Priser og beregninger for vann og avløp

Her finner du priser for vann og avløp, tømming av septiktank og utedoer.

Vann og avløp har gått over til etterskuddsfakturering.

Du får regning for vann, avløp, renovasjon og feiing på én faktura. Det betyr at årsgebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing blir fakturert samlet kvartalsvis.

Gebyrer og brukerbetalinger blir vedtatt av kommunestyret årlig.

Offentlig vann og avløp

Når du har offentlig vann og/eller avløp betaler du hvert kvartal et fastbeløp (abonnement/fastledd) og for forbruket (per kubikkmeter). 

Abonnement/fastledd

  • Vann: kr 2 523 per år (inkl.mva)
  • Avløp: kr 2 625 per år (inkl.mva)

Forbruket: per kubikkmeter (m³)

  • Vann: kr 32,10 per kubikkmeter (inkl.mva)
  • Avløp: kr 34,34 per kubikkmeter (inkl.mva)

Administrasjonsgebyr

Administrasjonsgebyr for abonnenter uten vannmåler eller som har mekanisk vannmåler er kr 2 772. De som har digital vannmåler betaler ikke dette gebyret.

Hvis du fremdeles ikke har vannmåler, blir forbruket beregnet etter boligens areal, ved at 1 kvadratmeter areal tilsvarer forbruk på 2 kubikkmeter. Eksempelvis blir en bolig på 120 kvadratmeter fakturert for 240 kubikkmeter.

Slik bestiller du ny eller bytter vannmåler.

Beregninger av vann - og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyret inkluderer

  • et abonnementsgebyr/fastledd
  • et variabelt beløp basert på forbruk

Forbruket ditt blir beregnet etter vannmåleravlesning eller stipulert. Har du ikke vannmåler, beregnes forbruket ditt ut fra hvor mange kvadratmeter du bor på. Eksempelvis blir en bolig på 120 kvadratmeter fakturert for 240 kubikkmeter vann, forklart ved at 1 kvadratmeter areal tilsvarer forbruk på 2 kubikkmeter. 

For bolig- og fritidseiendom beregnes abonnementsgebyr per boenhet. Nærings- og kombinasjonseiendommer betaler en fast andel basert på vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom.

Se forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Asker kommune.

Private avløpsanlegg

De som ikke er koblet til kommunen sitt offentlig avløp har et privat avløpsanlegg (ofte kalt septiktank). Dette kan være et eller flere septikanlegg, slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg, gråvannstank eller utedo. De må bli tømt av kommunen sin leverandør. Les mer om septik, tømming og tømmefrekvens. 

Priser for periodisk tømming

Periodisk tømming er en tømming som er en del av tømmefrekvensen til anlegget eller bestilt med behov for tømming etter 5 virkedager.

Tankvolum Pris (inkl. mva)
Til og med 3 kubikkmeter (m³) kr 3 250
Fra 3 m³ til og med 6 m³ kr 4 923
Fra 6 m³ til og med 12 m³ kr 7 917
>12 m³ kr 9 192
Tillegg for behandling av volum over 12 m³ kr 938 per m³
Utedo/tørrtoalett per tømming kr 5 790

Priser for ekstra tømming

Ekstra tømming er bestilling av tømming som må skje før det har gått 5 virkedager. 

Tankvolum Pris (inkl. mva)
Til og med 3 kubikkmeter (m³) kr 4 341
Fra 3 m³ til og med 6 m³ kr 6 014
Fra 6 m³ til og med 12 m³ kr 9 008
>12 m³ kr 10 283
Tillegg for behandling av volum over 12 m³ kr 938 per m³
Utedo/tørrtoalett per tømming kr 5 790

Andre gebyrer for tømming av private avløpsanlegg 

Tillegg for utrykning

Tillegg for utrykning er kr 2 500.

Du vil bli fakturert for «Tillegg for utrykning» når du trenger tømming utenfor normal arbeidstid (det vil si søndager, helligdager eller kveld/natt). 

Gebyr etter medgått tid 

Gebyr beregnet etter medgått tid er kr 1 330 per time.

Du vil bli fakturert for «Ekstra arbeid» når du som eier av anlegget ikke har gjort klart til tømming. Dette innebærer å fjerne hindringer (for eksempel busker), måke snø og markere anlegget ditt tydelig. Det vil bli fakturert for ekstra bruk av slange. Det vil også bli fakturert når det er ekstra langt slangeutlegg (over 40 meter). 

