Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Ofte stilte spørsmål om vannmåler

Har du spørsmål til hvordan du leser av din type vannmåler, om du må lese av forbruket eller om den blir fjernavlest? Vi forsøker å besvare de vanligste spørsmålene om vannmåler på denne siden.

Kort fortalt

Har du mottatt et måleravlesningskort i posten, må du lese av vannmåleren din. Frist er 10. desember 2020, men gjør det gjerne i dag!

Har du fått et brev om at vannmåleren din allerede er lest av (fjernavlest), trenger du kun å kontrollere målernummer og målestand mot informasjonen i brevet.

Finn din type vannmåler

Vi har laget en oversikt over de mest brukte vannmålerne i vår kommune, og kort beskrevet hvordan du leser av de ulike.

Finn din type vannmåler og se hvordan du leser den av.

Ofte stilte spørsmål om vannmåler

Hvem har ansvaret for å lese av vannmåleren?

Huseier er ansvarlig for å lese av vannmåleren og påse at korrekt målerstand blir rapportert inn til kommunen.

På hvilke måter kan jeg lese av vannmåleren?

Du kan lese av vannmåleren på tre ulike måter:

 1. Digitalt: Nettsiden www.asker.kommune.no/avlesning
  Du kan også scanne QR-koden på vannmålerkortet og komme direkte til registreringen.
 2. Telefon: Ring 21 95 29 18 og følg veiledningen.
 3. Post: Skriv ned målerstanden på kortet, signere og returnere per post.

Hvis du synes digital avlesning er vanskelig, kan du be om hjelp fra en nabo, venn eller et familiemedlem.

Jeg får ikke lest av vannmåleren fordi det er så vanskelig å komme til. Hva gjør jeg?

Det er huseiers ansvar å sørge for at vannmåler er tilgjengelig for avlesning. Dersom det er vanskelig å se hva som står på vannmåleren, kan du be om hjelp fra en venn eller nabo.

Hvorfor må jeg manuelt lese av en fjernavlest vannmåler?

Vannmåleren vi monterer, både ved nyinstallering og bytte, er bygget med fremtidens teknologi slik at den er teknisk klar for fjernavlesning.

Utbyggingen av infrastrukturen, som skal støtte fjernavlesning, pågår. Inntil arbeidet er ferdigstilt, vil vannmåleravlesningen være manuell. Det betyr at du kan forvente å motta målekort for vannforbruket ditt også i 2020.

Jeg har ikke brukt hytta mi i år. Må jeg lese av vannmåleren?

Du må lese av vannmåleren selv om bolig, fritidsbolig, bygg eller lignende ikke er i bruk. Dersom du ikke sender oss dette, må vi beregne forbruket etter arealet på bygget. Slik beregner vi vannforbruket ditt.

Det estimerte forbruket blir korrigert ved neste års avregning.

Hvorfor får noen fjernavlest vannmåleren mens andre må gjøre det manuelt?

Vi har satt i gang et pilotprosjekt med en avgrenset gruppe innbyggere. Disse får automatisk avlest sine vannmålere (digitalt). Dette gjør vi for å lære og få erfaring med fjernavlesningen, før alle husstander blir med i ordningen.

Jeg får vann fra privat vannverk. Hvorfor får jeg målekort fra Asker kommune?

Du får avlesningskort fordi du betaler avløp til Asker kommune. For at du skal betale riktig beløp for avløpet, må du lese av vannmåleren.

Du betaler avløp etter fastledd/abonnement og à konto (estimert forbruk basert på fjorårets forbruk) til Asker kommune.

Blir avlesningen min kontrollert for feil?

Vi kontrollsjekker de fleste måleravlesninger, men gjør oppmerksom på at vi ikke klarer å fange opp alle.

For eksempel vil du bli kontaktet hvis vi oppdager at

 • du har skrevet for mange tall
 • avlesningen viser et vesentlig større forbruk enn tidligere
 • du registrerer «0» (null) i avlesningen, og vi ikke forstår hvorfor

Dersom du får en henvendelse fra oss er det ditt ansvar å melde tilbake det vi spør etter. Tilbakemeldingen kan du gi på .

Nummeret på vannmåleren min stemmer ikke med nummeret på målerkortet jeg har fått. Hva gjør jeg?

Logg deg inn på registreringssiden www.asker.kommune/avlesning og sjekk om riktig målernummeret vises der. Er målernummeret fortsatt feil, ber vi om at du sender oss et bilde der målernummer og målerstand kommer tydelig fram.

Bildet kan du sende på e-post:

Målerstanden vises ikke eller skjermen er tom. Hva gjør jeg?

I slike tilfeller vil vannforbruket bli stipulert (beregnet).

Send oss et bilde av vannmåleren din, sammen med informasjon om adresse og antall husstandsmedlemmer. Dette kan du sende på e-post: .

Vi gir beskjed til rørlegger om at din vannmåler må byttes.

Vannmåleren avgir forskjellige nummer hver gang jeg trykker. Hva gjør jeg?
Det er feil i målerkortet jeg har fått. Hva gjør jeg?

Er det feil i adresse, gnr/bnr, målernummer eller målerstand, ta kontakt på e-post

Jeg har fått ny vannmåler, og får ikke registrert forbruket fordi det er lavere enn på forrige avlesning. Hva gjør jeg?

Får du ikke registrert avlesningen på www.asker.kommune.no/avlesning ber vi deg om å sende oss et bilde av vannmåleren.

Dette kan du sende på e-post:

Hvorfor betaler jeg á konto når jeg har fjernavlest vannmåler?

Á konto betyr at du betaler for et estimert vannforbruk (basert på fjorårets forbruk). Avregningen av vannforbruket blir beregnet og justert én gang i året, normalt i løpet av første kvartal påfølgende år.

Min bolig/fritidsbolig er ikke i bruk. Må jeg betale vann- og avgiftsgebyret?

Fraflytting eller fravær fra bolig gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.

Er bebyggelsen på eiendommen fjernet eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, må du betale årsgebyr inntil stikkledning er frakoblet eller plugget på hoved/fellesledning.

Ta kontakt med rørlegger eller entreprenør dersom du ønsker å koble fra eller plugge.

Jeg har hatt et høyere forbruk enn det som er forskuddsbetalt. Hva skjer da?

Hvis du har betalt for lite à konto (på forskudd) vil du bli belastet for differansen i fakturaen du mottar for 1. kvartal året etter.

Hvorfor må jeg ha fjernavlest vannmåler?

Kommunestyrene i de tre tidligere kommunene Røyken, Hurum og Asker har vedtatt at alle husstander må ha fjernavlest vannmåler innen 2021.

Tre gode grunner til å montere vannmåler:

 • Du får en nøyaktig måling, basert på faktisk forbruk: Dette sikrer en mest mulig rettferdig fordeling av kostnadene ved at du betaler for ditt faktiske vannforbruk, og ikke ut fra areal og størrelse på eiendom.
 • Du slipper jobben med å lese av vannmåleren (tidligst 2021): Vannmåleravlesningen sendes digitalt til kommunen.
 • Lekkasjer og rørbrudd i huset oppdages raskere: Det betyr at vanntap og vannskader minimeres, noe som er en fordel økonomien din, huset ditt og miljøet!
Hva koster det å montere fjernavlest vannmåler?

Prisen på montering varierer. Be om en pris fra flere rørleggere før du bestiller. Se regler for vannmåler i Forskrift for vann og avløpsgebyr i Asker kommune

 • Kostnader med installasjon av vannmåler dekkes av abonnenten.
 • Kommunen foretar utskiftning av målere, og dekker denne kostnaden.

Prisen er også avhengig om du ønsker å montere tilbakeslagsventil og reduksjonsventil, eller ikke.

Må jeg montere tilbakeslags- og reduksjonsventil?

Det er foreløpig ikke et krav ved installering av fjernavlest vannmåler i eksisterende boliger eller abonnenter. Derimot er det et krav til nye abonnenter å montere tilbakeslags- og reduksjonsventil i tilknytning til hovedstoppekrana.

Hvordan finansieres bytte av nye fjernavleste vannmålere, og er det noen gevinst for kommunen?

Vannmålerne finansieres gjennom kommunenes selvkostfond, som er en del av vann- og avløpsgebyrene. Innføring av fjernavleste vannmålere er vedtatt i tidligere Røyken, Hurum og Asker kommuner.

Normalt skiftes vannmålere periodisk hvert 10. år. De nye målerne har en levetid på 15 år, slik at arbeidskostnaden totalt sett reduseres. Ved fjernavlesning sparer kommunen utgifter til utsending av målerkort og innsamlingen av vannmålertall blir automatisert.

Hva slags type vannmåler får jeg?

Vannmåleren du får er en ultralyd vannmåler, Qalcosonic W1.

 • Qalcosonic husvannmålere og tilbehøret oppfyller disse internasjonale godkjenningene: MID, OMIL R49, EN 14154.
 • Material målerør: Kompositt.
 • Standard størrelse: DN 20 (3/4”) - 105 mm, DN 15 (1/2”) - 80mm.
 • Energiforbruk: 2 stk. litiumbatterier. Levetid ca. 16 år.
 • Måleren har ingen spesielle krav til renhold eller vedlikehold.

NB! Plombering/garantisegl på vannmåleren må ikke bli ødelagt. Det vil ugyldiggjøre kalibrering og garanti.

Jeg har fått montert fjernavlest vannmåler. Hva er mitt ansvar?

Huseier har ansvaret for at vannmåleren ikke utsettes for skade eller blir borte. Huseier er også ansvarlig for den årlige avlesning av vannmåleren (inntil fjernavlesning er mulig).

Hva er kommunens ansvar for vannmåleren?

Vannmåleren er kommunens eiendom, men det er huseier som er ansvarlig for at den ikke blir skadet eller blir borte. Les mer om eierforhold i Forskrift for vann- og avløpsgebyr i Asker.

Overføring av data fra fjernavlest vannmåler. Hvordan skjer det?

Data om vannforbruket ditt sendes fra måleren til Asker kommune via radionettverket. Vannmåleren sender signaler hver 6. time (4 ganger i døgnet) med maks 2 sekunders varighet.

Radiokommunikasjon er en trådløs form for kommunikasjon som benytter elektromagnetiske bølger, også kalt radiobølger. Det er samme type signaler som blir avgitt fra TV-apparater, datamaskiner, trådløse nettverk (WI-FI), husholdningsapparater, fjernkontroller til biler, babycall/-overvåking, dørklokker, mobiltelefoner, husalarmer og aircondition/klimaanlegg.

Personvern og bruk av vannmålerdata

Alle vannmålerdata sendes kryptert eller kodet. Det vil si at ingen kan lese tallene fra måleren uten å ha en krypteringsnøkkel (kodenøkkel) som består av 32 forskjellige bokstaver, tall og tegn. Denne nøkkelen er det Asker kommune som har.

Alle data fra vannmåleren er håndtert i forhold til Personopplysningsloven.

Er det strålefare forbundet med fjernavleste vannmålere?

De nye smarte vannmålerne sender data via et radionettverk. Dataoverføringen er kortvarig, svak og ikke helsefarlig. Sendingene vil vanligvis ligge på tusendeler av grenseverdiene satt av Statens strålevern og ca. 200 ganger svakere enn en mobiltelefon.

Se sak på dinside.no

Er de nye vannmålerne ferdig kalibrert ved utlevering?

Målerne er godkjent etter MID (Measuring Instruments Directive 2014/32/EU) for kjøp og salg, og kalibrert før utlevering.

 • De er innenfor 2 % nøyaktighet mellom minimum flow Q1 og nominell flow Q3.
 • Målerne har forhold Q3/Q1 på R250 som gir høy nøyaktighet også for lave flow.
 • De blir normalt ikke utlevert med annen dokumentasjon enn det som står på måleren. Det er heller ikke et krav til det i henhold til MID.

Bestilling og bytte av vannmåler

Har du ikke vannmåler fra før, må du kontakte en rørlegger. Les mer om bestilling og bytte av vannmåler.