Avtaler og priser renovasjon

Kort fortalt

Alle som bor eller har hytte i Asker skal ha en renovasjonsavtale med kommunen. Renovasjonsgebyret du betaler sørger blant annet for at vi kan hente og behandle avfallet på en trygg og miljøvennlig måte. Du er selv ansvarlig for å håndtere og kildesortere avfallet riktig før vi henter det hjemme hos deg.

Vann, avløp, renovasjon og feiing på én faktura

Vi sender samlet faktura for vann, avløp, renovasjon og feiing fire ganger i året. Faktureringsmåneden er mars, mai, august og oktober. Betalingsfristen er omtrent 30 dager.

Du får faktura fire ganger i året selv om du ikke benytter deg av renovasjon gjennom hele året. Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om kommunale gebyrer.

Årlige gebyrer for renovasjon

Renovasjonsgebyret til alle innbyggere er delt opp i:

 • et grunnbeløp / fastledd per boenhet
 • et variabelt beløp basert på volumet på restavfallsbeholderen

Denne gebyrstrukturen gjelder også for hytterenovasjon i tidligere Asker. Pris for hytterenovasjon i området Røyken og Hurum er basert på hvilket abonnement man har. Oversikt over dette ligger under Priseksempler for hytter.

Egne priser for næringskunder ligger her.

Prisene under gjelder for 2024. Disse justeres årlig.

Grunnbeløp

Grunnbeløpet sikrer at alle husholdninger er med og betaler en andel av kostnadene for å drive renovasjonen i Asker. Dette grunnbeløpet gjelder også for hytterenovasjon i tidligere Asker.


Grunnbeløp (pris i kroner inkl. mva): 2 320,00

Grunnbeløp for ekstra boenhet (pris i kroner inkl. mva) (per år): 1 160,00

Variabelt beløp

Det variable beløpet regnes ut i fra volumet på restavfallsbeholderen din. Jo større volum til restavfall, jo dyrere blir det. Det betyr at god kildesortering vil lønne seg. Du kan ha så store og så mange beholdere til kildesortert avfall som du vil, uten at det koster noe ekstra.

Om du deler beholder til restavfall med én eller flere naboer, blir dette beløpet delt likt på alle sammen.

For deg som bor eller har hytte på en av øyene, kommer prisen for restavfallssekk i tillegg til grunnbeløpet.

Literpris for restavfall

Type beholder til restavfall

Literpris (inkl. mva.)

Liten beholder (fra 140 til 360 liter)

21,70

Stor beholder (fra 660 til 1000 liter)

21,70

Stor/nedgravd container (over 1100 liter)

17,50

Stor/nedgravd container (under 1100 liter)

23,50

4-ukers hentefrekvens (kun beholder på 140 liter)

17,00

Antall liter på beholderen / containeren din til restavfall ganges med literprisen, og du får det variable beløpet.

Har du for eksempel en liten beholder til restavfall på 140 liter, ganger du dette med 21,70 kroner. Det variable beløpet ditt blir da 3 038 kroner per år. Dersom du deler en slik beholder med en nabo, deler du beløpet på to. Hver av dere skal da betale 1 519 kroner for restavfallet per år. Grunnbeløpet kommer i tillegg.

Priseksempler

Priseksempler for fastboende

Disse priseksemplene viser hva årsbeløpet ditt for renovasjon vil være, og inkluderer både grunnbeløp og variabelt beløp. Ønsker du å finne ut hva du må betale per kvartal, kan du dele beløpet på fire.

Eksempler på ulike abonnementer

Pris i kroner inkludert mva. per år per husstand

Én husstand, liten beholder til restavfall på 140 liter

5 358,00

Én husstand, liten beholder til restavfall på 240 liter

7 528,00

Samarbeid 2 husstander, liten beholder til restavfall på 140 liter

3839,00

Samarbeid 2 husstander om liten beholder til restavfall på 240 liter
eller
Samarbeid 3 husstander om liten beholder til restavfall på 360 liter

4 924,00

Samarbeid 4 husstander om liten beholder til restavfall på 360 liter

4 273,00

Samarbeid 5 husstander om stor beholder til restavfall på 660 liter

5 184,40

Samarbeid 10 husstander om stor beholder til restavfall på 660 liter

3 752,20

Samarbeid 50 husstander om nedgravd container til restavfall på 3000 liter

3 370,00

Samarbeid 100 husstander om nedgravd container til restavfall 5000

3 195,00

4-ukers hentefrekvens restavfall*

4 700,00

Øyrenovasjon for fastboende (restavfall 100 liter / hel sekk)

5 550,00

Øyrenovasjon for fastboende (restavfall 50 liter / halv sekk)

3 935,00

*Dette er et tilbud kun for de med liten beholder til restavfall på 140 liter.