Gebyr for avfall i slam

Gebyret er fra faktiske kostander ved å ha avfall i slam.

Du vil bli fakturert for gebyret avfall i slam når leverandør finner store mengder avfall i anlegget og vil bli fakturert for de faktiske ekstra kostandene for dette.

Oppmøte uten å få tømt

Gebyret for oppmøte uten å få tømt er kr 1 022 per gang.

Du vil bli fakturert for «Oppmøte uten å få tømt (per gang)» når leverandør får bomtur hos deg fordi du har ikke gjort klart anlegget. Les mer om dine plikter ved tømming. De må ha varslet om tømmingen først (dette skjer på SMS, husk å oppdatere Kontakt- og reservasjonsregistret). Vær oppmerksom på at når du bestiller tømming vil du ikke få varsel.

Andre gebyrer for private avløpsanlegg

Tilsynsgebyr

Tilsynsgebyr er kr 688.

Du vil bli fakturert for «Tilsynsgebyr» sammen med de andre kommunale avgiftene. Les mer om tilsyn og gebyr.

Gebyr for utslippstillatelser

Gebyr for utslippstillatelser er kr 10 498. 

Om du har søkt og fått godkjent en ny utslippstillatelse vil du bli fakturert et gebyr for utslippstillatelse. Dette blir fakturert når du får godkjent søknaden. Les mer om hvordan du søker om utslippstillatelse.  

Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr er gebyret du betaler én gang, når du kobler et nybygg til offentlig vann og avløp, eller når du bygger på mer enn 100 kvadratmeter (m2). Les mer om tilknytningsgebyr.

Prisøkning og fjorårets priser

Hvorfor har vann- og avløpsgebyrene økt?

Gebyret for vann øker med 37,7 prosent og gebyret for avløp øker med 26,4 prosent mellom årene 2023 og 2024. Dette med utgangspunkt i en husstand som har et forbruk på 150 m3 og et fastledd. Økningen skyldes hovedsakelig utviklingen i Norsk økonomi den siste tiden, med høy prisvekst og økende renter bl.a. som følge av krigen i Europa. Vann- og avløpstjenestene er spesielt sensitive for renteøkninger med en samlet gjeld på 2,1 mrd kr.

De samme økonomiske forholdene påvirker også kostnadene fra våre IKSer (Glitre Vannverket, Asker og Bærum Vannverk og Vestfjorden Avløpsselskap) som vi kjøper vann fra og rens av avløpet.

Det er også andre forhold som påvirker gebyrutviklingen. Generelt sett gjør tilstanden på ledningsnettet at det er nødvendig med fornyelse. Dette påvirker både kommunens investeringer og driftskostnader knyttet til tjenestene. Driftskostnadene ved at man bruker mer på utbedring av lekkasjer samt drifting av nettet på en forsvarlig måte.

Det foregår også fornyelse ved flere av IKSene. Bl.a. bygges det nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås i regi av Asker og Bærum Vannverk. Dette er en investering anslått til å koste 1,7 mrd.

Prisene er satt i henhold til selvkostprinsippet slik at innbyggerne ikke betaler mer enn det tjenestene koster å produsere. Dette er nøye regulert i gjeldende lovverk. I «Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Asker kommune, Viken» kan du lese mer om gebyrfastsettelse i Asker.

Fjorårets priser

Her er fjorårets priser for vann og avløp. Disse gjelder ikke i 2024.

Abonnement/fastledd

  • Vann: kr 1 938 (inkl.mva)
  • Avløp: kr 2 194 (inkl.mva)

Forbruket: per kubikkmeter (m³)

  • Vann: kr 22,61 per kubikkmeter (inkl.mva)
  • Avløp: kr 26,39 per kubikkmeter (inkl.mva)

Hvis du fremdeles ikke har vannmåler, blir forbruket beregnet etter boligens areal, ved at 1 kvadratmeter areal tilsvarer forbruk på 2 kubikkmeter (kbm). I fjor var 1 kvadratmeter tilsvarende forbruk på 1,5 kbm.

Eksempelvis blir en bolig på 120 kvadratmeter få et forbruk på 240 kbm i år, altså 2 kbm ganger 120 kvadratmeter. I fjor var dette 180 kbm.