Veileder for fettutskillere

Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre at kommunalt/interkommunalt ledningsnett og renseanlegg ikke skal ha driftsproblemer på grunn av fett. Virksomheter som har fettholdig avløpsvann skal overholde kommunens kvalitetskrav til dette.

Hjemmelsgrunnlag

Kommunen er myndighet etter forurensningsforskriften § 15A-4 "Påslipp" og kan stille krav til påslipp til offentlig ledningsnett. Som myndighet etter denne paragrafen gis kommunen også myndighet etter forurensningsloven §§49, 50, 51, 52. Kravene i denne forskriften er stilt med hjemmel i forurensningsforskriften § 15A-4 bokstav a – e samt lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven)§§ 51, 52.

Hjemmel for §10 "Varsling og årsrapportering" er forurensningsloven §49 "Opplysningsplikt" og forurensningsforskriften kap. 41-2 "Opplysningsplikt".

Definisjoner

 • Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann
 • Fettholdig avløpsvann: Avløpsvann som inneholder vegetabilsk og/eller animalsk fett
 • Fettutskiller: Innretning som skiller ut fett fra avløpsvann
 • Slamfang: Enhet plassert før fettutskiller der tyngre partikler synker til bunns og fjernes
 • Frityrfett: Fett som benyttes til fritering av mat
 • Overvann: Vann fra nedbør, bortledet enten via flater, grøfter eller ledninger
 • Påslipp: Tilførsel av avløpsvann til offentlig avløpsnett
 • Sedimenterbart materiale: Partikler som blir transportert av vann og synker ned på bunnen ved lav strømningshastighet

Virksomheter som skal ha fettutskiller

Følgende virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat og har påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg, skal installere fettutskiller:

 • Restauranter
 • Kafeer/konditorier
 • Catering/ferdigmatprodusenter
 • Gatekjøkken/kiosker
 • Pizza-, hamburger-, salat- og kebabbarer
 • Kantiner
 • Slakterier
 • Kjøttforedlingsbedrifter
 • Hermetikkindustri
 • Margarin- og matoljeindustri
 • Friteringsindustri
 • Bakerier
 • Meierier
 • Røkerier
 • Matbutikker med steke/grillavdeling

Kommunen kan også treffe vedtak om installering av fettutskiller for andre virksomheter som har påslipp av fettholdig avløpsvann.

Vannkvalitetskrav

Virksomhetens avløpsvann skal ved all produksjon overholde følgende krav:

 • pH: 6-10 (Gjelder i tilknytningspunkt til kommunal avløpsledning)
 • Temperatur: Maks 30 (Gjelder i utløpet fra fettutskiller)

Registrering av fettutskiller

Ved påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett skal det installeres fettutskiller, som skal registreres hos kommunen. Dette gjelder både ny og eksisterende virksomhet. Kommunens registreringsskjema skal benyttes.

Ingen virksomhet kan sette i verk nye påslipp eller øke påslipp vesentlig (>25 %) før registreringsskjema er sendt til kommunen og virksomheten har fått bekreftelse derfra på mottatt registreringsskjema.

Det er eier av virksomheten som står ansvarlig overfor kommunen for at forskriften overholdes. Eier av eiendommen kan også holdes ansvarlig.

Dersom virksomheten opphører, bytter navn, overdras til ny eier eller flytter, skal virksomheten melde dette til kommunen. Ved flytting og eierskifte må virksomheten på ny gjennomføre en fullstendig registrering av fettutskiller.

Dersom virksomheten opphører, skal det minimum 1 måned på forhånd gis beskjed til kommunen. Når plikten til å ha utskiller ikke lenger er tilstede, skal virksomheten/eier fjerne denne.

Fettutskiller som permanent tas ut av bruk skal rengjøres, fjernes og leveres til godkjent avfallsmottak. Kommunen skal ha signert dokumentasjon på utført arbeid fra utførende firma. Avløpsledning fra fettutskiller skal plugges i forgreningspunktet. Dersom det ikke er mulig å fjerne fettutskiller, skal den settes ut av drift og rengjøres.

Tekniske krav til fettutskiller

Fettutskiller skal dimensjoneres, utføres og installeres i henhold til Norsk Standard, NS-EN 1825-1 og -2, og "Standard abonnementsbetingelser for vann og avløp, tekniske bestemmelser". 

Det skal være mulighet for prøvetaking enten på utløpet fra fettutskilleren eller på ledningen mellom fettutskilleren og sammenkopling med annet spillvann.

Installasjon av fettutskiller skal gjøres av foretak med nødvendige faglige kvalifikasjoner for arbeidet. Kommunen kan kreve dokumentert at dette er oppfylt.

