Hodetilskudd for barn og unge mellom 0-19 år

Kort fortalt

Hodetilskudd for barn og og unge mellom 0-19 år er en del av Grunnmuren i tilskuddsordningene våre.

Sammen med Frivillighetspakken skal de gi lag og foreninger i Asker et ubyråkratisk, lett tilgjengelig tilskudd til drift av foreningen.

Fra 2024 er det ikke lenger felles søknadsskjema med Frivillighetspakken - det må sendes en søknad per ordning.

Formål

Hodetilskuddet skal bidra til å dekke aktivitetens generelle driftsutgifter og gis i form av et beløp for hvert registrerte medlem mellom 0 – 19 år.

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner, med arbeid hovedsakelig i Asker, kan søke om hodetilskudd for barn og unge mellom 0 – 19 år.

Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret til Brønnøysundregistrene.

Ordningen gjelder ikke velforeninger, FAU'er, tros- og livssynssamfunn, politiske organisasjoner og frivillighetssentraler. Ordningen gjelder ikke foreningenes fylkes- og regionsledd.

Søknadsfrist

Ordinær søknadsfrist 1. mars.

Søk her - (krever innlogging)

Hvor mye kan det søkes om

Det tildeles 200 kroner per registrerte medlem mellom 0 – 19 år. Et medlem kan være registrert i flere aktiviteter i samme organisasjon, og da få hodetilskudd per aktivitet. Det gis ikke tilskudd til støttemedlemmer.

Tilskuddet reguleres årlig.

Hva kreves av dokumentasjon

Sammen med søknaden må søker sende inn:

  • Revidert regnskap for foregående år
  • Budsjett for inneværende (kommende) år
  • Årsmelding/rapport for foregående år, hvor aktivitetsnivået i organisasjonen fremgår
  • Kort aktivitetsplan inneværende (kommende) år

Krav til rapportering

Kommunen anser vedlegg til neste års søknad som rapport for fjoråret.

Dersom det ikke søkes om tilskudd påfølgende år, skal årsrapport og revidert regnskap sendes til Asker kommune innen 1. juni året etter tilskuddet ble gitt.

Spørsmål om ordningen

Henvendelser om søknadsordningen rettes på e-post til:

For idrettslag:

For kulturorganisasjoner og annen frivillighet:

Klageadgang på vedtaket om tilskudd

Etter forvaltningsloven § 2 bokstav b er vedtak om tildeling av tilskudd et enkeltvedtak som kan påklages.

Vedtak som er fattet i medhold av disse retningslinjene kan påklages, jf. forvaltningsloven §28 andre ledd.

Klagefristen er 3 uker fra den dato vedtaket er kommet fram. Klage sendes til Asker kommune e-postadresse: - merket med referansenummeret fra vedtaksbrevet.

Tilskuddsmodell under utprøving og behov for innspill

Dette er en modell for utdeling av tilskudd som prøves ut i en toårsperiode. For å finne frem til den beste løsningen fremover, ønskes innspill underveis for evaluering.

Send oss gjerne dine innspill til e-post: merket med referansenummer 21/18542. Takk for at du er med på å teste ut denne ordningen.