Avtaler og priser renovasjon

Kort fortalt

Alle som bor eller har hytte i Asker skal ha en renovasjonsavtale med kommunen. Renovasjonsgebyret du betaler sørger blant annet for at vi kan hente og behandle avfallet på en trygg og miljøvennlig måte. Du er selv ansvarlig for å håndtere og kildesortere avfallet riktig før vi henter det hjemme hos deg.

Vann, avløp, renovasjon og feiing på én faktura

Fra 01.01.20 får du vann, avløp, renovasjon og feiing på én faktura. Det betyr at årsgebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing vil bli fakturert samlet kvartalsvis, med forfall i mars, juni, september og desember. Se også oversikt over ofte stilte spørsmål om kommunale gebyrer.

Årlige gebyrer for renovasjon

Renovasjonsgebyret til alle innbyggere er delt opp i:

 • et grunnbeløp / fastledd per boenhet
 • et variabelt beløp basert på volumet på restavfallsbeholderen

Fra 01.01.2021 er denne gebyrstrukturen ny for innbyggere i de tidligere kommunene Røyken og Hurum.

Denne gebyrstrukturen gjelder også for hytterenovasjon i tidligere Asker. For deg med hytte i området Røyken og Hurum er prisen basert på hvilket abonnement du har. Oversikt over dette finner du under Priseksempler for hytter.

Grunnbeløp

Grunnbeløpet sikrer at alle husholdninger er med og betaler en andel av kostnadene for å drive renovasjonen i Asker. Dette grunnbeløpet gjelder også for hytterenovasjon i tidligere Asker.

 
Grunnbeløp Pris uten mva. Pris inkludert mva.
Pris grunnbeløp, per år 1 640,80 2 051,00
Pris grunnbeløp for hybel, per år 820,80 1 026,00
Variabelt beløp

Det variable beløpet regnes ut i fra volumet på restavfallsbeholderen din. Jo større volum til restavfall, jo dyrere blir det. Det betyr at god kildesortering vil lønne seg. Du kan ha så store og så mange beholdere til kildesortert avfall som du vil, uten at det koster noe ekstra.

Om du deler beholder til restavfall med én eller flere naboer, blir dette beløpet delt likt på alle sammen.

For deg som bor eller har hytte på en av øyene, kommer prisen for restavfallssekk i tillegg til grunnbeløpet.

Literpris for restavfall

Type beholder til restavfall Literpris uten mva. Literpris inkludert mva.
Liten beholder (fra 140 til 360 liter) 15,04 18,80
Stor beholder (fra 660 til 1000 liter) 14,64 18,30
Stor/nedgravd container (over 1100 liter) 12,24 15,30
Stor/nedgravd container (under 1100 liter) 16,32 20,40
4-ukers hentefrekvens (kun beholder på 140 liter) 11,20 14,00

Antall liter på beholderen / containeren din til restavfall ganges med literprisen, og du får det variable beløpet.

Har du for eksempel en liten beholder til restavfall på 140 liter, ganger du dette med 18,80 kroner. Det variable beløpet ditt blir da 2 632 kroner per år. Dersom du deler en slik beholder med en nabo, deler du beløpet på to. Hver av dere skal da betale 1 316 kroner for restavfallet per år. Grunnbeløpet kommer i tillegg.

Les mer om de forskjellige beholderløsningene vi tilbyr her.

Priseksempler

Priseksempler for fastboende

Disse priseksemplene viser hva årsbeløpet ditt for renovasjon vil være, og inkluderer både grunnbeløp og variabelt beløp. Ønsker du å finne ut hva du må betale per kvartal, kan du dele beløpet på fire.

