Spørsmål og svar om kommunale gebyrer

Her har vi listet opp de vanligste spørsmålene vi får om kommunale gebyrer i Asker. Hvis du ikke får svar på det du leter etter, finner du kontaktinformasjon nederst på siden.

Faktura- og eiendomsinformasjon på "Min side"

På "Min side" får du oversikt over dine betalte, ubetalte og delbetalte fakturaer fra Asker kommune. Du kan også hente ut kopi av fakturaene du har fått etter 1.1.2020. 

På samme side finner du opplysninger om egen eiendom med historikk og data på vannforbruk, tidligere innbetalinger, renovasjonstjenester og feiegebyr.

Logg deg inn på "Min side" (krever innlogging med BankID)

Om fakturaen

Forstå faktura

Hva betyr postene på fakturaen?

Er beskrivelsene av gebyrene på fakturaen vanskelig å forstå? Under gir vi deg forklaring av postene.

Merk at alle poster på fakturaen er oppgitt uten merverdiavgift (mva).

Fakturatekst Forklaring
Forbruk vann og avløp Ditt vannforbruk registrert via vannmåleren eller fra tidspunktet vannmåleren ble montert
Fastledd vann pr. boenhet
Den faste delen av vanngebyret, også forklart som et abonnement, som beregnes per boenhet.
Fastledd avløp pr. boenhet
Den faste delen av avløpsgebyret, også forklart som et abonnement, som beregnes per boenhet.
Grunnbeløp renovasjon
Dette beløpet er likt for alle husstander i Asker og sikrer at alle er med og betaler en andel av kostnadene med å drifte renovasjonstjenesten.
Grunnbeløp ekstra boenhet

Dette er et tilleggsgebyr for renovasjon per ekstra boenhet som eiendommen er registrert med. Gebyret ble tidligere kalt «grunnbeløp hybel».

Gebyr for restavfall, liten/stor beholder

Dette er et variabelt beløp som regnes ut i fra volumet på restavfallsbeholderen din. Jo større volum til restavfall, jo dyrere blir det. Det betyr at god kildesortering vil lønne seg.

Om du deler beholder til restavfall med én eller flere naboer, blir dette beløpet delt likt på alle sammen.

Beholdere på mellom 140 og 360 liter (disse har to hjul) defineres som liten beholder. Beholdere på 660 liter eller mer (fire hjul) defineres som stor beholder.

Feiegebyr  Hva du betaler for at feieren kommer og feier skorsteinen din. Du betaler ett gebyr per skorstein som er i bruk.
Tilsyn ildsted 
Hva du betaler for tilsyn av skorsteiner og ildsteder i boligen. Du betaler ett gebyr per boenhet som har fyringsanlegg. 

 

Hvor ofte får jeg faktura?

Vi sender ut faktura fire ganger i året. Faktureringsmånedene i 2024 er april, juni, september og januar.

Du får faktura fire ganger i året selv om du ikke benytter deg av vann og avløp, renovasjon og feiing gjennom hele året.

Vannforbruket blir fakturert for ca. tre måneder ved hver faktura.

Hvem blir fakturaen sendt til?

Vi sender fakturaen til den som står oppført som eier i eiendomsregisteret eller matrikkel. Vi henter informasjon om eiendommen fra Statens Kartverk. 

Dersom eiendommen står i navnet til en avdød person, må informasjonen oppdateres i registeret til Statens Kartverk.

Jeg blir fakturert for boenheter som ikke er i bruk. Hvordan kan jeg endre dette?

Vi henter informasjon om eiendommen din fra eiendomsregisteret, og fakturerer per boenhet. Dersom eiendommen din er registrert med feil antall boenheter, eller du ønsker å fjerne en boenhet, eksempelvis en hybel, må du sende søknad om bruksendring til Samfunnsutvikling v/Byggesak på e-post:

Jeg sitter i uskiftet bo / dødsbo. Kan jeg endre navn på fakturamottaker?

Sitter du i uskiftet bo / dødsbo, kan du endre navn på fakturamottaker ved å sende skifteattesten til Statens kartverk.

"Når en person dør, bør man overføre den avdødes eiendom til arvingene eller til en ektefelle eller samboer i uskiftet bo. Ved privat skifte skal det fylles ut en hjemmelserklæring" - kilde: Statens kartverk.

Hvordan er det med faktura for borettslag/sameier?

Det er eier av fast eiendom som er ansvarlig for å betale gebyrer til kommunen. Det vil si eier av det enkelte gårds-/bruksnummer/eventuelt seksjonsnummer. 

