

Innhold og bestilling

Situasjonskartet skal vise plasseringen av tiltaket. Dette innebærer blant annet avstand:

 • til nærmeste nabogrense
 • mellom bebyggelse
 • til nabobebyggelse
 • til vann- og avløpsledninger

Situasjonskartet er det eneste dokumentet som viser VA - ledninger og skal bestilles via søknadspakken.

Situasjonsplan

For mindre tiltak slås ofte situasjonsplanen sammen med situasjonskartet. Vi anbefaler likevel at du vurderer å dele opp de to dokumentene hvis det blir mye informasjon.

Situasjonsplanen skal vise:

 • tiltak
 • uteoppholdsareal (MUA)
 • parkering og snuareal
 • plassering av avfallsbeholdere
 • siktelinjer/Frisikt
 • skjæringer, terrengendringer etc.

Du bruker situasjonskartet i søknadspakken som grunnlag for situasjonsplanen.

Snitt- og fasadetegninger

Fasade

Eksempel på fasadetegning som viser terreng
Fasadetegning som viser nytt og gammelt terreng

Fasadetegningene skal vise det visuelle inntrykket av tiltaket. Dette innebærer:

 • tegninger av hver fasade
 • Materialvalg, utseende etc.
 • Terrenglinjer som viser eksisterende og nytt terreng
 • Gesims- og mønehøyde

Største terrengendring skal målsettes. Vi anbefaler også at du legger ved 3D-modeller som viser nabobebyggelse og terreng. Dette gjør det lettere å få et helhetsinntrykk av tiltaket.

Snitt

Eksempel på snitt som viser nytt terrengnivå
Eksempel på snitt som viser nytt terrengnivå

Snitt-tegningene skal vise innvendige høyder og gi et inntrykk av terrengtilpasning, dette innebærer:

 • innvendig høyder
 • utvendige høyder
 • kotehøyder
 • terrenglinjer
 • yttervegger med riktig tykkelse
 • takvinkel

Minst ett av snittene skal vise største terrengendring, snittet skal være målsatt. For mindre tiltak vil det holde med målsatte fasadetegninger som viser terrengendringer.

Plantegninger
Plantegning som viser ny sekundærenhet med intern forbindelse
Plantegning som viser ny sekundærenhet med intern forbindelse, gul farge er rommene som endres

Dette skal tegningene vise

Plantegningene skal vise hva rommene faktisk brukes til. Tegningene skal vise:

 • plassering av dører/vinduer
 • innvendige og utvendige mål
 • romareal
 • plassering av snitt
 • avgrensning av boenheter (hvis aktuelt)
 • hva rommene brukes til

Unngå disse

Du bør unngå benevnelser som:

 • oppholdsrom (er det samme som stue/soverom)
 • rom for varig opphold (er samme som stue/soverom)
 • disponibelt
 • andre ikke-spesifikke navnsettinger

Vær oppmerksom på at betegnelser som "te-kjøkken", "grovkjøkken", "hybelkjøkken" etc. anses som et fullverdig kjøkken.

For at saksbehandlingen skal gå raskest mulig er det viktig at du leverer oversiktlige tegninger som tydelig viser hva du ønsker å gjøre. Du bør kontakte private aktører hvis du er usikker på hvordan tegningene skal se ut.

Eventuelle dispensasjoner fra lov og forskrifter

Dersom tiltaket er i strid med lov, plan eller forskrift, må du søke om dispensasjon fra bestemmelsene. Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsregler. 

Eventuelle kulturminner, områder eller bevaringsverdige bygg

Sjekk om du eier et bygg som er regulert til bevaring. Kontakt kommunen eller riksantikvaren for uttalelse og veiledning før du søker. Dette vil forkorte saksbehandlingstiden. 

Informasjon om lokale kulturminne registreringer finnes på kommunes kart.

Eventuelle uttalelser fra andre myndigheter

I enkelte saker må det innhentes uttalelse, tillatelse eller samtykke fra myndigheter eller andre deler av kommunen.

Dersom utbygging skal foretas i forbindelse med eller i tilknytning til:

 • Vann og avløp (Samfunnstjenester, Asker kommune)
 • Bevaringsverdig bebyggelse eller område regulert til bevaring jf. §Kulturminneloven, (Statsforvalteren)
 • Bygging innenfor 30 m av jernbane (Bane Nor)
 • Nye arbeidsplasser (Arbeidstilsynet)
 • Vei (Statens veivesen)
 • Utvalgte naturtyper og prioriterte arter jf. §Naturmangfoldloven (Statsforvalteren)
 • Marka jf. §Markaloven (Statsforvalteren)
 • Vernede naturområder jf. §Naturmangfoldloven; naturreservater, landskapsvernområder, ta kontakt med forvaltningsmyndigheten. (Statsforvalteren)