Priseksempler

Eksempler på ulike abonnementer Pris i kroner uten mva. per år per husstand Pris i kroner inkludert mva. per år per husstand
Én husstand, liten beholder til restavfall på 140 eller to-delt beholder 3 746,40 4 683,00
Én husstand, liten beholder til restavfall på 240 liter 5 250,40 6 563,00
Samarbeid 2 husstander, liten beholder til restavfall på 140 liter 2 693,60 3 367,00
Samarbeid 2 husstander om liten beholder til restavfall på 240 liter
eller
Samarbeid 3 husstander om liten beholder til restavfall på 360 liter
3 445,60 4 307,00
Samarbeid 4 husstander om liten beholder til restavfall på 360 liter 2 994,40 3 743,00
Samarbeid 5 husstander om stor beholder til restavfall på 660 liter 3 573,28 4 466,60
Samarbeid 10 husstander om stor beholder til restavfall på 660 liter 2 607,04 3 258,80
Samarbeid 50 husstander om nedgravd container til restavfall på 3000 liter 2 375,20 2 969,00
Samarbeid 100 husstander om nedgravd container til restavfall 5000 2 252,80 2 816,00
4-ukers hentefrekvens restavfall* 3 208,80 4 011,00
Øyrenovasjon for fastboende (restavfall 100 liter / hel sekk) 3 900,80 4 876,00
Øyrenovasjon for fastboende (restavfall 50 liter / halv sekk) 2 771,20 3 464,00

*Dette er et tilbud kun for de med liten beholder til restavfall på 140 liter.

Priseksempler for hytter

Priseksempler for hytterenovasjon

Eksempler på ulike abonnementer Pris i kroner uten mva. per år per husstand Pris i kroner inkludert mva. per år per husstand
Hytterenovasjon sommer, standardavtale tidligere Asker* 2 693,60 3 367,00
Hytterenovasjon hele året, standardavtale tidligere Asker 3 746,40 4 683,00
Hytterenovasjon sommer, standardavtale Røyken og Hurum* 2 436,80 3 046,00
Hytterenovasjon sommer, samarbeid Røyken og Hurum* 1 969,60 2 462,00
Hytterenovasjon hele året, standardavtale Røyken og Hurum 3 746,40 4 683,00
Hytterenovasjon hele året, samarbeid Røyken og Hurum 3 106,40 3 883,00
Øyrenovasjon for hytter, sommer (restavfallssekk 100 liter / hel sekk)* 2 770,80 3 463,50
Øyrenovasjon for hytter, sommer (restavfallssekk 50 liter / halv sekk)* 2 206,00 2 757,50

*) Vi tilbyr sommertømming for hytter og fritidseiendommer i perioden fra 15. april til 15. oktober. For informasjon om tømmedager, se vår digitale tømmekalender.

På Brønnøya er det også tilbud om helårstømming for hytter. Prisene vil da bli de samme som for fastboende. Se egne priseksempler for fastboende.

For hytter på fastlandet i gamle Asker med sommertømming, er det variable beløpet basert på 50 % av volumet til restavfallsbeholderen.

For hytter på øyene i gamle Asker, er det variable beløpet basert på størrelsen på restavfallssekken. På Brønnøya er det 


Egne priser for næringskunder finner du her.

Tilleggstjenester

Priser for tilleggstjenester

Disse prisene kommer i tillegg til grunnbeløp og variabelt beløp.

Priser for tilleggstjenester

Type tjeneste Pris uten mva. Pris inkludert mva.
Ekstrabeløp for henteavstand 5 - 10 m per år 250,40 313,00
Ekstrabeløp for henteavstand 10 - 20 m per år 720,00 900,00
Ekstrabeløp for henteavstand 20 - 30 m per år 1 440,00 1 800,00
Ekstratømming per henting* 320,00 400,00
Ekstratømming nedgravd container / stålcontainer, per stk. 1 500,00 1 875,00
Ekstratømming sommer, liten beholder** 552,00 690,00
Ekstratømming sommer, stor beholder** 717,60 897,00
Ekstratømming sommer, samarbeid** 440,00 550,00
Rengjøring av liten beholder (140 - 360 liter)*** 181,60 227,00
Rengjøring av stor beholder (660 - 1000 liter)*** 272,80 341,00
Rengjøring av container/nedgravd container*** 1 808,00 2 260,00
Komposteringsfratrekk per år (ikke matavfallsbeholder) -208,80 -261,00
Restavfallssekk 100 liter / hel sekk (kun øyrenovasjon) 2 260,00 2 825,00
Restavfallssekk 50 liter / halv sekk (kun øyrenovasjon) 1 130,40 1 413,00
Ekstrasekk til restavfall (kun gamle Røyken og Hurum) 75,20 94,00

*) En ekstratømming gjelder enten alt mat- og restavfall, eller alt av papir, papp, drikkekartong og plastemballasje på hentepunktet.