I borettslag er selve borettslaget hjemmelshaver, og dermed også abonnent hos kommunen. Borettslaget mottar én faktura på vann- og avløpsgebyrer for hver andelseier. Denne fakturaen spesifiserer andelens adresse, fastledd og forbruk for vann og avløp, men ikke andelseiers navn. Borettslaget mottar i tillegg vannmåleravlesningen for hver enkelt andel. 

Fordelingen av de kommunale gebyrene foregår internt i borettslaget. Den interne organiseringen og fordelingen av kostnader internt i borettslaget er privatrettslige forhold som kommunen ikke blander seg inn i.

Hvis borettslag/sameiet vil at hver andelseier/eierseksjoner skal betale hver for seg, må dette være et vedtak fra borettslag/sameiets årsmøte.

Vedtaket må bli sendt til kommunen med liste over andelseiere/eierseksjoner. Borettslaget/sameiet må oppdatere kommunen ved endringer i listen. Hvis ikke blir fakturaen sendt til borettslag/sameiet.

Betale faktura

På hvilken måte blir fakturaen sendt til meg, og hvordan gjør jeg det?

Visste du at du kan motta fakturaen fra oss på den måten som passer deg best? Du kan velge mellom ulike måter å betale fakturaen på, men merk at de fleste betalingsmåtene er en avtale mellom deg og banken din.

Det betyr at du må ta kontakt direkte med banken dersom du ønsker å opprette en betalingsavtale.

Du kan betale fakturaen på følgende måter:

Type faktura Hvordan fungerer den? Hvordan oppretter jeg avtale?
E-faktura Elektronisk faktura som du aktivt må godkjenne i nettbanken for at den skal bli betalt.

Finn eFaktura-tjenesten i din nettbank for å velge eFaktura som digitalt valg for faktura (Ja takk til alle).

For mer informasjon se https://www.efaktura.no/Privat

Avtalegiro Elektronisk faktura der beløpet automatisk blir trukket av kontoen på forfallsdato.

Du oppretter avtale med banken din.

 • I nettbanken velger du avtalegiro. KID-nummeret er din referanse.
 • Legg fakturaen til betaling og bekrefte forslaget om avtalegiro med Asker kommune.
 • NB! Legger du inn beløpsgrense i avtalen, gjelder denne for alle fakturaer fra Asker kommune.

Det er ikke mulig å se selve fakturaen når du bare har avtalegiro.
For å få tilgang til fakturaen, må det aksepteres «ja-takk-til-alle-e-fakturaer» i nettbanken eller logg på «Min side» for å se fakturaen.

Digipost/e-Boks Har du opprettet digital postkasse mottar du all post fra stat og kommune direkte til denne.

Du legger fakturaen på forfall i nettbanken, som med vanlig faktura.

Har du brevgiro, skriver du ut fakturaen og klipper av innbetalingsdelen.

Papirversjon Fakturaen kommer per brev i postkassa di.

Hvis du har elektronisk faktura, men foretrekker å få den i posten, må du si opp avtalene du har med banken din.

Dette gjør du i nettbanken eller ved å kontakte banken.

EHF Faktura for næringsvirksomhet. Fakturaen vil bli sendt til økonomisystemet til næringsvirksomheten. Avtalen er mellom Asker kommune og banken. Du oppretter en avtale ved å registrere organisasjonsnummeret i ELMA registeret.
E-post (ikke aktuell) Asker kommune tilbyr foreløpig ikke faktura tilsendt på e-post. Du må velge et av alternativene over.
Eierskifte midt i en termin. Kan fakturaen deles mellom kjøper og selger?

Vi har dessverre ikke mulighet til å dele fakturaen mellom ny og gammel eier. Et eierskifte er et oppgjør mellom kjøper og selger. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med ansvarlig eiendomsmegler for å avklare om kommunale gebyrer er tatt med i oppgjøret.

Kan jeg utsette betaling eller dele opp fakturaen?

Nei, det er dessverre ikke mulig.
Betalingsfristen på fakturaer som gjelder kommunale avgifter er 30 dager, og vi kan ikke dele opp fakturaen eller gi betalingsutsettelse. Vi sender én purring og ett inkassovarsel, før fordringen sendes eksternt inkassobyrå for videre innkreving.

Jeg har fått purring på ubetalt faktura

Vennligst sjekk om du har mottatt faktura i nettbanken.

På Min side kan du hente ut kopi av fakturaene du har fått fra Asker kommune etter 1.1.2020. Logg deg inn på "Min side" (krever innlogging med BankID).

