Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Private avløpsanlegg

Har du en eiendom som ikke er tilknyttet avløp, men har innlagt vann? Da må du enten koble deg til offentlige avløpsledninger eller sørge for en godkjent renseløsning for utslippet. Her kan du lese mer om hva du skal gjøre, når du skal gjøre det - og hvorfor det kan lønne seg å samarbeide med naboen.

Tilkobling til offentlige avløpsledninger

Noen eiendommer vil bli pålagt å koble seg til offentlige avløpsledninger. En stor fordel er at du da slipper drift og vedlikehold av eget avløpsanlegg. 

Private avløpsanlegg eller minirenseanlegg er sårbare systemer og har generelt langt kortere levetid enn offentlige avløpsledninger. Dette betyr at eier må regne med høyere utgifter. Små avløpsanlegg er i tillegg mindre effektive enn offentlige avløp til å rense utslipp, og medfører derfor større fare for forurensning.

Asker kommune kan kreve at alle private avløpsanlegg som er eldre enn 10 år må rehabiliteres dersom de ikke oppfyller utslippskravene, jfr. Asker kommunes Utslippsforskrift § 4. Levetiden på et typisk privat avløpsanlegg er beregnet til 25 år, mens levetiden på offentlige avløpsledninger er mellom 75-100 år.

Det finnes ulike løsninger for tilkobling:

  • Tilkobling av privat stikkledning til eksisterende kommunal avløpsledning.
  • Tilkobling av privat stikkledning til annen eksisterende privat stikkledning.
  • Tilkobling av privat stikkledning til nye private fellesledninger eller nye kommunale hovedledninger.

Godkjent fagperson må søke på vegne av deg

Ta kontakt med en godkjent rørlegger eller entreprenør, som på vegne av deg må søke om sanitærabonnement for eiendommen.

Her kan du lese om hva du må betale for tilknytning til vann- og avløpsnettet.

Endring av renseanlegg

Noen eiendommer vil få beskjed om å oppgradere eller bygge nytt avløpsanlegg. Årsaken til det kan være at det er utilstrekkelig renseevne på eksisterende anlegg, eller manglende anlegg. Kommunen har jevnlige tilsynsrunder av renseanlegg og tar vannprøver som legges til grunn for pålegg om oppgradering.

Få hjelp til søkeprosessen 

Du kan bytte en ødelagt septiktank eller lukket tank uten at du må søke. Gjelder det endring av utslippsmengde, må du søke om endring av anlegg.

Hvis du skal oppgradere eller bygge et helt nytt renseanlegg, anbefaler vi at du starter med å lese "Veileder - søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg".

Du må søke om byggetillatelse. Du kan ikke begynne å bygge før du har fått tillatelse.

Ta kontakt med fagkyndig

Du må ta kontakt med en fagkyndig som skal anbefale renseløsning. Det finnes firmaer med nødvendig kompetanse som ikke regnes som nøytrale. Dette kan være fordi de forhandler en bestemt type anlegg, eller har eierinteresser som gjør det.

Nøytral fagkyndig eller fagkyndig kan også være ansvarlig søker for deg og stå ansvarlig for byggesøknaden. Se oversikt over noen aktuelle konsulenter (PDF)

Dette er ikke en fullstendig liste over aktuelle fagkyndige. Dersom ditt firma ønsker å stå på listen, vennligst send dokumentasjon til .

Søke om utslipp av avløpsvann

Du må søke om utslippstillatelse av sanitært avløpsvann for alle nye utslipp, og ved rehabilitering eller vesentlig økning av eksisterende utslipp. Følgende dokumenter må legges ved:

Søknaden sendes til .

Hvilke renseløsninger finnes?

For informasjon om ulike typer avløpsanlegg og kostnadsvurderinger viser vi til www.avlop.no. Alle anlegg skal prosjekteres etter gjeldende forskrifter, NS-standarder og VA-miljøblad. Det må opplyses om avvik fra disse.

Godkjente typer private renseløsninger i Asker kommune er:

  • Lukket infiltrasjonsanlegg. 
  • Våtmarksfilter med forfilter/biofilter. 
  • Minirenseanlegg. 
  • Asker kommune krever en etterpoleringsløsning etter minirenseanlegg.
  • Tett tank (lukket tank) for toalettavløp.
  • Biologisk filter. 
  • Biologisk filter + infiltrasjon i stedlige masser.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann i Asker.

Kostnader for etablering og drift av anleggene varierer. Hvilken løsning som passer best for din eiendom, avhenger av bruksområde og lokale grunnforhold.

Valg av avløpsløsning skal baseres på rapport eller beskrivelse fra et firma med dokumentert hydrogeologisk og avløpsteknisk kompetanse.

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen har utarbeidet en oversikt over rensegrad for de ulike leverandørene basert på sine tilsynsresultater. Se tilsynets oversikt over renseresultater i 2018 for minirenseanlegg og gråvannsanlegg.

Samarbeid med naboen kan lønne seg

I noen tilfeller kan du spare penger på å gå sammen med naboer om et felles renseanlegg. Det kan også gi bedre renseresultater, da et større anlegg er mindre følsomt for sesongvariasjoner, og dere får større mulighet for å plassere renseanlegget der det egner seg best.

Du kan også gå sammen med naboer om å bygge felles avløpsledning for å koble dere til offentlig ledning. Dette kan ofte bli rimeligere enn at hver enkelt eiendom oppgraderer renseanlegget sitt. 

Krav til drift, vedlikehold og kontroll

Firmaet som har drifts- og vedlikeholdsavtale for anlegget ditt skal sende en årlig tilstandsrapport til kommunen innen 1. februar hvert år.

Krav til drift, vedlikehold og kontroll finner du i Lokal avløpsforskrift §§ 13, 14 og 15.

Tømming av private avløpsanlegg

Tilsyn av rensesanlegg

Spredt avløp på Bjerkøya

Les mer om spredt avløp på Bjerkøya.