Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Tilsyn av renseanlegg

Vi utfører jevnlig tilsyn ved alle minirenseanlegg og gråvannsanlegg i kommunen. Dette gjør vi for å avdekke feil og mangler i renseprosessene.

Hvorfor føres det tilsyn?

Tilsynet skal kontrollere at avløpsanleggene ikke forurenser eller bidrar til helseplager, og at alle krav i utslippstillatelsen følges.

EUs vanndirektiv har som mål å sikre god miljøtilstand i alle vassdrag. Asker kommune hører inn under Vannregion Glomma, vannområde Indre Oslofjord vest, og samarbeider med andre kommuner om å sikre god miljøtilstand i vassdrag, grunnvann og kystvann. Lokalt er hensikten å skape bedre vannkvalitet for friluftsliv, naturopplevelser og rekreasjon.

Gjennom forurensningsloven er kommunen pålagt å føre tilsyn med mindre avløpsrenseanlegg og å rapportere opplysningene til Statsforvalteren.

Hva går tilsynet ut på?

Under tilsynet tar vi vannprøver som blir sendt til undersøkelse ved et godkjent laboratorium. Prøvene analyseres for fosfor, organisk stoff og bakterier. Om resultatene ikke møter rensekravene, vil eier bli pålagt å gjennomføre utbedringer.

Tilsynet skjer om sommeren og blir varslet i forkant. Det er nødvendig at kommunens representant har tilgang til anlegget i denne perioden. Eiere trenger ikke være til stede under tilsynet.

Firmaet kommunen har avtale med undersøker slamavskillere og lukkede tanker under tømming.

Jevnlig sjekk av renseanlegget

De fleste typer renseanlegg skal sjekkes minst en gang i året av servicepersonell med kompetanse på anlegget. Det skal til enhver tid foreligge en drifts- og vedlikeholdsavtale for avløpsanlegget.

Hva må jeg betale for tilsynet?

  • Du betaler et årlig tilsynsgebyr, selv om selve besøket ikke skjer hvert år. Årsgebyret faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter og gebyrer.
  • Gebyret er basert på selvkost og skal dekke kommunens utgifter med oppfølging av slamtømming, tilsyn av anleggene og arbeid med opprydding av spredt avløp.
  • Det er ett gebyr per anlegg.
  • Er du tilknyttet et fellesanlegg med flere naboer, blir du fakturert for din andel av gebyret.
  • Dersom tilsynsgebyret skal sendes til én bestemt kontaktperson, et vel eller en organisasjon, ta kontakt med .