Hjelp til å leie bolig

Bolighjelpen

Bolighjelpen bistår gjerne deg som trenger hjelp til å finne en egnet bolig i privatmarkedet, både leid og eid.

Du kan kontakte oss på . Vi kan bistå deg med å lage en lage bolig-CV som du kan bruke når du svarer på annonser, hva som kreves av deg som leietaker, hvordan du søker om depositumsgaranti og hva du bør se etter i en bolig.

Har du en utleiebolig å tilby?

I Asker kommune er det Bolighjelpen som bistår med å leie ut bolig til blant annet ukrainske flyktninger. Hvis du ønsker å tilby en utleiebolig, hører vi gjerne fra deg.

Kan du tenke deg å være en frivillig bolighjelper?

Les mer om Bolighjelpen, og meld deg som frivillig bolighjelper!

Kommunal bolig

Dersom du ikke kan skaffe deg et sted å bo på grunn av sosiale og/eller helsemessige forhold, kan du søke om kommunal bolig.

Kommunal bolig er i utgangspunktet et midlertidig tilbud om å leie en bolig fra Asker kommune. Du leier vanligvis for tre år, men kan søke om å leie lenger hvis du fortsatt har behov for det.

Vi har ulike typer boliger:

 • Ordinære kommunale boliger
 • Boligsenter
 • Boliger med bemanning
Hvem kan søke om kommunal bolig?

Du må være uten egnet bolig og ikke i stand til å skaffe bolig selv. Det må være økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold som gjør at du ikke klarer å skaffe deg et sted å bo. Lav inntekt i seg selv, er ikke nok til å få kommunal bolig.

I tillegg må du:

 • ha lovlig opphold i Norge
 • ha bodd i Asker de siste tre år
 • være over 18 år
Hva koster det?

Asker kommune har gjengs leie, det vil si at husleie er nesten som markedsleie. For de fleste boligene kommer strømutgiftene i tillegg til husleie.

Kommunale leietakere kan søke statlig bostøtte. Beboere i boliger med bemanning kan i tillegg søke om kommunal bostøtte.

Hvordan søker jeg?

Du kan levere søknad om å få tildelt kommunal bolig, du kan søke om å bytte bolig, eller om å forlenge din nåværende leieavtale.

Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID). Du må ettersende opplysninger om din økonomi, helse- og/eller sosiale situasjon.

Kontaktskjema til velferdsforvaltningen 

Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen legge ved et samtykke fra deg. Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.

Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på e-post .

Hva skjer etter jeg har søkt?

Vi sender en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Om noe dokumentasjon mangler, vil vi etterspørre det. Det vil også stå når du kan forvente å få et svar på søknaden.

Når saken er ferdig behandlet, vil du motta et vedtak.

Dersom du innvilges kommunal bolig, kan det ta tid før du får tilbud om bolig fordi kommunen har et begrenset antall boliger. Dersom du takker nei til tilbudet om bolig, kan du ikke regne med å få et nytt tilbud. Vi gir normalt kun ett tilbud.

Hva skjer når jeg har fått tildelt en bolig?

Du vil bli kontaktet når vi har en egnet bolig ledig for deg. Du får da informasjon om leieobjekt, husleie og depositum. Størrelsen på boligen du får tildelt, avhenger av din husstands størrelse og boligbehov.

Du må deretter kontakte Boligforvaltning og vedlikehold for å få avtalt tidspunkt for å skrive kontrakt og få nøkler. Sammen går dere igjennom punktene i husleiekontrakten, husordensreglene og andre relevante dokumenter.

Skjema for strømabonnement vil også bli fylt ut og må signeres av deg, så sendes det inn til leverandør. Innboforsikring med dekning av skadedyr må også være på plass.

Hvordan kan du skaffe bolig selv?

Kommunen har ikke plikt å skaffe bolig til deg. Det forventes at du har prøvd å skaffe bolig selv før du får bistand fra kommunen.

Står du i fare for å miste nåværende bolig, må du umiddelbart prøve å finne alternativt bosted. Hvis du har et akutt boligbehov må du oppsøke NAV. De kan bistå med midlertidig husvære.

Her er noen ting du kan gjøre for å skaffe bolig selv:

 • Søke på finn.no og lignende nettsteder
 • Lese i dagspressen og lokalavisen under utleieboliger
 • Søke i andre og nærliggende kommuner, der det kan være rimeligere å leie
 • Sette inn annonse i avisen, på finn.no, eller i butikker og lignende
 • Gå på visninger
 • Kontakte Bolighjelpen

Bostøtte

Bostøtte er en økonomisk støtteordning for personer som har lave inntekter og høye boutgifter. Du må søke om Husbankens bostøtte før du søker om kommunal bostøtte.

Statlig støtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som skal bidra til å redusere boutgiftene til personer med lav inntekt og høye boutgifter.

Kan jeg få bostøtte?

For å søke må du være fylt 18 år, ikke være student eller avtjene siviltjeneste eller førstegangstjeneste. Du må også være folkeregistrert på boligens adresse den 1. i måneden du søker.

Sjekk om du kan få bostøtte med Husbankens bostøttekalkulator.

Søke statlig bostøtte og søknadsfrist

 • Du kan søke om bostøtte elektronisk eller på papirskjema (krever innlogging med elektronisk ID).
 • Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.
 • Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Søknad til kommunen - utbetaling fra Husbanken

Søknaden sendes til Asker kommune som behandler saken, mens Husbanken utbetaler bostøtten. Boutgifter, inntekt og antall som bor i boligen avgjør hvor mye man kan få i støtte.

Les mer om bostøtte på Husbankens nettsider.

Klage på vedtak

Her kan du klage på vedtaket om bostøtte (til Husbanken).

Kommunal bostøtte

Leietakere som bor i en bolig med bemanning eller omsorgsbolig som er tildelt av Asker kommune kan søke om kommunal bostøtte. Dette er en stønad som kommer på toppen av Husbankens bostøtte og du må i tillegg ha søkt om Husbankens bostøtte.

Den kommunale bostøtten beregnes i henhold til reglene for Husbankens bostøtte.

Dersom boutgiftene dine er under 6 516 kroner (gjeldende fra 2017) er du fullt ut dekket gjennom Husbankens bostøtte og vil ikke ha rett til kommunal husleiestøtte.

Søknadsfrist og skjema

 • Søknadsfristen er den 25. i den måneden du søker for.
 • Du må være registrert bosatt i folkeregisteret på den adressen du søker for den 1. samme måned.
 • Dersom du søker etter søknadsfristen så gjelder søknaden for måneden etter, og søknaden har ikke tilbakevirkende kraft.

Søk om kommunal bostøtte

Boligbistand

Dersom du trenger hjelp til å skaffe deg eller beholde egnet bolig, så kan du ha rett på individuelt tilpasset bistand fra kommunen.

Kommunen skal vurdere om du er vanskeligstilt på boligmarkedet og skal etter dette fatte vedtak på om du har rett til å få bistand.

Det er opp til kommunen å vurdere hvilken bistand som skal gis. Hva slags bistand du får og omfanget av dette skal tilpasses ditt behov.

Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor ( krever innlogging med BankID e.l. )

Gå til kontaktskjema 

Er du i en nødsituasjon?

Hvis du er i en nødsituasjon uten et sted å bo, kan du ta kontakt med NAV Asker