Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Formål

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive fysisk aktivitet.

Den viktigste målgruppen er anlegg for barn (0-6 år) og ungdom (13-19 år).

Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler til idrettsformål ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. 

Hvem kan søke?

 • Kommuner (herunder også kommunale foretak)
 • Fylkeskommuner
 • Idrettslag
 • Sammenslutninger under Norges Jeger- og fiskerforbund, Det frivillige skyttervesen og Norge bilsportforbund
 • Borettslag/velforeninger
 • Aksjeselskap, samvirkeforetak, stiftelser og andre sammenslutninger med vedtekter som oppfyller kriteriene.

Hva kan du søke tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til anlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer.

Det kan søkes om rehabilitering og ombygging av eksisterende anlegg.

Spillemiddelsøknader deles inn i 2 hovedgrupper, ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.

Typiske ordinære anlegg er for eksempel idrettshaller, fotballbaner, friidrettsanlegg, golfanlegg, klubbhus, svømmeanlegg, skianlegg, skyteanlegg, og tennisanlegg.

Typiske nærmiljøanlegg er mindre anlegg for egenorganisert aktivitet for eksempel mindre flerbruksanlegg (tilrettelagt for ballspill, hopp, løp, kast, turn eller isaktivitet), ballbaner/ballbinger, turløyper (lengre enn 500m), skileikanlegg, kunstisflater (mellom 600-2400 m²), trimparker, hinderløyper, sykkelløyper. Det kan også søkes om lysanlegg i tilknytning til et nærmiljøanlegg.

Det kan ikke søkes om tilskudd til drift/vedlikehold, løst utstyr, leie, erverv av grunn, publikumstribuner, veier p-plasser, beplantning, tilknytningsavgifter, flytting av kabler/ledninger/rørføringer, eiendomsgjerder eler reguleringsarbeider.

Hvor stort søknadsbeløp kan du søke om?

Ordinære anlegg – Du kan søke om inntil 1/3 av godkjent kostnad. Tilskuddsstørrelse varierer ut fra type anlegg.

Nærmiljøanlegg – Du kan søke om inntil 50% av godkjent kostnad, maks 300 000 kroner.

Før du søker – gode tips

 • Ta kontakt med idrettsrådgivere i kommunen tidlig i prosjektet for drøfting av planer.
 • Sett opp tidsplan for arbeidet og sørg for avklarende styrevedtak for gjennomføring av prosjektet.
 • Grunneierforhold må være avklart.
 • Avklaring med plan- og bygningsavdeling om tiltaket krever ulike tillatelser
 • Ha orden på prosjektregnskapet fra dag én
 • Det finnes gode tips for ditt anleggsbehov på nettsidene til Gode idrettsanlegg.

Denne fasen av prosjektet kan ta tid, avhengig av størrelsen og kompleksiteten på anlegget. Bør beregnes minst et halvt år.

Handlingsprogrammet (HP)

For å kunne søke spillemidler må prosjektet være vedtatt av kommunestyret i Asker kommunes handlingsprogram. Dette vedtas i desember hvert år.

Til nye prosjekter som meldes inn må det følge en kortfattet prosjektbeskrivelse som minst sier noe om prosjektets innhold, oppstartstidspunkt, planlagt kostnad og finansiering.

Årlig frist for innmelding av nye prosjekter  er 10. juni.

Søknadsprosessen

 • 10. juni – Frist for innmelding av nye anlegg til Handlingsprogram
 • 1. september – Frist for innsendelse av spillemiddelsøknad til Asker kommune
 • 1.september-15.januar – Arbeid med årets spillemiddelsøknader, dialog mellom kommune og søkere
 • 15. januar-15. april – Spillemiddelsøknader til behandling i fylkeskommunen
 • Juni – Tildeling spillemidler til årets søknader

Relaterte søknadsordninger

Søknadsfrist 1.desember

Krever revisorgodkjent sluttregnskap

Spørsmål om ordningen

Henvendelser om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan rettes til