Priser og beregninger for vann og avløp

Her finner du priser for vann og avløp, tømming av septiktank og utedoer.

Du får regning for vann, avløp, renovasjon og feiing på én faktura. Det betyr at årsgebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing blir fakturert samlet kvartalsvis.

Beregning av vann- og avløpsgebyret

Vann- og avløpsgebyret inkluderer

  • et abonnementsgebyr/fastledd
  • et variabelt beløp basert på forbruk

Forbruket ditt blir beregnet etter vannmåleravlesning eller stipulert. Har du ikke vannmåler, beregnes forbruket ditt ut fra hvor mange kvadratmeter du bor på. Eksempelvis blir en bolig på 120 kvadratmeter fakturert for 180 kubikkmeter vann, forklart ved at 1 kvadratmeter areal tilsvarer forbruk på 1,5 kubikkmeter. 

Vannforbruket ditt blir beregnet á konto, som er forskuddsbetaling av forventet forbruk. Den endelige avregningen skjer første kvartal året etter.

For bolig- og fritidseiendom beregnes abonnementsgebyr per boenhet. Nærings- og kombinasjonseiendommer betaler en fast andel basert på vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom.

Se forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Asker kommune.

Årlige gebyrer - Vann og avløp

Gebyrer og brukerbetalinger blir vedtatt av kommunestyret årlig.

Type gebyr Pris (inkl. mva)
Vann: Per kubikkmeter (m³) kr 22,61
Vann: Abonnement/Fastledd  kr 1 938
Avløp: Per kubikkmeter (m³) kr 26,39
Avløp: Abonnement/Fastledd kr 2 194
Administrasjonsgebyr for abonnenter uten vannmåler eller som har mekanisk vannmåler kr 2 658

Hvis du fremdeles ikke har vannmåler, blir forbruket beregnet etter boligens areal, ved at 1 kvadratmeter areal tilsvarer forbruk på 1,5 kubikkmeter.

Slik bestiller du ny eller bytter vannmåler.

Septikanlegg (per tømming)

Tankvolum Pris (inkl. mva)
Til og med 3 kubikkmeter (m³) kr 3 250
Fra 3 m³ til og med 6 m³ kr 4 923
Fra 6 m³ til og med 12 m³ kr 7 917
>12 m³ kr 9 192
Tillegg for behandling av volum over 12 m³ kr 938 per m³
Eventuelt ekstraarbeid ved tømming (per time) kr 2 181

Ekstratømming av septikanlegg

Volum Pris (inkl. mva)
Til og med 3 kubikkmeter (m³) kr 4 341
Fra 3 m³ til og med 6 m³ kr 6 014
Fra 6 m³ til og med 12 m³ kr 9 008
>12 m³ kr 10 283

Andre gebyrer

Type gebyr Pris (inkl. mva)
Oppmøte uten å få tømt (per gang) kr 1 022
Tillegg for utrykning kr 2 500
Tilsynsgebyr kr 664
Gebyr beregnet etter medgått tid (per time) kr 1 330
Gebyr for utslippstillatelser kr 10 133


Les mer om septik, tømming eller tømmefrekvens.

Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr er gebyret du betaler én gang, når du kobler et nybygg til offentlig vann og avløp, eller når du bygger på mer enn 100 kvadratmeter (m2). Les mer om tilknytningsgebyr.

Hvorfor har vann og avløpsgebyrene økt?

Årsgebyr for vann øker med 30 prosent og årsgebyr for avløp øker med 20 prosent mellom årene 2022 og 2023. Dette med utgangspunkt i en husstand som har et forbruk på 150 m3 og et fastledd. Økningen skyldes hovedsakelig utviklingen i Norsk økonomi den siste tiden, med høy prisvekst og økende renter som følge av krigen i Europa. Vann- og avløpstjenestene er spesielt sensitive for renteøkninger med en samlet gjeld på 2,1 mrd kr.

De samme økonomiske forholdene påvirker også kostnadene fra våre IKSer (Glitre Vannverket, Asker og Bærum Vannverk og Vestfjorden Avløpsselskap) som vi kjøper vann fra og rens av avløpet.

Det er også andre forhold som påvirker gebyrutviklingen. Generelt sett gjør tilstanden på ledningsnettet at det er nødvendig med fornyelse. Dette påvirker både kommunens investeringer og driftskostnader knyttet til tjenestene. Driftskostnadene ved at man bruker mer på utbedring av lekkasjer samt drifting av nettet på en forsvarlig måte.

Det foregår også fornyelse ved flere av IKSene. Bl.a. bygges det nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås i regi av Asker og Bærum Vannverk. Dette er en investering anslått i 2022 til å koste 1,7 mrd.

Prisene er satt i henhold til selvkostprinsippet slik at innbyggerne ikke betaler mer enn det tjenestene koster å produsere. Dette er nøye regulert i gjeldende lovverk. I «Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Asker kommune, Viken» kan du lese mer om gebyrfastsettelse i Asker.