Skoleplass

Informasjon om elevers rett til skoleplass og tildeling av skoleplass, muligheter for å søke bytte av skole eller utsette/fremskynde skolestart.

Skoleplass og skolebytte

Rett til skoleplass

Kommunen er inndelt i skolekretser og barn har rett til skoleplass i den skolekretsen de er folkeregistrert i (nærskolen), så langt nærskolen har kapasitet. Hvis det ikke er plass til alle nye elever ved nærskolen, kan elever som er bosatt nær en naboskole få skoleplass der. 

For mer detaljerte regler for skoleplassering se Asker kommunes forskrift om rett til skoleplass.

Tildeling av skoleplass

Tildeling av skoleplass på 1. trinn

Alle barn som står i folkeregisteret blir innskrevet i skolen og får tildelt skoleplass i slutten av det året de fyller fem år. Tildeling av plass skjer normalt i den skolekretsen hvor barnet er bosatt i følge folkeregisteret, dette kaller vi nærskolen.

Brev med informasjon om hvilken skole barnet hører til, sendes til barnets folkeregistrerte adresse. Hvis foresatte ønsker å søke barnet inn på en annen skole i kommunen, må det sendes en begrunnet søknad.

Tildeling av skoleplass på 8. trinn 

Elever som skal begynne i 8.trinn får brev om hvilke ungdomsskole de har fått plass ved. Tildeling av plass skjer basert på elevens folkeregistrerte adresse.

Vi sender ut brev første kvartal samme år eleven skal begynne på ungdomsskolen. Ønsker dere plass ved en annen ungdomsskole, kan dere søke om det etter at dere har fått brev om tildelt plass. Dere kontakter skolen dere ønsker plass ved, og det er de som vurderer om dere får plass.

Flytte til Asker etter 1. trinn eller i løpet av skoleåret

Barn som kommer flyttende til kommunen i løpet av året, skal så langt det er mulig få plass ved sin nærskole.

Ta direkte kontakt med nærskolen til barnet for å få tildelt skoleplass. Dere kan ta kontakt via e-post eller telefon.

Les mer om tildeling av skoleplass i Forskrift  om rett til skoleplass

Utsatt eller tidlig skolestart

Utsatt skolestart

Dersom du mener barnet ditt har behov for utsatt skolestart, kan du sende en skriftlig søknad til skolen barnet ditt skal begynne på. Skolen vil sende søknaden videre til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), som gjør en sakkyndig vurdering av barnet. Rektor fatter vedtak med bakgrunn i den sakkyndig vurderingen fra PPT. For å få utsatt skolestart må den sakkyndige vurderingen konkludere med at barnet har behov for ett ekstra modningsår. 

Utsatt skolestart er hjemlet i opplæringsloven § 2-1.

Dersom barnet får utsatt skolestart må det søkes særskilt for å opprettholde barnehageplassen.

Tidlig skolestart

Dersom du mener barnet ditt kan begynne på skolen ett år tidligere enn normal ordning, er dette mulig dersom barnet har fylt 5 år innen 1. april. Send en skriftlig søknad til barnets nærskole. Skolen vil sende søknaden videre til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), som gjør en sakkyndig vurdering av barnet. Rektor fatter vedtak ut fra vurderingen fra Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

For å få tidlig skolestart, må barnet vurderes til å være på nivå med gjennomsnitt for barn som er ett år eldre. Det ses på forhold som intellekt, motorikk og sosiale evner. Tidlig skolestart er hjemlet i opplæringsloven § 2-1.

Bytte skole

Alle barn har rett til å gå på sin nærskole. Etter søknad kan eleven tas inn på annen skole enn elevens nærskole. Søknad om elevplass på annen skole enn nærskolen (skolebytte) skal behandles av den skolen der det blir søkt om skoleplass.

  • Søknader om skolebytte ved barneskolene (1.-7. trinn) skal begrunnes etter forhold beskrevet i forskrift om rett til skoleplass i Asker kommune.
  • Søknader om skolebytte ved ungdomsskolene (8.-10. trinn) skal beskrive årsak.
  • Søknad om skolebytte sendes som brev eller eDialog til skolen det ønskes plass ved. Les mer om eDialog her.
  • For at søknader skal innvilges, må det være tilstrekkelig kapasitet ved skolen det søkes om plass ved.

I de fleste tilfeller må foreldre selv dekke utgifter til skoleskyss, når eleven bytter skole.

Bytte av barneskole gir ikke automatisk plass på tilhørende ungdomsskole, hvis den ikke er nærskolen etter adresse i folkeregisteret. Hvis dere ønsker plass ved en ungdomsskole som ikke er nærskole, må dere søke om skolebytte. 

Les mer skolebytte i "Forskrift om rett til skoleplass, Asker kommune"