Frivillighetspakken for nye foreninger

Formål

Støtte nyetablerte organisasjoner som ikke kan søke hodetilskudd og frivillighetspakken i søknadsåret.

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner som etableres i søknadsåret.

Ordningen gjelder ikke FAU'er, tros- og livssynssamfunn, politiske organisasjoner og frivillighetssentraler. Ordningen gjelder ikke foreningenes fylkes- og regionsledd.

Søknadsfristen er løpende.

Søk her.

Hvor mye kan det søkes om

Tilskuddet følger satsene fra ordinær frivillighetspakke.

Hva kreves av dokumentasjon

  • Protokoll fra stiftelsesmøte
  • Vedtekter
  • Bekreftelse på registrering i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund.
  • Oversikt over antall medlemmer
  • Krav til rapportering Årsrapport og regnskap innen 1. juni året etter registrering.

Spørsmål om ordningen

Henvendelser om søknadsordningen rettes på e-post til:

For idrettslag:

For kulturorganisasjoner og annen frivillighet:

Klageadgang på vedtaket om tilskudd

Etter forvaltningsloven § 2 bokstav b er vedtak om tildeling av tilskudd et enkeltvedtak som kan påklages.

Vedtak som er fattet i medhold av disse retningslinjene kan påklages, jf. forvaltningsloven §28 andre ledd.

Klagefristen er 3 uker fra den dato vedtaket er kommet fram. Klage sendes til Asker kommune e-postadresse: - merket med referansenummeret fra vedtaksbrevet.

Tilskuddsmodell under utprøving og behov for innspill

Dette er en modell for utdeling av tilskudd som prøves ut i en toårsperiode. For å finne frem til den beste løsningen fremover, ønskes innspill underveis for evaluering.

Send oss gjerne dine innspill til e-post: merket med referansenummer 21/18542. Takk for at du er med på å teste ut denne ordningen.