Søke om å bygge renseanlegg

Profesjonelle utbyggere må på vegne av privatpersoner søke om å bygge renseanlegg, og vil være det vi kaller ansvarlig søker. Slik er søkeprosessen.

Valg av renseløsning

Ta kontakt med en nøytral fagkyndig for anbefaling av renseløsning.

Slik går ansvarlig søker fram

Før byggearbeidet kan starte, må ansvarlig søker ha fått godkjent

For at utslippssøknaden skal bli behandlet, må disse dokumentene ligge ved søknaden:

  • Dokumentasjon/rapport fra nøytral fagkyndig. Prosjekteringsrapporten er grunnlaget når vi skal behandle søknaden.
  • Dokumentasjon på rensegrad og beskrivelse av anlegg.
  • Situasjonskart som viser plassering av anleggskomponenter og utslippssted.
  • Oversikt over berørte interesser.

Finn søknadsskjema og vedlegg for utslippstillatelse fra privat renseanlegg

Utføring av grunnundersøkelse

Grunnundersøkelsen må gjennomføres av nøytral fagkyndig, og utføres i tråd med Norsk Vanns rapport 262, "Undersøkelser som grunnlag for valg av avløpsløsning".

Grunnundersøkelsen skal avklare løsmassenes sammensetning og egnethet for rensing av avløpsvann. På bakgrunn av grunnundersøkelsen og lokale grunnforhold utarbeides det en rapport som vedlegges søknad om utslippstillatelse.

Alle renseanlegg skal prosjekteres etter gjeldende forskrifter, Norsk Standard og VA-miljøblad. Dersom prosjektet avviker fra disse, må ansvarlig søker oppgi årsaken.

Samarbeid med naboen

Før søkeprosessen starter, bør huseier ha avklart med eventuelle naboer om interesse for en felles vann- og avløpsledning fram til kommunalt ledningsanlegg. Det kan også være relevant å ha avklart om det er behov for å bygge et felles renseanlegg for avløpsvann.

Dersom det er interesse for et nabosamarbeid, anbefaler vi at ansvarlig søker tar kontakt med Vann og vannmiljø for å vurdere ulike løsninger.

Varsling av berørte parter

Før utredning av avløpsløsning og søknader sendes til kommunen, skal naboer, gjenboere og andre parter som kan bli særlig berørt, varsles av søker.

Det skjer ved at søker innhenter underskrifter fra naboer og berørte parter, eller at nabovarsel sendes rekommandert i posten. Særskilt berørte parter kan for eksempel være brønneiere eller lag og foreninger med brukerinteresser til nærområdet.

Blir nabovarselet sendt rekommandert, er det viktig å merke seg at naboene har følgende frister for tilbakemelding:

  • innen 2 uker etter utsendelse av søknad om byggetillatelse
  • innen 4 uker etter utsendelse av søknad om utslippstillatelse

Eventuelle merknader og protester til søknadene skal kommenteres av ansvar søker før søknadene sendes til kommunen.

Behandlingsfrist

Dersom søknaden er fullstendig vil den bli behandlet av Vann og vannmiljø innen 6 uker etter mottak. Søknad om byggetillatelse behandles hos virksomhet Byggesak.

Dersom det er søkt om unntak fra kravene eller dispensasjon kan saksbehandlingen ta lengre tid, men da uten "ubegrunnet opphold". Dersom søknaden er ufullstendig blir søker snarlig etter innsending kontaktet og informert om manglene i søknaden.

Når byggetillatelse er gitt må arbeidet starte innen 3 år. Hvis det ikke skjer faller byggetillatelsen bort. Det samme gjelder dersom arbeidet blir innstilt i mer enn 2 år.

Klagemuligheter

Søker kan klage på vedtaket som er fattet. Klagefrist er 3 uker etter at vedtaket er mottatt.

Det er ulike klagenemnder i kommunen som skal behandle klagen. Det er derfor viktig at søker presiserer om det er klage på vedtakets gebyrfastsettelse eller selve tillatelsen etter forurensingsforskriften/lokal avløpsforskrift eller plan- og bygningsloven. 

Ferdigattest og ferdigmelding

Når anlegget står ferdig, må det søkes om ferdigattest fra avdeling for byggesak. Først når ferdigattest er gitt regnes arbeidene som avsluttet og anlegget kan settes i drift.

Ferdigstillelse må også meldes til Vann og vannmiljø for registrering og oppstart av eventuelle slamtømmeavtaler. Dersom det er gjort endringer på anlegget eller plasseringer etter innsendt søknad, må Vann og vannmiljø ha informasjon om dette i et korrekt tegnet situasjonskart.

Saksbehandlingsgebyr

Behandling av byggesøknader krever et saksbehandlingsgebyr. Se kommunens gebyrregulativ.