På samme side finner du opplysninger om egen eiendom med historikk og data på vannforbruk, tidligere innbetalinger, renovasjonstjenester og feiegebyr.

For næringslivet

Hvordan kan vi få bilag til regnskapet?

Ta kontakt med oss på e-post  dersom firmaet mangler nødvendig bilag.

Vann og avløp

Spørsmål og svar om faktura for vann og avløp.

Hva er normalt forbruk av vann for én person?

En person bruker i gjennomsnitt 50-70 kubikkmeter vann per år. Det tilsvarer ca. 50.000-70.000 liter. 

Gjennomsnittlig husholdningsforbruk per innbygger per døgn (liter/person/døgn) er 180 liter. Kilde: SSB, 2020.

Hvor kan jeg se mitt tidligere forbruk?

På "Min side" finner du opplysninger om egen eiendom med historikk og data på vannforbruk, tidligere innbetalinger, renovasjonstjenester og feiegebyr.

Logg deg inn på "Min side" (krever innlogging med BankID).

På Min side får du også en oversikt over dine betalte, ubetalte og delbetalte fakturaer fra Asker kommune. Og du kan hente ut kopi av fakturaene du har fått etter 1.1.2020.

Kubikkmeterforbruket mitt er feil, og vil gi galt grunnlag på fakturaen?

Det løser vi på neste terminfaktura. Ta kontakt med oss på e-post

Min bolig/fritidsbolig er ikke i bruk. Må jeg betale vann- og avgiftsgebyret?

Fraflytting eller fravær fra bolig gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.

Er bebyggelsen på eiendommen fjernet eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, må du betale årsgebyr inntil stikkledning er frakoblet eller plugget på hoved/fellesledning.

Ta kontakt med rørlegger eller entreprenør dersom du ønsker å koble fra eller plugge.

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer

«Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Asker kommune, Viken» regulerer vann- og avløpsgebyrene i Asker.

Les forskriften på Lovdata.

Fakturering etter selvkostprinsippet

Årsgebyret for vann-, avløp- og renovasjonstjenestene blir fakturert etter selvkostprinsippet. Det betyr at du betaler for det det koster å produsere tjenestene, og at gebyrene ikke nødvendigvis følger normal prisutvikling.

Vann- og avløpstjenestene dekkes kun av gebyrer og er ikke en del av kommunebudsjettet.

Hva er nytt fra 2024 med årsgebyret for vann og avløp fra tidligere år?

Fra 2024 blir forbruket av vann og avløp etterskuddsfakturert.

Asker kommune har innført ny gebyrmodell fra og med 2020, som består av et fastledd (abonnement) og et variabelt ledd. Fastleddet faktureres per boenhet og skal dekke inn kostnader knyttet til levering av tjenesten. Den variable delen settes fremdeles etter forbruk.

Askers gamle gebyrmodell med kun variabelt ledd, kommer abonnenter med lavt forbruk til gode. De vil bære mindre andel av kostnadene enn en abonnent med høyt forbruk. Modellen med fastledd og variabelt ledd gir en kostnadsfordeling hvor alle er med på å dekke inn de faste kostnadene kommunen har ved å produsere vann- og avløpstjenestene. Du kan fortsatt påvirke det variable leddet gjennom forbruk og vannsparing.

Hva inngår i gebyret for vann? Se film som forklarer hva du betaler for.

Vi har laget en film som beskriver hvilke oppgaver og funksjoner som inngår i beløpet du betaler for å få vann i krana.

Dersom jeg ikke har vannmåler, hvordan beregnes vannforbruket mitt?

Vi beregner et vannforbruk på 2 m3 (kubikkmeter) per m2 (kvadratmeter) av boligen. Hvis ikke eiendommen er oppgitt med kvadratmeter i eiendomsregisteret (matrikkel) blir boligen antatt til å være 120 m2. Beregnet forbruk er da 120 m2 x 2 m3 = 240 m3.

Les mer om priser og beregninger for vann- og avløpstjenester.

Hvorfor har vann og avløpsgebyrene økt?

Gebyret for vann øker med 37,7 prosent og gebyret for avløp øker med 26,4 prosent mellom årene 2023 og 2024. Dette med utgangspunkt i en husstand som har et forbruk på 150 m3 og et fastledd. Økningen skyldes hovedsakelig utviklingen i Norsk økonomi den siste tiden, med høy prisvekst og økende renter bl.a. som følge av krigen i Europa. Vann- og avløpstjenestene er spesielt sensitive for renteøkninger med en samlet gjeld på 2,1 mrd kr.

