Frivillighetspakken

Kort fortalt

Frivillighetspakken er en del av Grunnmuren i  tilskuddsordningene våre.

Sammen med Hodetilskudd for barn og og unge mellom 0-19 år skal de gi lag og foreninger i Asker et ubyråkratisk, lett tilgjengelig tilskudd til drift av foreningen.

Fra 2024 er det ikke lenger felles søknadsskjema med Hodetilskudd for barn og unge - det må sendes en søknad per ordning.

Foreninger som etableres i søknadsåret kan søke på Frivillighetspakken for nye foreninger.

Formål

Frivillighetspakken skal bidra til å dekke organisasjonens generelle driftsutgifter, og er ment å være utjevnende i forhold til størrelse på foreningen og særlig kostnadskrevende aktiviteter.

Et av Asker kommunes prinsipper for å motta tilskudd er økt deltakelse. Det forutsettes at organisasjonen jobber med rekruttering.

Tilskudd gis etter særskilte satser, se under.

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner som hovedsakelig har sitt arbeid i Asker, kan søke om tilskudd fra Frivillighetspakken.

Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret til Brønnøysundregistrene.

Ordningen gjelder ikke FAU'er, tros- og livssynssamfunn, politiske organisasjoner og frivillighetssentraler. Ordningen gjelder ikke foreningenes fylkes- og regionsledd.

Søknadsfrist

Ordinær søknadsfrist er 1. mars.

Søk her

Hvor mye kan det søkes om

5 000,- til alle tilskuddsberettigede organisasjoner

Enkelte aktiviteter har særskilte satser:

  • 35 000,- per korps og orkester
  • 10 000,- per forening som tilbyr allidrett som særskilt aktivitet
  • 10 000,- per kor
  • 10 000,- per husflidslags barne-/ungdomsarbeid
  • Andre foreninger kan vurderes for særskilt sats dersom særlige forhold tilsier det.

Tilskuddet reguleres årlig.

Hva kreves av dokumentasjon

Sammen med søknaden må søker sende inn:

  • Revidert regnskap for foregående år
  • Budsjett for inneværende (kommende) år
  • Årsmelding/rapport for foregående år, hvor aktivitetsnivået i organisasjonen fremgår
  • Kort aktivitetsplan inneværende (kommende) år

Krav til rapportering

Kommunen anser vedlegg til neste års søknad som rapport for fjoråret.

Dersom det ikke søkes om tilskudd påfølgende år, skal årsrapport og revidert regnskap sendes til Asker kommune innen 1. juni året etter tilskuddet ble gitt.

Spørsmål om ordningen

Henvendelser om søknadsordningen rettes på e-post til:

For idrettslag:

For kulturorganisasjoner og annen frivillighet:

Klageadgang på vedtaket om tilskudd

Etter forvaltningsloven § 2 bokstav b er vedtak om tildeling av tilskudd et enkeltvedtak som kan påklages.

Vedtak som er fattet i medhold av disse retningslinjene kan påklages, jf. forvaltningsloven §28 andre ledd.

Klagefristen er 3 uker fra den dato vedtaket er kommet fram. Klage sendes til Asker kommune e-postadresse: - merket med referansenummeret fra vedtaksbrevet.

Tilskuddsmodell under utprøving og behov for innspill

Dette er en modell for utdeling av tilskudd som prøves ut i en toårsperiode. For å finne frem til den beste løsningen fremover, ønskes innspill underveis for evaluering.

Send oss gjerne dine innspill til e-post: merket med referansenummer 21/18542. Takk for at du er med på å teste ut denne ordningen.