Spesialavdelingen Arnestad skole

Om opplæring og metodikk

Spesialavdelingen har en variert elevgruppe, som er inndelt i tre team.

Alle som går på spesialavdelingen på Arnestad har individuelle opplæringsplaner (IOP-er), og årsrapporter en gang i året som beskriver utviklingen.

Alle elevene er tilknyttet sine trinns virksomhet hvor de aldersmessig hører til.

Det pedagogiske prinsippet som preger skolens arbeid, er integrering og motsatt integrering. Dette er tilpasset den enkelte elevs forutsetninger og individuelle behov.

Samarbeid

Det er foreldre/foresatte, som regel i samråd med Pedagogisk psykologisk rådgivingstjeneste (PPT), som søker om plass ved en spesialavdeling for sitt barn.

Vi samarbeider nært med Barne og familietjenesten. Ved behov trekkes også andre eksterne faginstanser inn i samarbeidet rundt det enkelte barn.

Søk om plass