Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Søke om tillatelse til å bygge renseanlegg

Som entreprenør kan du søke om å bygge nytt renseanlegg på vegne av en privatperson.

Slik søker du

Før arbeidet kan starte, må entreprenør søke på vegne av privatperson. Entreprenøren må søke om

For at søknaden skal bli behandlet, må disse dokumentene ligge ved søknaden:

  • Dokumentasjon/rapport fra nøytral fagkyndig.
  • Dokumentasjon på rensegrad.
  • Situasjonskart som viser plassering av anleggskomponenter og utslippssted.
  • Oversikt over berørte interesser.

Utføring av grunnundersøkelse

Grunnundersøkelsen må gjennomføres av nøytral fagkyndig, og utføres i tråd med Norsk Vann rapport 178-2010

Grunnundersøkelsen skal avklare løsmassenes sammensetning og egnethet for rensing av avløpsvann. På bakgrunn av grunnundersøkelsen og lokale grunnforhold utarbeides det en rapport som vedlegges søknad om utslippstillatelse.

Alle renseanlegg skal prosjekteres etter gjeldende forskrifter: Norsk Standard og VA-miljøblad. Dersom prosjektet avviker fra disse, må søker oppgi årsaken.

Vurdere samarabeid med naboen

Før entreprenør starter søkeprosessen, bør huseier ha avklart med eventuelle naboer om interesse for en felles vann- og avløpsledning fram til kommunalt ledningsanlegg. Eller ha avklart behov for å etablere et felles renseanlegg for avløpsvann.

Dersom det er interesse for et nabosamarbeid, anbefaler vi et møte for å vurdere ulike løsninger i en forhåndskonferanse med Vann og vannmiljø.

Varsle berørte parter

Før utredning av avløpsløsning og søknader sendes til kommunen, skal naboer, gjenboere og andre parter som kan bli særlig berørt, varsles av søker.

Det skjer ved at søker innhenter underskrifter fra naboer og berørte parter, eller at nabovarsel sendes rekommandert i posten. Særskilt berørte parter kan for eksempel være brønneiere eller lag og foreninger med brukerinteresser til nærområdet.

Blir nabovarselet sendt rekommandert, er det viktig å merke seg naboenes frister for tilbakemelding:

  • Innen 2 uker etter utsendelse av søknad om byggetillatelse
  • Innen 4 uker etter utsendelse av søknad om utslippstillatelse

Eventuelle merknader og protester til søknadene skal kommenteres av søker før søknadene sendes til kommunen.

Behandlingsfrist

Dersom søknaden er fullstendig vil den bli behandlet av Vann og vannmiljø innen 6 uker etter mottak. Søknad om igangsettingstillatelse behandles i Plan- og bygningsavdelingen innen 3 uker.

Totalt kan søker regne med 9 ukers behandlingstid i kommunen.

Dersom det er søkt om unntak fra kravene eller dispensasjon kan saksbehandlingen ta lengre tid, men da uten "ubegrunnet opphold". Dersom søknaden er ufullstendig blir søker snarlig etter innsending kontaktet og informert om manglene i søknaden.

Når tillatelsen er gitt må arbeidet starte innen 3 år. Hvis det ikke skjer faller tillatelsen bort. Det samme gjelder dersom arbeidet blir innstilt i mer enn 2 år.

Klagemuligheter

Søker kan klage på vedtaket som er fattet. Klagefrist er 3 uker etter at vedtaket er mottatt.

Det er ulike klagenemnder i kommunen som skal behandle klagen. Det er derfor viktig at søker presiserer om det er klage på vedtakets gebyrfastsettelse, tillatelse etter Forurensingsforskriften/Lokal avløpsforskrift eller Plan- og bygningsloven. 

Ferdigattest og ferdigmelding

Når anlegget står ferdig, må det søkes om ferdigattest fra Plan- og bygningsavdelingen. Først når ferdigattest er gitt regnes arbeidene som avsluttet og anlegget kan settes i drift.

Ferdigstillelse må også meldes til Vann og vannmiljø for registrering og oppstart av eventuelle slamtømmeavtaler. Dersom det er gjort endringer på anlegget eller plasseringer etter innsendt søknad, må Vann og vannmiljø ha informasjon om dette i et korrekt tegnet situasjonskart.

Saksbehandlingsgebyr

For å behandle byggesøknaden må det betales et saksbehandlingsgebyr. Se kommunens gebyrregulativ.