Private avløpsanlegg

Har du en eiendom som ikke er tilknyttet avløp, men har innlagt vann? Da må du enten koble deg til offentlige avløpsledninger eller sørge for en godkjent renseløsning.

Koble til offentlig avløp

Noen eiendommer kan bli pålagt å koble seg til offentlige avløpsledninger. En stor fordel er at du da slipper drift og vedlikehold av eget avløpsanlegg. 

Private avløpsanlegg eller minirenseanlegg er sårbare systemer og har generelt kortere levetid enn offentlige avløpsledninger. Det betyr at eier må regne med høyere utgifter. Små avløpsanlegg er i tillegg mindre effektive enn offentlige avløp til å rense utslipp, og medfører derfor større fare for forurensning.

Asker kommune kan kreve at private avløpsanlegg som er eldre enn 10 år må utbedres dersom de ikke oppfyller utslippskravene, jfr. Asker kommunes lokale forskrift § 5-4. Levetiden på et typisk privat avløpsanlegg er beregnet til 25 år, mens levetiden på offentlige avløpsledninger er mellom 75-100 år.

Det finnes ulike løsninger for tilkobling:

  • Tilkobling av privat stikkledning til eksisterende kommunal avløpsledning.
  • Tilkobling av privat stikkledning til annen eksisterende privat stikkledning.
  • Tilkobling av privat stikkledning til nye private fellesledninger eller nye kommunale hovedledninger.

Godkjent fagperson må søke

Ta kontakt med en godkjent rørlegger eller entreprenør, som på vegne av deg må søke om sanitærmelding for eiendommen.

Les mer om hva du må betale for tilknytning til vann- og avløpsnettet.

Bygge nytt eller endre renseanlegg

Ved utilstrekkelig renseevne eller mangler ved private avløpsanlegg, kan eier få pålegg om å oppgradere eller bygge nytt anlegg.

Kommunen har jevnlige tilsyn av renseanlegg og tar vannprøver som legges til grunn for pålegg om oppgradering.

Du kan bytte en ødelagt septiktank eller lukket tank uten at du må søke.

For nye utslipp, vesentlig økning av utslippsmengde eller vesentlig endring av avløpsanlegg må du søke om utslippstillatelse. Vær oppmerksom på at du også må søke om tillatelse til tiltak.

Ta kontakt med fagkyndig

For anbefaling av renseløsning må du ta kontakt med en nøytral fagkyndig. Det vil si et enkeltmannsforetak eller firma med dokumentert hydrogeologisk og avløpsteknisk kompetanse. Nøytral fagkyndig kan også søke på vegne av deg og stå ansvarlig for byggesøknaden.

Aktuelle konsulenter

BraVA Rådgivning

3442 Hyggen

Kontaktperson: Jørgen Ove Myrre
Telefon: 90 59 07 17
E-post:

Buskerud VA AS

3619 Skollenberg

Kontaktperson: Morten Mikalsen
Telefon: 91 57 15 26
E-post:

Hydrogeologi og avløpsrådgivning

1580 Rygge

Kontaktperson: Lars Westlie
Telefon: 48 17 67 41
E-post:

Imer AS

1850 Mysen

Kontaktperson: Arne Gerhardsen
Telefon: 98 25 58 62
E-post:

Ingeniørtjenester AS

4994 Akland

Kontaktperson: Thor Vebrand Hope
Telefon: 37 15 68 10
E-post:  

NIBIO

1430 Ås

Kontaktperson: Guro Hensel
Telefon: 92 43 91 79
E-post:

Norconsult AS

1337 Sandvika

Kontaktperson: Håkon Reksten
Telefon: 45 40 10 95
E-post:

Rune Myhre

3533 Tyristrand

E-post:

Rørleggermester Håkon Trolsrud AS

3053 Steinberg

Kontaktperson: Håkon Trolsrud
Telefon: 90 86 37 72
E-post:

S.E.P Consult AS

Kontaktperson: Einar Påsche
Telefon: 92 41 74 04
E-post:

Sweco Norge AS

Kontaktperson: Odd Roar Sæther
Telefon: 48 06 63 20
E-post:

Venåsen Rørservice AS

3514 Hønefoss

Kontaktperson: Knut Karlsen
Telefon: 40 10 14 90
E-post:

Wiese Vann og Miljø AS

1395 Asker

Kontaktperson: Morten Wiese
Telefon: 99 73 91 57
E-post:

Dette er ikke en fullstendig liste over aktuelle fagkyndige. Dersom ditt firma ønsker å stå på listen, vennligst send dokumentasjon på e-post til .

Hvilke renseløsninger finnes?

For informasjon om ulike typer avløpsanlegg og kostnadsvurderinger viser vi til www.avlop.no. Alle anlegg skal prosjekteres etter gjeldende forskrift i Asker, Norsk Standard og VA-miljøblad. Det må opplyses om avvik fra disse.

Kostnader for etablering og drift av anleggene varierer. Hvilken løsning som passer best for din eiendom, avhenger av bruksområde og lokale grunnforhold.

Valg av avløpsløsning skal baseres på rapport eller beskrivelse fra nøytral fagkyndig.

Samarbeid med naboen kan lønne seg

Du kan spare penger på å gå sammen med naboer om et felles renseanlegg. Det kan gi bedre renseresultater. Et større anlegg er i tillegg mindre følsomt for sesongvariasjoner, og et samarbeid gir flere muligheter til å plassere renseanlegget der det egner seg best.

Du kan også gå sammen med naboer om å bygge felles avløpsledning for å koble dere til offentlig ledning. Dette kan ofte bli rimeligere enn at hver enkelt eiendom oppgraderer renseanlegget sitt. 

Krav til drift, vedlikehold og kontroll

Leverandøren som har drifts- og vedlikeholdsavtale for anlegget ditt skal årlig og innen 1. februar hvert år, sende tilstandsrapport til kommunen.

Krav til drift, vedlikehold og kontroll finner du i lokal avløpsforskrift §§ 9 og 10.

Tømming av anlegg

Tilsyn av anlegg

Klage på vedtak

Dersom du har fått et pålegg vedrørende et privat avløpsanlegg kan du klage på dette. Se egen side om hvordan du kan klage på vedtak innen vann og avløp.