Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Private avløpsanlegg

Har du en eiendom som ikke er tilknyttet avløp, men har innlagt vann? Da må du enten koble deg til offentlige avløpsledninger eller sørge for en godkjent renseløsning for utslippet. Her kan du lese mer om hva du skal gjøre, når du skal gjøre det - og hvorfor det kan lønne seg å samarbeide med naboen.

Tilkobling til offentlige avløpsledninger

Noen eiendommer vil bli pålagt å koble seg til offentlige avløpsledninger. En stor fordel er at du da slipper drift og vedlikehold av eget avløpsanlegg. 

Private avløpsanlegg eller minirenseanlegg er sårbare systemer og har generelt langt kortere levetid enn offentlige avløpsledninger. Dette betyr at eier må regne med høyere utgifter.

Asker kommune kan kreve at alle private avløpsanlegg som er eldre enn 10 år må rehabiliteres dersom de ikke oppfyller utslippskravene, jfr. Asker kommunes Utslippsforskrift § 4. Levetiden på et typisk privat avløpsanlegg er beregnet til 25 år, mens levetiden på offentlige avløpsledninger er mellom 75-100 år.

Små avløpsanlegg er mindre effektive enn offentlige avløp til å rense utslipp, og medfører derfor større fare for forurensning.

Løsninger for tilkobling

 • Tilkobling av privat stikkledning til eksisterende kommunal avløpsledning.
 • Tilkobling av privat stikkledning til annen eksisterende privat stikkledning.
 • Tilkobling av privat stikkledning til nye private fellesledninger eller nye kommunale hovedledninger.

Godkjent fagperson må søke på vegne av deg

Ta kontakt med en godkjent rørlegger eller entreprenør, som på vegne av deg må søke om sanitærabonnement for eiendommen.

Her kan du lese om hva du må betale for tilknytning til vann- og avløpsnettet.

Endring av renseanlegg. Må jeg søke?

Noen eiendommer vil få beskjed om å oppgradere eller bygge nytt avløpsanlegg. Årsaken til det kan være at det er utilstrekkelig renseevne på eksisterende anlegg, eller manglende anlegg. Kommunen har jevnlige tilsynsrunder av renseanlegg og tar vannprøver som legges til grunn for pålegg om oppgradering.

Veileder med beskrivelse av søknadsprosess 

Du kan bytte en ødelagt septiktank eller lukket tank uten at du må søke. Gjelder det endring av utslippsmengde, må du søke om endring av anlegg.

Hvis du skal oppgradere eller bygge et helt nytt renseanlegg, anbefaler vi at du starter med å lese "Veileder - søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg".

Du må søke om byggetillatelse. Du kan ikke begynne å bygge før du har fått tillatelse.

Ta kontakt med fagkyndig

Du må ta kontakt med en fagkyndig som skal anbefale renseløsning. Det finnes firmaer med nødvendig kompetanse som ikke regnes som nøytrale. Dette kan være fordi de forhandler en bestemt type anlegg, eller har eierinteresser som gjør det.

Nøytral fagkyndig eller fagkyndig kan også være ansvarlig søker for deg og stå ansvarlig for byggesøknaden. Se oversikt over noen aktuelle konsulenter (PDF)

Dette er ikke en fullstendig liste over aktuelle fagkyndige. Dersom ditt firma ønsker å stå på listen, vennligst send dokumentasjon til .

Søke om utslippstillatelse

Du må søke om utslippstillatelse av sanitært avløpsvann for alle nye utslipp, og ved rehabilitering eller vesentlig økning av eksisterende utslipp. Følgende dokumenter må legges ved:

Søknaden sendes til .

Det finnes ulike renseløsninger

For informasjon om ulike typer avløpsanlegg og kostnadsvurderinger viser vi til www.avlop.no. Alle anlegg skal prosjekteres etter gjeldende forskrifter, NS-standarder og VA-miljøblad. Det må opplyses om avvik fra disse.