De samme økonomiske forholdene påvirker også kostnadene fra våre IKSer (Glitre Vannverket, Asker og Bærum Vannverk og Vestfjorden Avløpsselskap) som vi kjøper vann fra og rens av avløpet.

Det er også andre forhold som påvirker gebyrutviklingen. Generelt sett gjør tilstanden på ledningsnettet at det er nødvendig med fornyelse. Dette påvirker både kommunens investeringer og driftskostnader knyttet til tjenestene. Driftskostnadene ved at man bruker mer på utbedring av lekkasjer samt drifting av nettet på en forsvarlig måte.

Det foregår også fornyelse ved flere av IKSene. Bl.a. bygges det nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås i regi av Asker og Bærum Vannverk. Dette er en investering anslått til å koste 1,7 mrd.

Prisene er satt i henhold til selvkostprinsippet slik at innbyggerne ikke betaler mer enn det tjenestene koster å produsere. Dette er nøye regulert i gjeldende lovverk. I «Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Asker kommune, Viken» kan du lese mer om gebyrfastsettelse i Asker.

Vannmåler

Se spørsmål og svar om vannmåler.

Tømming av septik

Se informasjon om private avløpsanlegg.

Renovasjon

Hvorfor har renovasjonsgebyret økt?

Renovasjonstjenesten drives etter selvkostprinsippet, som betyr at gebyrene dekker akkurat det tjenesten koster - verken mer eller mindre. Tjenesten dekkes kun av gebyrer og er ikke en del av kommunebudsjettet.

Gebyrøkningen de siste årene skyldes blant annet en økt markedspris i renovasjons- og gjenvinningsbransjen. Tilbudsprisen fra leverandører har blitt høyere.

I tillegg har kommunen måttet inngå en del kortere kontrakter for perioden fremover inntil renovasjonstjenesten i den nye kommunen kan harmoniseres. På sikt forventer vi at prisene i Asker vil være på samme nivå som i andre kommuner med tilsvarende tjenestenivå.

Hva dekker renovasjonsgebyret?

Det er kommunens ansvar å sørge for at alt avfall behandles på en måte som er trygt for helse, natur og miljø. Alle som bor og har hytte i Asker må derfor betale et renovasjonsgebyr, slik at vi skal kunne hente og behandle avfallet på en miljøvennlig måte.

Renovasjonsgebyret dekker blant annet:

 • forsvarlig innsamling av avfallet
 • videre transport og behandling av avfallet
 • innkjøp og utlevering av poser, beholdere og annet utstyr
 • reparasjon og utskiftning av beholdere
 • drift av gjenvinningsstasjonene
 • informasjon, kampanjer og materiell om renovasjon, gjenvinning og ombruk
 • miljøvennlige tiltak
 • administrasjon i kommunen
Hvordan blir det variable beløpet / restavfallsbeløpet regnet ut?

Det variable beløpet regnes ut i fra volumet på restavfallsbeholderen din. Jo større volum til restavfall du har, jo dyrere blir denne delen av gebyret.

Riktig literpris ganges med antall liter som restavfallsbeholderen din rommer. På fakturaen står literprisen i kolonnen "sats" og antall liter i kolonnen "grunnlag".

Oversikt over literprisene finner du på Avtaler og priser renovasjon.

Om dere er flere som deler beholdere, blir denne delen av gebyret fordelt likt på alle sammen. Dette kommer fram i kolonnen "andel". Om det står 1/1 betyr det at du betaler hele beløpet.

Hensikten med det variable beløpet er å sikre at god kildesortering vil lønne seg. Du kan ha så store og så mange beholdere til kildesortert avfall som du vil, uten at det koster noe ekstra.

Min bolig/fritidsbolig er ikke i bruk. Må jeg betale renovasjonsgebyr?

Alle som eier en bolig eller en hytte i Asker er pliktige til å betale de kommunale eiendomsavgiftene. Renovasjonsgebyret må man betale uavhengig av hvor mye eiendommen brukes.

Det er mulig å søke om fritak fra renovasjonsgebyret. Fritak for hytterenovasjon innvilges kun dersom hytta er revet eller kondemnabel. For andre eiendommer er kravet at eiendommen står ubebodd i minimum seks måneder sammenhengende. 

Fritak fra renovasjonsgebyr

Fritak for hytterenovasjon innvilges kun dersom hytta er revet eller kondemnabel. For andre eiendommer er kravet at eiendommen står ubebodd i minimum seks måneder sammenhengende.

For å kunne vurdere om fritak kan innvilges må man fylle ut et søknadsskjema og legge ved dokumentasjon. Søknader uten dokumentasjon vil ikke bli behandlet. Det er søkers ansvar å fremskaffe dokumentasjon.

