Kontrollutvalget står for det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Utvalget innrapporterer arbeidet sitt til kommunestyret etter at det er forelagt rådmannen for uttalelse.

Kontrollutvalget har seks valgte medlemmer og varamedlemmer, inkludert leder og nestleder, alle er valgt av kommunestyret.

Oversikt over medlemmer kontrollutvalget

Ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskapet, klageutvalget og bygningsrådet, samt ansatte i kommunen er ikke valgbare til å inneha verv i kontrollutvalget.

Oversikt over møtene i kontrollutvalget og møtepapirene finner du i møtekalenderen på Asker kommune sine nettsider. Oversikt over møter og kontaktinformasjon til medlemmer finnes også på siden til Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS, ettersom sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget er lagt dit.