Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Tilsyn av renseanlegg

Vi utfører jevnlig tilsyn med alle minirenseanlegg og gråvannsanlegg i kommunen. Dette gjør vi for å avdekke feil og mangler i renseprosessene.

Tilsynet skal kontrollere at avløpsanleggene ikke forurenser eller bidrar til helseplager, og at alle krav i utslippstillatelsen følges.

EUs vanndirektiv har som mål å sikre god miljøtilstand i alle vassdrag. Asker kommune hører inn under Vannregion Glomma, vannområde Indre Oslofjord vest, og samarbeider med andre kommuner om å sikre god miljøtilstand i vassdrag, grunnvann og kystvann i Norge. Lokalt er hensikten å skape bedre vannkvalitet for friluftsliv, naturopplevelser og rekreasjon.

Gjennom forurensningsloven og forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn av avløpsanlegg er kommunen pålagt å føre tilsyn med mindre avløpsrenseanlegg og å rapportere opplysningene til Fylkesmannen.

Hva går tilsynet ut på?

Under tilsynet tar vi vannprøver som blir undersøkt av et godkjent laboratorium for næringsstoffene fosfor og nitrogen, og bakterier. Om resultatene ikke møter rensekravene, blir vi pålagt å gjennomføre utbedringer.

Tilsynet skjer om sommeren og blir varslet i forkant. Det er nødvendig at kommunens representant har tilgang til anlegget i denne perioden. Eiere trenger ikke være til stede under tilsynet.

Slamavskillere og lukkede tanker blir undersøkt ved tømming, av det firmaet kommunen har tømmeavtale med.

Hva må jeg betale for tilsynet?

  • Du betaler et årlig tilsynsgebyr, selv om selve besøket ikke skjer hvert år. Årsgebyret faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter og gebyrer.
  • Gebyret er basert på selvkost og skal dekke kommunens utgifter med oppfølging av slamtømming, tilsyn av anleggene og arbeid med opprydding av spredt avløp.
  • Det er ett gebyr per anlegg.
  • Er du tilknyttet et fellesanlegg med flere naboer, blir du fakturert for din andel av gebyret.
  • Dersom det er ønskelig at tilsynsgebyret sendes til én kontaktperson, et vel eller en organisasjon, ta kontakt med .