Modell av ny utvidelse Hvalstad Skole

Kontaktinfo

E-post

Henrik Stemsrud

Prosjektleder
Vis i kart
Modell av ny utvidelse Hvalstad Skole

Midlertidig tre -parallell skole (med paviljonger) skal utvides til permanent fire-parallell.

Kort om prosjektet 

Hvalstad skole skal utvides fra en midlertidig tre -parallell skole (med paviljonger) til en fullverdig og permanent fire-parallell skole. Utvidelsen vil i tillegg til klasserom blant annet inneholde en idrettshall med 645 m² hallflate, nye lokaler til SFO og nye spesialrom. 

Hvalstad skole er allerede en familiedestinasjon i nærområdet, med et høyt aktivitetsnivå også utenom skoletiden. Prosjektet tilfører ytterligere leke, opphold og aktivitetssoner i tillegg til det som allerede finnes i området fra før. Dagens spesialavdeling blir videreført og oppgradert. 

Byggeprosjektet har høye miljøambisjoner og skal gjennomføres av Ruta Entreprenør AS. Totalentreprisekontrakt mellom Ruta Entreprenør AS og Asker kommune ble signert 27.06.2023. Forprosjekt og konkurransegrunnlag utarbeidet av Asplan Viak sammen med Asker kommune, danner grunnlaget for kontrakten.

Elevene vil busses til midlertidige skolelokaler på Johan Drengsrudsvei 58, 1383 Asker i hele byggeperioden. Den eksisterende skolegården på Hvalstad vil være relativt uberørt og i stor grad tilgjengelig i hele byggeperioden.

Prosjektet ledes og styres av Asker kommune Prosjekt og utvikling. 

Fysisk oppstart er høsten 2023 med planlagt ferdigstillelse vinter/vår 2026. 

Overordnet konsept 

Eksisterende bygningsmasse fra 1999 er av god kvalitet, og skal benyttes videre. De nye volumene skal kobles på i østenden av dagens bygningsmasse. 

Dagens bygningsmasse har en tidsbestandig og barnevennlig skolearkitektur med kvaliteter som er videreført også i de nye arealene. Det er en logisk og funksjonell sammenheng mellom ny og gammel del, både ute og inne. 

Det er spesielt lagt vekt på at både store og små barn har egne trinnområder og lekearealer, noe som gir den enkelte elev tilhørighet og trygghet i hverdagen.

Nye Hvalstad skole skal oppleves som et godt, trygt og funksjonelt skolebygg. Den nye skolen vil tilby svært gode fysiske arenaer både for elever, ansatte og nærmiljøet i mange år fremover. 

Klima og miljø 

Elforbruk og effektbelastning på strømnettet fra eksisterende bygningsmasse vil reduseres betydelig pga. overgang fra dagens elkjele-oppvarming til en oppvarming basert på geobrønner/bergvarme. Disse benyttes også til kjøling i perioder der det er behov for det.

Varme og ventilasjonssystemet i eksisterende bygg blir også oppgradert med nye aggregater og varmevekslere, dette sikrer lavt strømforbruk og økt teknisk levetid i eksisterende bygningsmasse.  Det er også store miljøbesparelser i det å bruke eksisterende bygningsmasse videre heller enn å rive og bygge nytt. 

For nybygget er det høye miljøambisjoner på både avfall, Co2 utslipp i byggeperioden, energiforbruk i drift samt krav om miljømerket svanemerket på bygget. Svanemerket har strenge krav til produktene som kan benyttes i bygget. Svanemerkingen bidrar positivt ift. inneklima og innemiljø for både barn og voksne i det ferdige bygget. 

Byggevirksomhet 

Asker kommune har før oppstart laget en midlertidig bussholdeplass og etablert nye varige adkomster til skolegården. Det er også etablert en midlertidig parkeringsplass i nærheten av Hvalstad barnehage som skal tilbakeføres til landbruksdrift ved avsluttet byggeprosjekt.  

Områdene rundt skolen vil ferdigstilles i tråd med utomhusplan så snart ny skole på Hvalstad er tatt i bruk. 

Fremdrift kommende arbeider: 

  • 3. Kvartal 2023 -> Opprigging, riving, forberedende gravearbeider 
  • 1-2 kvartal 2024 -> Utgraving av byggegrop, peling, spunting, fundamentering 
  • 2-4 kvartal 2024 ->  Råbygg 

Saksdokumenter og tegninger 

Her finnes lite utvalg av de tegningene som tilsammen utgjør tegningene i ferdig forprosjekt og utlyst konkurransegrunnlag.

Illustrasjonsbilde

Kartoversikt

Eventuelle innspill eller ønsker om mer informasjon fås ved å kontakte Prosjektleder Henrik Stemsrud.

Fremdriftsplaner