Eier du en av de cirka 700 eiendommene i Asker som har privat avløpsanlegg? Da må du enten koble deg til offentlige avløpsledninger eller bygge/oppgradere renseanlegg. Her er mer om hva du skal gjøre, når du skal gjøre det - og hvorfor det kan lønne seg å samarbeide med naboen.

Kommunen har hatt tilsyn med alle eiendommer med privat avløpsanlegg, og vil sende ut varsel om hvilke tiltak som må gjøres. Dette vil skje basert på delområder - se kart - i følgende rekkefølge:

Kart over delområdene

Klikk på kart for større versjon.

Tilkobling til offentlige avløpsledninger

Noen eiendommer vil bli pålagt å koble seg til offentlige avløpsledninger. En stor fordel ved en slik tilkobling, er at du slipper drift og vedlikehold av eget renseanlegg.

Løsninger for tilkobling

  • Tilkobling av privat stikkledning til eksisterende kommunal avløpsledning.
  • Tilkobling av privat stikkledning til annen eksisterende privat stikkledning.
  • Tilkobling av privat stikkledning til nye private fellesledninger eller nye kommunale hovedledninger.

Slik gjør du for å koble deg til

Kontakt godkjent rørlegger/entreprenør. De kan være ansvarlig søker for deg, etter plan- og bygningsloven §20-1.

Oppgradering eller bygging av renseanlegg

Noen eiendommer vil få beskjed om å oppgradere eller bygge nytt renseanlegg. 

Slik gjør du for å oppgradere/bygge renseanlegg 

Enten du skal oppgradere eller bygge et helt nytt renseanlegg, anbefaler vi at du starter med å lese veilederen Veileder - søknadsprosess for lokale avløpsanlegg

Du må søke om byggetillatelse. Du kan ikke begynne å bygge før du har fått tillatelse.

Du må også for alle nye utslipp, og for rehabilitering eller vesentlig økning av eksisterende utslipp søke om utslippstillatelse med følgende vedlegg:
A. dokumentasjon av nøytral fagkyndig
C. dokumentasjon av rensegrad
D. kartvedlegg
F. oversikt over berørte interesser

Videre må du ta kontakt med en fagkyndig som skal anbefale renseløsning. Her er noen aktuelle konsulenter (PDF)

Renseløsninger

Godkjente typer private renseløsninger i Asker kommune er:

  • Lukket infiltrasjonsanlegg. 
  • Våtmarksfilter med forfilter/biofilter. 
  • Minirenseanlegg. 
  • Tett tank for toalettavløp. 
  • Biologisk filter. 
  • Biologisk filter + infiltrasjon i stedlige masser.

Ny forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann i Asker

Kostnader for etablering og drift av anleggene varierer. Hvilken løsning som passer best for din eiendom avhenger av bruksområde og lokale grunnforhold. 

Valg av avløpsløsning skal baseres på rapport eller beskrivelse fra et firma med dokumentert hydrogeologisk og avløpsteknisk kompetanse.

Samarbeid med naboen kan lønne seg

I noen tilfeller kan du spare penger på å gå sammen med naboer om et felles renseanlegg. Det kan også gi bedre renseresultater, da dere får større mulighet for å plassere renseanlegget der det egner seg best.

Du kan også gå sammen med naboer om å bygge felles avløpsledning for å koble dere til offentlig ledning. Dette kan ofte bli billigere enn at hver enkelt eiendom oppgraderer renseanlegget sitt. 

Drift, vedlikehold og kontroll av eksisterende anlegg

Firma/leverandør som har drifts- og vedlikeholdsavtale for anlegget ditt skal oversende årsrapport til kommunen innen 1. februar hvert år.

Krav til drift, vedlikehold og kontroll finner du i Lokal avløpsforskrift §§ 13, 14 og 15.

Tømming av anlegg

Tømming av septik- og andre anlegg

Bakgrunn for tilsyn

EUs vanndirektiv har som mål å sikre god miljøtilstand i alle vassdrag. Asker kommune hører inn under Vannregion Glomma, vannområde Indre Oslofjord vest, og samarbeider med andre kommuner om å sikre god miljøtilstand i vassdrag, grunnvann og kystvann i Norge. Lokalt er hensikten å skape bedre vannkvalitet for friluftsliv, naturopplevelser og rekreasjon.

I Asker kommune sin Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012 er det satt miljømål for samtlige av kommunens vassdrag og kystvann. For å innfri målsettingene som er satt i Hovedplanen må ulike forurensningskilder kartlegges.

Gjennom forurensningsloven og tilhørende forskrifter er kommunen pålagt å føre tilsyn med mindre avløpsrenseanlegg og å rapportere opplysningene til Fylkesmannen.

Gjennomføring av tilsynsrunde ble behandlet i saksfremlegg i politisk komite for teknikk kultur og fritid, den 22. august 2013.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Kommunalteknisk avdeling.