Forskuttering av spillemidler

Formål

Formålet med søknadsordningen er å fremskynde utbetaling av spillemidler til lag og foreninger i Asker kommune, for å unngå lang ventetid på finansiering av anleggsprosjekter.

Det er satt av inntil kr. 10 000 000 per år til forskuttering av spillemidler.

Hvem kan søke?

Organisasjoner som er registrert i Asker kommune, som har en godkjent spillemiddelsøknad uten å ha fått tildelt spillemidler fra fylkeskommunen og har foretatt byggestart på prosjektet, er berettiget å kunne søke midler fra denne ordningen.

Forskuttering begrenses til prosjekter der maksimalt søknadsbeløp er på kr. 1 500 000.

Slik søker du

Det skal sendes inn en skriftlig søknad i form av et brev til Asker kommune, som legges ved i e-post og sendes til innen søknadsfristen.

Av søknaden må det minst komme frem:

  • Hvilken spillemiddelsøknad som det ønskes forskuttering av spillemidler på
  • Hvilket kontonummer tilskudd skal betales ut til
  • Kopi av vedtaksbrev på spillemiddelsøknaden fra fylkeskommunen
  • Statusoppdatering på anleggsprosjektet, inkl. bekreftelse på at anleggsarbeidene er igangsatt

Søknadsprosess

  • 1.august – søknadsfrist for ordningen. Vi ber lag og foreninger om vente med å sende inn søknad til de har fått svar på om de har fått tildelt spillemidler fra fylkeskommunen. Dette svaret kommer vanligvis i juni.
  • Oktober – Sak om forskuttering av spillemidler skal opp til politisk behandling i Formannskapet
  • Oktober/November – Vedtak sendes ut til søkere. De prosjektene som får innvilget forskuttering får et gjeldsbrev som skal signeres og returneres til kommunen før tilskudd kan utbetales.
  • Asker kommune kan utbetale inntil 80% av godkjent sum spillemidler til igangsatte prosjekter.
  • Asker kommune kan utbetale inntil 100% av godkjent sum spillemidler der prosjektet er ferdigstilt og revisjonsgodkjent regnskap, med revisjonsrapport, foreligger.

Relaterte søknadsordninger

Søknadsfrist 1. desember.

Spørsmål om ordningen

Henvendelser om forskuttering av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan