Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Ofte stilte spørsmål om kommunale gebyrer

Her har vi listet opp de vanligste spørsmålene vi får om kommunale gebyrer i Asker. Vi håper du også finner svar på det du lurer på!

Vann og avløp

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer

«Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Asker kommune, Viken» regulerer vann- og avløpsgebyrene i Asker.

Les forskriften på Lovdata.

Hvilke faktorer påvirker årsgebyret for vann og avløp?

Årsgebyret for vann-, avløp- og renovasjonstjenestene blir fakturert etter selvkostprinsippet. Det betyr at du betaler for det det koster å produsere tjenestene, og at gebyrene ikke nødvendigvis følger normal prisutvikling. Vann- og avløpstjenestene dekkes kun av gebyrer og er ikke en del av kommunebudsjettet.

Gebyrøkningen de siste årene innenfor vann og avløp skyldes hovedsaklig oppgradering av vannledningsnettet. I tillegg spiller kostnader knyttet til investeringer i vannverk og renseverk inn på gebyrene.

Hva er nytt med årsgebyret for vann og avløp fra tidligere år?

Asker kommune har innført ny gebyrmodell fra og med 2020, som består av et fastledd (abonnement) og et variabelt ledd. Fastleddet faktureres per boenhet og skal dekke inn kostnader knyttet til levering av tjenesten. Den variable delen settes fremdeles etter forbruk.

Askers gamle gebyrmodell med kun variabelt ledd, kommer abonnenter med lavt forbruk til gode. De vil bære mindre andel av kostnadene enn en abonnent med høyt forbruk. Modellen med fastledd og variabelt ledd gir en kostnadsfordeling hvor alle er med på å dekke inn de faste kostnadene kommunen har ved å produsere vann- og avløpstjenestene. Du kan fortsatt påvirke det variable leddet gjennom forbruk og vannsparing.

Hva menes med fakturering «á konto»?

Vannforbruket ditt blir beregnet á konto. Det betyr at beløpet du betaler er basert på forventet forbruk gjennom året.

Den endelige avregningen skjer første kvartal året etter. Har du betalt for mye, får du penger igjen. Har du har betalt for lite, må du betale.

Du betaler også á konto hvis du har fjernavlest vannmåler.

Hva betyr fastledd?

Fastledd kan forklares som et abonnement. Fastleddet er basert på informasjon vi henter fra eiendomsregisteret, og vi fakturerer per boenhet. Du blir fakturert for fastledd selv om eiendommen ikke er i bruk eller ikke er utleid.

Dersom eiendommen din er registrert med feil antall boenheter, eller du ønsker å fjerne en boenhet, eksempelvis en hybel, må du sende søknad om bruksendring til Samfunnsutvikling v/Byggesak på e-post: 

Nærings- og kombinasjonseiendommer betaler for antall fastledd basert på vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom.

Hvordan beregnes vannforbruket mitt?

Vi beregner et vannforbruk på 1,5 m3 (kubikkmeter) per m2 (kvadratmeter) av boligen. Hvis ikke eiendommen er oppgitt med kvadratmeter i eiendomsregisteret (matrikkel) blir boligen antatt til å være 120 m2. Beregnet forbruk er da 120 m2 x 1,5 m3 = 180 m3.

Les mer om priser og beregninger for vann- og avløpstjenester.

Vannforbruket mitt har økt etter vannmålerbytte. Hva er grunnen til det?

Vi har hatt en gjennomgang av alle vannmålerbytter i kommunen utført i perioden januar til august 2020, og avdekket at vannforbruket hos noen abonnenter har vært høyere enn det de har fått faktura på hittil i år. Så langt i 2020 har disse betalt for lite for vann og avløp (á konto), og må betale et høyere beløp i 3. og 4. kvartal 2020.

Årsaken til økningen kan skyldes feil ved vannmåleravlesning i 2019 eller at det tidligere vannforbruket er stipulert for lite over tid. 

Abonnenter som har fått en vesentlig økning i fakturabeløpet, skal ha mottatt informasjon om dette i eget brev.

Hvorfor må jeg montere vannmåler?

Alle boliger og bygg i Asker kommune skal ha fjernavlest vannmåler innen 2020. Les vedtaket i kommunestyret og hvorfor det er viktig at du får montert vannmåler.

Når vannmåler er montert, må rørlegger gi beskjed til Asker kommune slik at faktureringen av vannforbruket ditt blir riktig.

Hvordan får jeg byttet vannmåler?

Drammen Rørservice AS bytter vannmåler på vegne av Asker kommune. Du får beskjed på SMS med forslag til tidspunkt når utskiftning nærmer seg. Les mer om bytte av vannmåler.

Bestille ny vannmåler?

Hva inngår i tilsynsgebyret for septik?

Vi krever et tilsynsgebyr av alle som har septiktank, tett tank eller avløpsrenseanlegg. Gebyret skal dekke kommunens utgifter med kontroll av slamtømming, tilsyn og rapportering til nasjonale myndigheter. Tilsynsgebyr for septik blir fakturert kvartalsvis. 

Les mer om tilsyn av renseanlegg.

Tømming av privat septikanlegg. Når kommer fakturaen?

Har du tømt septiktanken i perioden januar til juni i år, vil du snarlig motta faktura på dette. 

Hovedregelen er at du blir fakturert måneden etter at tømming har skjedd, men grunnet arbeid med kvalitetssikring av kundedataene i den nye kommunen, har faktureringen dessverre blitt forsinket.

Se priser for tømming av septikanlegg.

Jeg betaler for mye á konto. Hvordan korrigerer jeg dette?

Dersom det gjelder totalt for året, gjør vi en avregning på fakturaen du får for første kvartal neste år. Gjelder det generelt kan vi justere forbruket på neste faktura, uansett hvilket kvartal det gjelder.

Ta kontakt med oss på

Kubikkmeterforbruket mitt er feil, og vil gi galt grunnlag på fakturaen?

Det løser vi med en avregning på fakturaen for første kvartal kommende år. Ta kontakt med oss på e-post

Hva er normalt forbruk av vann for én person?

En person bruker i gjennomsnitt 50-70 kubikkmeter vann per år. Det tilsvarer ca. 50.000-70.000 liter. 

Gjennomsnittlig husholdningsforbruk per innbygger per døgn (liter/person/døgn) er 178 liter. Kilde: SSB, 2020.

Renovasjon

Hvorfor har renovasjonsgebyret økt så mye?

Gebyret går opp ca. 20 prosent for alle i 2020. Renovasjonstjenesten drives etter selvkostprinsippet, som betyr at gebyrene dekker akkurat det tjenesten koster - verken mer eller mindre. Kommunen skal ikke tjene penger på tjenesten.

Økt gebyr skyldes blant annet en økt markedspris i renovasjonsbransjen. Tilbudsprisen fra leverandører har blitt høyere.

Asker kommune er opptatt av at arbeidsbetingelsene til renovatørene er i henhold til avtaleverket i arbeidslivet.  

Kommunen har måttet inngå en del kortere kontrakter for perioden fremover inntil renovasjonstjenesten i den nye kommunen kan harmoniseres. På sikt forventer vi at prisene i Asker vil være på samme nivå som i andre kommuner med tilsvarende tjenestenivå.

Hva dekker renovasjonsgebyret?

Renovasjonstjenesten drives etter selvkostprinsippet, som betyr at gebyrene dekker akkurat det tjenesten koster - verken mer eller mindre.

Renovasjonsgebyret dekker blant annet:

 • innsamling av avfallet
 • videre transport og behandling av avfallet
 • innkjøp og utlevering av poser, beholdere og annet utstyr
 • drift av gjenvinningsstasjonene
 • informasjon, kampanjer og materiell om renovasjon, gjenvinning og ombruk
 • miljøvennlige tiltak som for eksempel Ombruksfestivalen
 • administrasjon i kommunen

Det er kommunens ansvar å sørge for at alt avfall behandles på en måte som er trygt for helse, natur og miljø. Alle som bor og har hytte i Asker må derfor betale et renovasjonsgebyr, slik at vi skal kunne hente og behandle avfallet på en miljøvennlig måte.

Jeg betaler for sommerrenovasjon, men det står andre datoer på fakturaen. Hvorfor det?

Det er kvartalsvis fakturering, også for de som har sommerrenovasjon. Det betyr at perioden som står oppgitt på fakturaen er hvilket kvartal fakturaen gjelder. Du betaler altså kun for sommerrenovasjon, men årsbeløpet er delt opp i fire.

Hvorfor må jeg betale for renovasjon når hytta/eiendommen nesten ikke brukes og vi tar med søpla hjem?

Alle som eier en bolig eller en hytte i Asker er pliktige til å betale de kommunale eiendomsavgiftene - som renovasjonsgebyret er en del av. Dette er et gebyr man må betale uavhengig av hvor mye eiendommen brukes.

Hvorfor må søknad om å få fritak fra renovasjonsavgift sendes inn så lenge i forveien?

Fritaket har ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at man må søke i god tid før ønsket fritaksperiode og senest én måned før. Dette er blant annet for at saksbehandleren skal rekke å behandle søknaden.

Hva er kravene for å få innvilget fritak fra å betale renovasjonsavgift?

Fritak for hytterenovasjon innvilges kun dersom hytta er revet eller kondemnabel. For andre eiendommer er kravet at eiendommen står ubebodd i minimum seks måneder sammenhengende. For å kunne vurdere om fritak kan innvilges må man fylle ut et søknadsskjema og legge ved dokumentasjon. Søknader uten dokumentasjon vil ikke bli behandlet. Det er søkers ansvar å fremskaffe dokumentasjon.

Det gis ikke fritak i forbindelse med utleie eller kjøp og salg av bolig, med mindre boligen skal stå tom i mer enn seks måneder.

Dersom du har fått innvilget fritak og har behov for lenger fritaksperiode, må du sende ny søknad senest én måned før utløp av forrige fritaksperiode og legge ved oppdatert dokumentasjon.

Eksempler på dokumentasjon: Om eiendommen er ubeboelig grunnet dens tilstand kreves bilder eller tilstandsrapport. Om eiendommen står midlertidig tom kreves f.eks. kopi av plassbekreftelse på sykehjem, reisebekreftelse som viser lengden på reisen eller lignende.

Feiing og tilsyn

Asker og Bærum brann og redning (ABBR) utfører feie- og tilsynstjenester på vegne av Asker kommune. Les mer om tjenestene til ABBR.

Forskrift om gebyr for feie- og tilsynstjenester
Feiing av hytte og fritidsbolig

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester stiller også krav til feiing og tilsyn av fritidsboliger. Kommunen er pålagt å utføre denne tjenesten, og fastsetter gebyrene etter selvkostprinsippet.

I Asker jobber vi med å få full oversikt over fritidseiendommene. Asker og Bærum brann og redning (ABBR) har sendt brev til eiere av fritidsboliger hvor vi blant annet ber om en bekreftelse på om boligen har ildsted eller skorstein.

Fakturering av feie- og tilsynstjenesten for 2020 gjelder fra 1. januar, og innen utgangen av året skal alle ha mottatt faktura.

Fakturaspørsmål om kommunale gebyrer

Hva betyr postene på fakturaen?

Er beskrivelsene av gebyrene på fakturaen vanskelig å forstå? Under gir vi deg forklaring av postene.

Merk at alle poster på fakturaen er oppgitt uten merverdiavgift (mva).

Fakturatekst Forklaring
Vann á konto En forhåndsberegning av ditt forventede vannforbruk i perioden som er definert i fakturaen.
Forbruk vann etter areal Har du ikke vannmåler blir forbruket ditt beregnet etter hvor mange kvadratmeter du bor på.
Avløp á konto
En forhåndsberegning av avløpskostnadene for din bolig i perioden som er definert i fakturaen.
Forbruk avløp etter areal Har du ikke vannmåler blir forbruket ditt beregnet etter hvor mange kvadratmeter du bor på.
Fastledd vann pr. boenhet
Den faste delen av vanngebyret, også forklart som et abonnement, som beregnes per boenhet.
Fastledd avløp pr. boenhet
Den faste delen av avløpsgebyret, også forklart som et abonnement, som beregnes per boenhet.
Grunnbeløp renovasjon
Den delen av renovasjonsgebyret som er lik for beboere i Asker nord.
Gebyr for restavfall, liten beholder Beskriver størrelsen på søppeldunken din og hva du betaler for å få denne tømt. Gjelder for beboere i Asker nord.

Standard renovasjon R/H

Storfamilie renovasjon R/H

Samarbeid renovasjon R/H

Renovasjonsgebyret i Asker sør (tidligere Røyken og Hurum) er basert på hva slags abonnement eller avtale du har. Eksempelvis standard, storfamilie eller samarbeid.
Feiegebyr  Hva du betaler for at feieren kommer og feier skorsteinen din. Du betaler ett gebyr per skorstein som er i bruk.
Tilsyn ildsted 
Hva du betaler for tilsyn av skorsteiner og ildsteder i boligen. Du betaler ett gebyr per boenhet som har fyringsanlegg. 

 

På hvilke måter kan jeg betale fakturaen? (Vipps, E-faktura osv.)

Visste du at du kan motta fakturaen fra oss på den måten som passer deg best? Du kan velge mellom ulike måter å betale fakturaen på, men merk at de fleste betalingsmåtene er en avtale mellom deg og banken din. Det betyr at du må ta kontakt direkte med banken dersom du ønsker å opprette en betalingsavtale.

Du kan betale fakturaen på følgende måter:

Type faktura Hvordan fungerer den? Hvordan oppretter jeg avtale?
E-faktura Elektronisk faktura som du aktivt må godkjenne i nettbanken for at den skal bli betalt.

Du oppretter avtale om e-faktura med banken din. I nettbanken velger du opprett e-fakturaavtale.

Du kan for tiden oppleve problemer med å opprette e-fakturaavtale. Vi jobber med å finne en løsning.

Avtalegiro Elektronisk faktura der beløpet automatisk blir trukket av kontoen på forfallsdato.

Du oppretter avtale med banken din.

 • I nettbanken velger du avtalegiro. KID-nummeret er din referanse.
 • Legg fakturaen til betaling og bekrefte forslaget om avtalegiro med Asker kommune.
 • NB! Legger du inn beløpsgrense i avtalen, gjelder denne for alle fakturaer fra Asker kommune.

Det er dessverre ikke mulig å se selve fakturaen når du har avtalegiro. For å få tilgang til fakturaen, kan du opprette e-faktura-avtale.

Avtalegiro med E-faktura Elektronisk faktura der beløpet automatisk blir trukket av kontoen din ved forfallsdato. Du oppretter avtale med banken din. I nettbanken ligger dette som en valgfri tjeneste. Du kan velge om du ønsker å få et varsel.
Vipps Elektronisk faktura som du må godkjenne i Vipps for at den skal bli betalt. Forutsetter at du har lastet ned Vipps app.
Digipost/e-Boks Har du opprettet digital postkasse mottar du all post fra stat og kommune direkte til denne. Du legger fakturaen på forfall i nettbanken, som med vanlig faktura. Har du brevgiro, skriver du ut fakturaen og klipper av innbetalingsdelen.
Papirversjon Fakturaen kommer per brev i postkassa di. Hvis du har elektronisk faktura, men foretrekker å få den i posten, må du si opp avtalene du har med banken din. Dette gjør du i nettbanken eller ved å kontakte banken.
EHF Faktura for næringsvirksomhet. Krever et organisasjonsnummer som er registrert i ELMA. Avtale mellom Asker kommune og bedrifter.
E-post Asker kommune tilbyr foreløpig ikke faktura tilsendt på e-post. Du må velge et av alternativene over.
Hvor ofte får jeg faktura?

Vi sender ut faktura 4 ganger i året. Faktureringsmåneden er som regel februar, mai, august og november. Betalingsfrist er ca. 30 dager. Du får faktura 4 ganger i året selv om du ikke benytter deg av vann og avløp, renovasjon og feiing gjennom hele året.

Hvem blir fakturaen sendt til?

Vi sender fakturaen til den som står oppført som eier i eiendomsregisteret eller matrikkel. Vi henter informasjon om eiendommen fra Statens Kartverk. Dersom eiendommen står i navnet til en avdød person, må informasjonen oppdateres i registeret til Statens Kartverk.

For vann og avløp: Har vi sendt fakturaen til feil person på bakgrunn av informasjon i matrikkel, gi beskjed til:  

For renovasjon og feietjenester: Ta kontakt med Innbyggerservice på e-post: 

Eierskifte midt i en termin. Kan fakturaen deles mellom kjøper og selger?

Vi har dessverre ikke mulighet til å dele fakturaen mellom ny og gammel eier. Et eierskifte er et oppgjør mellom kjøper og selger. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med ansvarlig eiendomsmegler for å avklare om kommunale gebyrer er tatt med i oppgjøret.

Koronatiltak: Kan jeg utsette betaling eller dele opp fakturaen?

Forespørsel om utsettelse av betalingsfrist eller oppdeling av betaling sendes på e-post til . Husk å merke henvendelsen med fakturanummer og navn på fakturamottaker.

Jeg blir fakturert for boenheter som ikke er i bruk. Hvordan kan jeg endre dette?

Vi henter informasjon om eiendommen din fra eiendomsregisteret, og fakturerer per boenhet. Dersom eiendommen din er registrert med feil antall boenheter, eller du ønsker å fjerne en boenhet, eksempelvis en hybel, må du sende søknad om bruksendring til Samfunnsutvikling v/Byggesak på e-post:

Jeg sitter i uskiftet bo. Kan jeg endre navn på fakturamottaker?

Sitter du i uskiftet bo kan du kostnadsfritt endre navn på fakturamottaker ved å sende skifteattesten til Statens kartverk.

Jeg har fått purring på ubetalt faktura

Vennligst sjekk om du har mottatt faktura i nettbanken eller på Vipps.

Ta kontakt med oss på e-post om du trenger kopi av opprinnelig faktura.

For næringsliv: Vi trenger bilag til regnskapet

Ta kontakt med oss på e-post  dersom firmaet mangler nødvendig bilag.

Kontaktinformasjon og hjelp til faktura

Gjelder det

 • endring av fakturamottaker eller spørsmål til vann- og avløpsgebyret, ta kontakt på e-post: .
 • endring av fakturamottaker eller spørsmål til renovasjon, ta kontakt på e-post:
 • spørsmål om tilgodebeløp, utbetaling og motregning, ta kontakt på e-post:

Husk å oppgi avtalenummer, gårds- og bruksnummer (Gnr/Bnr) og adressen det gjelder. Denne informasjonen vil hjelpe oss med å behandle saken raskere.