**) Ekstratømming av mat og restavfall kan bestilles for perioden juni, juli og august. Da vil tømming skje ukentlig og ikke annenhver uke. Prisene gjelder per husstand / boenhet.

***) Prisene gjelder per beholder / container. Ventetiden kan være opptil ti dager for vanlige beholdere og opptil 30 dager for nedgravde containere.

Hva dekker renovasjonsgebyret du betaler til kommunen?

Det er vårt ansvar å sørge for at alt avfall behandles på en måte som er trygt for helse, natur og miljø. Alle som bor i Asker må derfor betale et renovasjonsgebyr, slik at vi skal kunne hente og behandle avfallet ditt på en miljøvennlig måte.

Renovasjonsgebyret blir fakturert etter selvkostprinsippet. Dette betyr at du betaler for det renovasjonstjenesten koster - ikke mer og ikke mindre.

Renovasjonsgebyret du betaler, dekker blant annet:

 • innsamling av avfallet
 • videre transport og behandling av avfallet
 • innkjøp og utlevering av poser, beholdere og annet utstyr
 • drift av gjenvinningsstasjonene
 • informasjon, kampanjer og materiell om renovasjon, gjenvinning og ombruk
 • miljøvennlige tiltak som for eksempel Ombruksfestivalen
 • administrasjon i kommunen

Dette er ditt ansvar

Før vi henter avfallet hjemme hos deg, er det viktig at du:

 • kildesorterer avfallet ditt
 • plasserer beholderne dine riktig ute
 • vasker beholderne når de er skitne (vi anbefaler én gang i året - særlig beholderne for matavfall og restavfall)
 • rydder rundt beholderne hvis avfallet flyter over 
 • ikke fyller opp beholderne slik at lokket ikke kan lukkes helt igjen
 • måker bort snø og strør veien i perioder med mye snø og is 
 • holder veien fri for greiner og andre hindringer, slik at renovasjonsbilen og mannskapet kan komme helt frem til beholderne gjennom hele året

For mer informasjon, se Forskrift om renovasjon, Asker kommune.

Vil du opprette, eller endre avtale for renovasjon?

Hvis du nettopp har flyttet til Asker kommune må du opprette en renovasjonsavtale med oss.

Du kan endre størrelse på beholdere ved behov, eller få ny dersom en av beholderne dine er ødelagt.

Innbyggerservice hjelper deg med å sette opp en ny avtale og finne beholdere og løsninger som passer best for deg eller dere.

Fritak fra renovasjonsavgift

Gjelder det hytterenovasjon? Se egen informasjon om fritak for hytter.

For å få innvilget fritak fra renovasjonsavgift må eiendommen eller boenheten stå ubebodd i minst seks måneder sammenhengende. Du kan søke om fritak for inntil tre år av gangen, og senest én måned før ønsket fritaksperiode.

Det betyr at dersom du har fått innvilget fritak og har behov for lenger fritaksperiode, må du sende ny søknad senest én måned før utløp av forrige fritaksperiode og legge ved oppdatert dokumentasjon.

Det gis ikke fritak i forbindelse med utleie eller kjøp og salg av bolig, med mindre boligen skal stå tom i mer enn seks måneder.

Søk om fritak fra renovasjonsavgift

Om du ikke har BankID eller av andre grunner ønsker et fysisk skjema som fylles ut manuelt og sendes per post, ta kontakt med Innbyggerservice.

Dette må du legge ved søknaden:

Dokumentasjon på at eiendommen er ubebodd må legges ved. Om eiendommen er ubeboelig grunnet dens tilstand kreves bilder eller tilstandsrapport. Om eiendommen står midlertidig tom kreves f.eks. kopi av plassbekreftelse på sykehjem, reisebekreftelse som viser lengden på reisen eller lignende.

Søknader uten dokumentasjon vil ikke bli behandlet.