Krav til mengde og sammensetning av avløpsvann

Kun fettholdig avløpsvann av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse skal ledes til fettutskillere.

Følgende skal ikke ledes til fettutskilleren:

 • Avløpsvann fra WC og andre sanitærinstallasjoner, overvann og kjølevann.
 • Frityrfett og andre større konsentrerte fettmengder. Dette skal samles opp og leveres til godkjent mottak.
 • Fettnedbrytende mikroorganismer og/eller enzymer.
 • Sedimenterbart materiale. Eventuelt sedimenterbart materiale skal fjernes i et eget slamfang før fettutskilleren.

Sluk som ledes til fettutskiller må utstyres med vannlås og rist.

Tømming, vedlikehold og kontroll

Kommunen, tømmefirma og andre som har behov for adkomst til fettutskilleren skal sikres enkel adkomst for kontroll, tømming og prøvetaking. Alle hindringer til fettutskilleren skal derfor være fjernet før meldt/avtalt ankomst.

Virksomheten skal inngå avtale med tømmefirma om tømming og kontroll av fettutskiller. 
Tømmeavtalen skal:

 • beskrive tømmehyppighet.
 • beskrive at tømming skal foretas selv om det ikke bestilles fra virksomheten.
 • beskrive at kommunen skal varsles av tømmefirmaet dersom tømming ikke tillates av virksomheten.
 • inneholde krav om at innsamlet fett og slam skal leveres til godkjent mottak

Avtalen skal være signert av begge parter. Kopi av avtalen sendes kommunen senest når påslippet settes i drift. Ved opphør av eller endringer i avtalen skal dette meldes skriftlig til kommunen.

Minimumskrav for tømming er 4 ganger pr. år. Kommunen kan gjøre vedtak om hyppigere tømming på bakgrunn av virksomhetens art og omfang. Kommunen kan også gjøre vedtak om hyppigere tømming ved endret belastning på fettutskiller.

Fettutskiller må i tillegg tømmes hvis tykkelsen på fettlaget er større enn 25% av total tykkelse av vann-/fettlag.

Fettutskilleren skal åpnes og kontrolleres ved hver tømming. Minimum en gang pr år skal fettutskilleren tømmes fullstendig og rengjøres grundig med varmt vann under trykk. Samtidig skal alle overflater etterses og vedlikeholdes. Dette omfatter også skrapeverk, pumper, ventiler, tidsur og lignende. Etter kontrollen skal fettutskilleren fylles med rent vann.

Der det er slamfang før fettutskilleren skal tømmeavtalen også omfatte tømming av dette. Slamfang skal tømmes når utskilleren tømmes.

Utskilt fett og slam skal leveres til mottak som har tillatelse til å ta imot dette.

Virksomheten plikter i medhold av internkontrollforskriften å ha internkontrollsystem med nødvendig beredskap for å oppdage, hindre og begrense virkningen av påslipp i strid med denne forskriften. Virksomheten skal ha rutiner som sikrer nødvendig måling av tykkelsen på fettlaget i utskilleren. Det skal føres driftsjournal for målingene.

Varsling og årsrapportering

Kommunen skal varsles av virksomheten:

 • Dersom det oppstår ekstraordinære forhold som påvirker påslippet til offentlig avløpsnett
 • Ved større reparasjons- og/eller vedlikeholdsarbeider med risiko for påvirkning av påslippet til offentlig avløpsnett.

Virksomheten er ansvarlig for at årsrapport med følgende dokumentasjon er sendt til kommunen på fastsatt skjema innen 1. mars for foregående år:

 • Utfylte skjemaer for tømming og kontroll
 • Kvitteringer som viser hvor utskilte masser er levert
 • Dokumentasjon på returordning for frityrfett

Årsrapportskjema er tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

Unntak

Kommunen kan etter søknad gi unntak fra kravene i denne forskrift, dersom det er spesielle grunner for det.

Mislighold

For å sikre at bestemmelsene i denne forskriften eller vedtak i medhold av forskriften blir gjennomført, kan kommunen treffe vedtak om tvangsmulkt i medhold av forurensningsloven § 73 "Tvangsmulkt ved forhold i strid med loven".

Kommunen kan også gi pålegg i medhold av forurensningsloven § 7 fjerde ledd "Plikt til å unngå forurensning" og eventuelt sørge for umiddelbar gjennomføring i medhold av forurensningsloven §74 "Umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten".

Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne forskriften, straffes etter forurensningsloven kapittel 10 "Straff" hvis ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.

Kommunens tilsyn

Kommunen eller den som kommunen bemyndiger har anledning til å foreta tilsynsbesøk til anleggene, og kan ta nødvendige prøver for kontroll av at påslippskravene overholdes.