Ønsker du å etablere en ny barnehage eller gjøre endring i eksisterende barnehage ?

Vi har ansvar for at alle barna i kommunen får et likeverdig pedagogisk tilbud, og at barnehagene oppfyller krav i lov- og regelverk. Kommunen må derfor godkjenne barnehagen før den kan settes i drift.

Når må du søke om godkjenning fra kommunen?

Alle virksomheter som gir tilsyn og omsorg for barn under opplæringspliktig alder, plikter å søke om godkjenning som barnehage dersom:

  • virksomheten drives på regelmessig basis, og minst ett av barna har en ukentlig oppholdstid på minst 20 timer, og 
  • antall barn som er tilstede samtidig, er ti eller flere når barna er tre år eller eldre, eventuelt fem eller flere når barna er under tre år, og 
  • virksomheten utføres mot betaling.

Hvordan søker du? 

Ta kontakt med seksjon Kvalitet og utvikling i oppvekst dersom du vurderer å starte en ny barnehage. Her vil du får veiledning og ev avtale om befaring.

Asker kommune har tilnærmet full barnehagedekning, og det kan stilles krav til at nye barnehager skal inngå i kommunens behovsplaner for å få driftstilskudd.

Søknad om tilskudd og forhåndstilsagn

Hvis barnehagen skal utvides eller det skal etableres en ny barnehage, skal barnehageeier søke om forhåndstilsagn om tilskudd. Det er opp til kommunen selv å avgjøre om det skal tildeles tilskudd eller ikke, jf. barnehageloven § 19 andre ledd. Kommunen kan avslå søknad om tilskudd selv om barnehageeier allerede har igangsatt utvidelser eller bygging. Vi oppfordrer derfor barnehageeier om å søke om forhåndstilsagn om tilskudd før det foretas utvidelser eller bygging.

På bakgrunn av søknad om forhåndstilsagn om tilskudd, vil Asker kommune ved seksjon Kvalitet og utvikling i oppvekst ta stilling til om det skal gis forhåndstilsagn eller ikke. Denne avgjørelsen tas ut fra gjeldende temaplan for barnehagekapasitet, herunder føringer for fordeling av kommunalt eller private eierskap, eller andre kommunale føringer.

Avgjørelsen om forhåndstilsagn er et enkeltvedtak. Dersom barnehageeier gis et forhåndstilsagn om tilskudd, vil tilskudd bli gitt automatisk dersom vilkårene i forhåndstilsagnet er oppfylt, og barnehagen trenger ikke søke om tilskudd på nytt. 

 Søk om tilsagn om tilskudd

Krav til søknad om godkjenning

  • En søknad skal inneholde plantegning, fasadetegning, utendørsplan, forslag til vedtekter for barnehagen/virksomheten, bemanningsplan, politiattest for eier av barnehagelokaler og ev familiemedlemmer, kopi av vedtak fra andre instanser.

Godkjenning for helse og miljø

Alle barnehager omfattes av forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger, og må søke kommunen ved Miljørettet helsevern om godkjenning før oppstart.

Andre instanser

For å sikre at barnehagen er trygg for barn og ansatte, må du også få godkjenning eller uttalelse fra følgende instanser: 

Hvis kommunen eller andre instanser kommer med krav til endring eller pålegg, må disse være innfridd før barnehagen kan settes i drift.

Plikt til å melde om endringer i private barnehager

Fra 1. januar 2023 skal alle private barnehager melde fra til kommunen og Utdanningsdirektoratet ved nedleggelse, eierskifte og andre organisatoriske endringer.

Informasjon og skjemaer for melding om endring i barnehagen.

Vil du starte en mindre virksomhet for barnepass?

Selv om virksomheten ikke møter kravet om godkjenning som barnehage etter barnehageloven, kan det likevel hende at du er søknadspliktig til kommunen.

Ønsker du å starte en mindre virksomhet for barnepass, som dagmamma eller barnepass? Da må du kanskje søke om godkjenning innen miljørettet helsevern.