Godkjente typer private renseløsninger i Asker kommune er:

 • Lukket infiltrasjonsanlegg. 
 • Våtmarksfilter med forfilter/biofilter. 
 • Minirenseanlegg. 
 • Asker kommune krever en etterpoleringsløsning etter minirenseanlegg.
 • Tett tank (lukket tank) for toalettavløp.
 • Biologisk filter. 
 • Biologisk filter + infiltrasjon i stedlige masser.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann i Asker.

Kostnader for etablering og drift av anleggene varierer. Hvilken løsning som passer best for din eiendom, avhenger av bruksområde og lokale grunnforhold.

Valg av avløpsløsning skal baseres på rapport eller beskrivelse fra et firma med dokumentert hydrogeologisk og avløpsteknisk kompetanse.

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen har utarbeidet en oversikt over rensegrad for de ulike leverandørene basert på sine tilsynsresultater. Se tilsynets oversikt over renseresultater i 2018 for minirenseanlegg og gråvannsanlegg.

Samarbeid med naboen kan lønne seg

I noen tilfeller kan du spare penger på å gå sammen med naboer om et felles renseanlegg. Det kan også gi bedre renseresultater, da et større anlegg er mindre følsomt for sesongvariasjoner, og dere får større mulighet for å plassere renseanlegget der det egner seg best.

Du kan også gå sammen med naboer om å bygge felles avløpsledning for å koble dere til offentlig ledning. Dette kan ofte bli rimeligere enn at hver enkelt eiendom oppgraderer renseanlegget sitt. 

Drift, vedlikehold og kontroll av anlegg

Firma/leverandør som har drifts- og vedlikeholdsavtale for anlegget ditt skal sende årsrapport til kommunen. Dette må skje innen 1. februar hvert år.

Krav til drift, vedlikehold og kontroll finner du i Lokal avløpsforskrift §§ 13, 14 og 15.

Tømming av anlegg

Tilsyn av renseanlegg

Kommunen har jevnlig tilsyn med alle minirenseanlegg og gråvannsanlegg. Dette er for å avdekke feil og mangler i renseprosessene.

Vi tar vannprøver som blir undersøkt av et godkjent laboratorium for næringsstoffene fosfor og nitrogen, og bakterier. Om resultatene ikke møter rensekravene, blir vi pålagt å gjennomføre utbedringer.

Tilsynet skjer om sommeren og blir varslet i forkant. Det er nødvendig at kommunens representant har tilgang til anlegget i denne perioden. Eiere trenger ikke være til stede under tilsynet.

Anlegg bestående av slamavskillere og lukkede tanker blir undersøkt ved tømming, av det firmaet kommunen har tømmeavtale med.

Bakgrunn for tilsyn

EUs vanndirektiv har som mål å sikre god miljøtilstand i alle vassdrag. Asker kommune hører inn under Vannregion Glomma, vannområde Indre Oslofjord vest, og samarbeider med andre kommuner om å sikre god miljøtilstand i vassdrag, grunnvann og kystvann i Norge. Lokalt er hensikten å skape bedre vannkvalitet for friluftsliv, naturopplevelser og rekreasjon.

Gjennom forurensningsloven og tilhørende forskrifter er kommunen pålagt å føre tilsyn med mindre avløpsrenseanlegg og å rapportere opplysningene til Fylkesmannen.

Tilsynsgebyret blir fakturert hvert år

Et renseanlegg skal ha jevnlige besøk fra servicepersonell med kompetanse på å drifte anlegget. Besøket følger opp anleggets funksjonalitet. Det blir ikke gjort analyser av utløpsvannet.

 • Du betaler et årlig tilsynsgebyr, selv om selve besøket ikke skjer hvert år, jfr. Lokal utslippsforskrift § 15
 • Gebyret er basert på selvkost og skal dekke kommunens utgifter med oppfølging av slamtømming, tilsyn av anleggene og arbeid med opprydding av spredt avløp.
 • Det er ett gebyr per anlegg.
 • Er du tilknyttet et fellesanlegg med flere naboer, blir du fakturert for din andel av gebyret.
 • Dersom det er ønskelig at tilsynsgebyret sendes til én kontaktperson, et vel eller en organisasjon, ta kontakt med .

Spredt avløp på Bjerkøya

Les mer om spredt avløp på Bjerkøya.