Vann, avløp, renovasjon og feiing på én faktura

Illustrasjonsbilde faktura

Kort fortalt

Årsgebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing blir fakturert samlet kvartalsvis.

Fakturaen blir sendt til deg som er eier av boligen.

Her finner du informasjon om hva som ligger til grunn for fakturaen, og hva du må gjøre i forhold til banken din.

Vann og avløp

Det nye gebyret inkluderer et fast abonnementsgebyr/fastledd og et variabelt beløp basert på forbruket ditt.

  • For bolig- og fritidseiendom beregnes abonnementsgebyr/fastledd per boenhet.
  • Nærings- og kombinasjonseiendommer betaler en fast andel basert på vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom.

For deg som har vannmåler blir det variable beløpet beregnet ut fra ditt forbruk.

Har du ikke vannmåler blir forbruket ditt stipulert ut fra hvor mange kvadratmeter du bor på.

Er du tilknyttet privat vannverk blir det ingen endring, og du vil motta faktura direkte fra vannverket, som tidligere.

Gebyr for kommunal tømming og/eller ekstra tømming av septik/slam, kommer på egen faktura, mens tilsynsgebyr for avløpsanlegg/septik kommer på den kvartalsvise fakturaen.

Les mer om priser for vann- og avløpstjenester.

Renovasjon

Renovasjonsgebyret til alle innbyggere er delt opp i:

  • et grunnbeløp / fastledd per boenhet
  • et variabelt beløp basert på volumet på restavfallsbeholderen
    Fra 01.01.2021 er denne gebyrstrukturen ny for innbyggere i de tidligere kommunene Røyken og Hurum.

Gebyrstrukturen gjelder også for hytterenovasjon i tidligere Asker. Har du hytte i Røyken eller Hurum, er gebyret basert på hvilket abonnement eller avtale du har slik som før, eksempelvis hytterenovasjon sommer.
 
I tillegg kan det komme gebyrer for tilleggstjenester som henteavstand, ekstratømming og rengjøring av beholdere.
 
Gebyret for næringskunder er beregnet ut i fra volum på beholder/container for hver avfallstype. Literprisen for hver avfallstype er lik for alle næringskunder i kommunen.
 
Les mer om avtaler og priser for renovasjon.

Feiing og tilsyn

Gebyret for feiertjenester er splittet i to, feiing og tilsyn.

  • Feiegebyret dekker feiing av skorsteiner, og det er ett gebyr per skorstein i bruk.
  • Tilsynsgebyret dekker tilsyn av boenheter, og det er ett gebyr per boenhet tilknyttet fyringsanlegg.

Det er Asker og Bærum brann og redning (ABBR) som utfører feiing og tilsyn i Asker kommune. Les mer om tjenestene på nettsidene til ABBR.

Ofte stilte spørsmål om gebyrene

Se oversikt med de vanligste stilte spørsmålene om kommunale gebyrer. Vennligst sjekke disse før du tar kontakt med oss.