Eksempler på dokumentasjon: Om eiendommen er ubeboelig grunnet dens tilstand kreves bilder eller tilstandsrapport. Om eiendommen står midlertidig tom kreves f.eks. kopi av plassbekreftelse på sykehjem, reisebekreftelse som viser lengden på reisen eller lignende.

Viktig informasjon

 • Fritaket har ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at man må søke i god tid før ønsket fritaksperiode og senest én måned før.
 • Det gis ikke fritak i forbindelse med utleie eller kjøp og salg av bolig, med mindre boligen skal stå tom i mer enn seks måneder sammenhengende.
 • Dersom du har fått innvilget fritak og har behov for lenger fritaksperiode, må du sende ny søknad senest én måned før utløp av forrige fritaksperiode og legge ved oppdatert dokumentasjon.

Søk om fritak fra renovasjonsgebyr

Hvorfor betaler jeg hele året når jeg kun har sommerrenovasjon?

Kommunale avgifter faktureres kvartalsvis. Det betyr at totalbeløpet for sommerrenovasjon blir fordelt på fire terminer. Totalbeløpet står oppgitt i kolonnen ‘årspris’. Perioden som står oppgitt er hvilket kvartal fakturaen gjelder.

Hvorfor betaler jeg «grunnbeløp ekstra boenhet»?

Alle huseiere i Asker kommune som er registrert med flere boenheter bli fakturert ekstra for renovasjon. Dette tilleggsgebyret faktureres kvartalsvis samtidig som andre kommunale gebyrer. På fakturaen vil dette tilleggsgebyret stå oppført som «Grunnbeløp ekstra boenhet». Tidligere het det «grunnbeløp hybel».

I henhold til Forskrift for renovasjon for Asker kommune (paragraf 17 ledd 2) skal renovasjonsgebyr betales for hver boenhet. Dette er vedtatt av Kommunestyret.

Dersom en boenhet ikke er i bruk er det mulig å søke om midlertidig fritak fra renovasjonsgebyret.

Dersom eiendommen er registrert med feil antall boenheter, ta kontakt med Samfunnsutvikling v/samfunnsplanlegging for rettelse av matrikkelen. Riktige opplysninger (sist godkjente planløsning) sendes på e-post til .  

Dersom du ønsker å fjerne en boenhet må du sende inn søknad om bruksendring. Søknad sendes til Samfunnsutvikling v/byggesak på e-post til . Informasjon om hva en slik søknad skal inneholde finner på Plan, bygg og eiendom sine sider.

Jeg deler avfallsbeholdere med andre. Er renovasjonsgebyret riktig?

Alle husstander betaler et grunnbeløp for renovasjon. Dette beløpet er likt for alle. I tillegg betaler alle et beløp for restavfall. Dette beløpet deles på det antallet husstander som bruker beholderen. Dette kommer fram i kolonnen «andel» på fakturaen. Om du deler restavfallsbeholder med to andre husstander vil det stå at du betaler 1/3 av beløpet.

Andre spørsmål om renovasjon

Se ofte stilte spørsmål om renovasjon.

Feiing og tilsyn

Asker og Bærum brann og redning (ABBR) utfører feie- og tilsynstjenester på vegne av Asker kommune. Du kan lese mer på nettsidene til ABBR eller ta kontakt på e-post

Forskrift om gebyr for feie- og tilsynstjenester
Feiing av hytte og fritidsbolig

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester stiller også krav til feiing og tilsyn av fritidsboliger. Kommunen er pålagt å utføre denne tjenesten, og fastsetter gebyrene etter selvkostprinsippet.

Les mer om feiing og tilsyn av fritidsboliger.

Fritak for gebyr

Dersom du har fjernet ildsteder eller plombert skorsteinen, kan du søke om fritak for gebyr.

Jeg har fått et nytt ildsted. Må jeg melde fra om det?

Dersom du har montert et eller flere nye ildsteder, må du melde fra til oss om dette.

Kontakt oss

Gjelder henvendelsen

 • endring av fakturamottaker eller spørsmål til vann- og avløpsgebyret, ta kontakt på e-post:

 • endring av fakturamottaker eller spørsmål til renovasjon, ta kontakt på e-post:

 • spørsmål om tilgodebeløp, utbetaling og motregning, ta kontakt på e-post: 

Husk å oppgi avtalenummer, gårds- og bruksnummer (Gnr/Bnr) og adressen det gjelder. Denne informasjonen vil hjelpe oss med å behandle saken raskere.