Har du serveringsbevilling og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling.

Skal du starte et serveringssted som skjenker alkohol, må du også søke serveringsbevilling. Skjenke- og serveringsbevilling kan søkes på i ett og samme skjema.

Alle søknadene behandles etter alkoholloven

Hvordan få skjenkebevilling?

Firmaet som har det økonomiske ansvaret for skjenkingen kan søke om bevilling. Dersom et enkeltmannsforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling.
Bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til blant annet alkohollovgivningen og skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

Videre må:

 • daglig leder være ansatt på stedet, hvis ikke eier av stedet ivaretar denne rollen
 • daglig leder ha bestått etablererprøve
 • styrer og stedfortreder være over 20 år og være ansatt på stedet, eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • styrer og stedfortreder ha bestått kunnskapsprøven

Hvordan søke om skjenkebevilling

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet. Du må laste opp vedlegg til slutt. Skjemaet kan mellomlagres forutsatt at du er innlogget via ID-porten/Altinn, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt.

Dette må du legge ved søknaden:

 • beskrivelse av stedets beliggenhet
 • firmaattest
 • bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder
 • leiekontrakt
 • tegning av lokalet
 • dokumentasjon på at lokalet er godkjent for bruken det søkes om, i medhold til plan- og bygningsloven
 • kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis du søker om bevilling etter eierskifte
 • skatteattest for aktører som omfattes av vandelskravet

Saksgang

Saksbehandlingstiden for skjenkebevilling er ca. 3 måneder. Søknaden blir sendt på høring til politiet, kemnerkontoret, Skatteetaten, Psykisk helse og rustjenester og Plan- og bygningsavdelingen.

Behandlingstiden kan bli forlenget hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Nye bevillinger krever politisk behandling i formannskapet.

Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning

Utvidet bevilling for en enkeltanledning kan gis til alle typer arrangement ved et sted som allerede har alminnelig skjenkebevilling. Det koster ikke noe å søke om utvidelse av bevillingen. Bevillingen kan utvides til å gjelde:

 • Et tilleggslokale eller utendørs
 • Utvidet åpnings- skjenketid

Hvordan søke om utvidet bevilling?

Du må søke senest 14 dager før arrangementet. Ved større arrangementer må du søke enda tidligere. Følgende vedlegg må følge søknaden:

 • Hvis arrangementet skal være utendørs, må du sende inn en kartskisse over arrangementsområdet og grunneiers tillatelse til å benytte området
 • Beskrivelse av arrangementet, hvor mange deltakere som forventes og eventuelt vakthold
 • Gjelder det et innendørs arrangement; beskriv og tegn arealet så presist som mulig

Behandlingstid utvidet bevilling

Vanligvis tar det to uker fra søknaden er komplett til du får svar. Ved større arrangementer kan behandlingstiden bli lengre.
Søknaden sendes til politiet for uttalelse, derfor må søknaden innehold gode opplysninger om sted og type arrangement.

Endringer i driften

Du plikter å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer i bevillingsperioden, som for eksempel ved:

 • skifte av styrer og stedfortreder
 • endring av driftskonsept
 • ending av eierforhold

Les mer om endringer i driften.