Hjelp til å leie bolig

Bostøtte fra Husbanken

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som skal bidra til å redusere boutgiftene til personer med lav inntekt og høye boutgifter.

For å søke må du være fylt 18 år, ikke være student eller avtjene siviltjeneste eller førstegangstjeneste. Du må også være folkeregistrert på boligens adresse den 1. i måneden du søker.

 • Sjekk om du kan få bostøtte med Husbankens bostøttekalkulator.
 • Du kan søke om bostøtte elektronisk eller på papirskjema (krever innlogging med elektronisk ID). Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.
  Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned.
  Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Søknad til kommunen - utbetaling fra Husbanken

Søknaden sendes til Asker kommune som behandler saken, mens Husbanken utbetaler bostøtten. Boutgifter, inntekt og antall som bor i boligen avgjør hvor mye man kan få i støtte.

Les mer om bostøtte på Husbankens nettsider.

Klage på vedtak

Her kan du klage på vedtaket om bostøtte (til Husbanken).

Kommunal bostøtte

Leietakere som bor i en bolig med stasjonær bemanning som er tildelt av Asker kommune kan søke om kommunal bostøtte. Dette er en stønad som kommer på toppen av Husbankens bostøtte og du må i tillegg ha søkt om Husbankens bostøtte.

Den kommunale bostøtten beregnes i henhold til reglene for Husbankens bostøtte.

Dersom boutgiftene dine er under 6 516 kroner (gjeldende fra 2017) er du fullt ut dekket gjennom Husbankens bostøtte og vil ikke ha rett til kommunal husleiestøtte.

Søknadsfrist og skjema

Søknadsfristen er den 25. i den måneden du søker for, og du må være registrert bosatt i folkeregisteret på den adressen du søker for den 1. samme måned.

Dersom du søker etter søknadsfristen så gjelder søknaden for måneden etter. Søknaden har ikke tilbakevirkende kraft.

Søk om kommunal bostøtte

Gjengs leie er innført i Asker kommune, og du kan lese mer om hva dette innebærer her.

Bolighjelpen

Bolighjelpen bistår gjerne deg som trenger hjelp til å finne en egnet bolig i privatmarkedet, både leid og eid.

Vi arrangerer informasjonsmøter hos NAV i Asker sentrum én gang i måneden. Der får du en gjennomgang hvordan boligmarkedet er i kommunen, hvordan du kan svare på annonser, lage bolig-CV, lære mer om husleiekontrakter, depositum og hva du bør se etter i en bolig.

Har du en utleiebolig å tilby?

Hvis du ønsker å tilby en utleiebolig, hører vi gjerne fra deg:

Skjema for utleiebolig

Har du spørsmål, så ta gjerne kontakt på e-post: .

Les mer om Bolighjelpen, og meld deg som frivillig bolighjelper!.

Informasjonsmøter med Bolighjelpen

Felles informasjonsmøter med Bolighjelpen er foreløpig avlyst på grunn av Covid-19, men kontakt oss for individuelle samtaler på .

Kommunal utleiebolig

Dersom du på grunn av sosiale og/eller helsemessige forhold er ute av stand til å skaffe deg bolig, kan søke om kommunal utleiebolig.

Du kan søke om kommunal utleiebolig i Asker dersom du:

 • på grunn av helsemessige og/eller sosiale forhold anses ut av stand til å skaffe annen egnet bolig.
 • har minst tre års botid i Asker kommune. Det kan gjøres unntak fra kravet om botid for nyankomne flyktninger og for andre når særlige grunner tilsier det.
 • har fylt 18 år på tidspunktet for vedtak om tildeling. Det kan gjøres unntak for kravet til alder dersom du har daglig omsorg for barn.

Dersom du har vansker med det å bo eller vansker med å håndtere din egen økonomi, kan det stilles krav om at det inngås avtale om en hjelpetiltaksplan før du får vedtak om tildeling av bolig. Hjelpetiltakene kan bestå i avtale med NAV om betalingsordning for husleie, boligveiledning eller andre egnede tiltak.

Ta kontakt for å finne ut om du kan få tildelt kommunal utleiebolig

Kontakt oss ved å sende inn skjema

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

 1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg. Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
 2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
 3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
 4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med  den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Klikk her for å gå til skjemaet

Er du i en nødsituasjon?

Hvis du er i en nødsituasjon uten et sted å bo, kan du ta kontakt med NAV Asker