Priseksempler for hytter

Priseksempler for hytterenovasjon

Eksempler på ulike abonnementer

Pris i kroner inkludert mva. per år per husstand

Hytterenovasjon hele året, standardavtale

5 358,00

Hytterenovasjon sommer, standardavtale*

3 839,00

Hytterenovasjon hele året, samarbeid i Røyken og Hurum

4 440,00

Hytterenovasjon sommer, samarbeid i Røyken og Hurum*

2 815,00

Øyrenovasjon for hytter, sommer (restavfallssekk 100 liter / hel sekk)*

3 935,00

Øyrenovasjon for hytter, sommer (restavfallssekk 50 liter / halv sekk)*

3 127,50

*)Vi tilbyr sommertømming for hytter og fritidseiendommer i perioden fra 15. april til 15. oktober. For informasjon om tømmedager, se vår digitale tømmekalender.

På Brønnøya er det også tilbud om helårstømming for hytter. Prisene vil da bli de samme som for fastboende. Se egne priseksempler for fastboende.

For hytter på fastlandet i gamle Asker med sommertømming, er det variable beløpet basert på 50 prosent av volumet til restavfallsbeholderen.

For hytter på øyene i gamle Asker, er det variable beløpet basert på størrelsen på restavfallssekken.

Oversikt over hvilke beholdere vi tilbyr ligger her.

Tilleggstjenester

Priser for tilleggstjenester

Disse prisene kommer i tillegg til grunnbeløp og variabelt beløp.

Type tjeneste

Beløp

Ekstrabeløp for henteavstand 5 - 10 m per år

360,00

Ekstrabeløp for henteavstand 10 - 20 m per år

1020,00

Ekstrabeløp for henteavstand 20 - 30 m per år

2040,00

Ekstratømming per henting*

455,00

Ekstratømming nedgravd konteiner / stålkonteiner, per stk.

2 140,00

Ekstratømming sommer, liten beholder**

790,00

Ekstratømming sommer, stor beholder**

1025,00

Rengjøring av liten beholder (140 - 360 liter)***

260,00

Rengjøring av stor beholder (660 - 1000 liter)***

390,00

Rengjøring av konteiner/nedgravd konteiner***

2 585,00

Vedlikehold av nedgravd container

1 140,00

Luktabsorbent til nedgravd container

800,00

Komposteringsfratrekk per år (ikke matavfallsbeholder)

-275,00

Restavfallssekk 100 liter / hel sekk (kun øyrenovasjon)

3 230,00

Restavfallssekk 50 liter / halv sekk (kun øyrenovasjon)

1 615,00

Utrykning for å fjerne blokkering i avfallssug

1 580,00

Ny RFID-brikke til adgang til avfallssug

53,00

*) En ekstratømming gjelder enten alt mat- og restavfall, eller alt av papir, papp, drikkekartong og plastemballasje på hentepunktet.

**) Ekstratømming av mat og restavfall kan bestilles for perioden juni, juli og august. Da vil tømming skje ukentlig og ikke annenhver uke. Prisene gjelder per beholder.

***) Prisene gjelder per beholder / konteiner. Ventetiden kan være opptil ti dager for vanlige beholdere og opptil 30 dager for nedgravde konteinere.

Hva dekker renovasjonsgebyret du betaler til kommunen?

Det er vårt ansvar å sørge for at alt avfall behandles på en måte som er trygt for helse, natur og miljø. Alle som bor i Asker må derfor betale et renovasjonsgebyr, slik at vi skal kunne hente og behandle avfallet ditt på en miljøvennlig måte.

Renovasjonsgebyret blir fakturert etter selvkostprinsippet. Dette betyr at du betaler for det renovasjonstjenesten koster - ikke mer og ikke mindre.

Renovasjonsgebyret du betaler, dekker blant annet:

 • innsamling av avfallet
 • videre transport og behandling av avfallet
 • innkjøp og utlevering av poser, beholdere og annet utstyr
 • drift av gjenvinningsstasjonene
 • informasjon, kampanjer og materiell om renovasjon, gjenvinning og ombruk
 • administrasjon i kommunen

Dette er ditt ansvar

Før vi henter avfallet hjemme hos deg, er det viktig at du:

 • kildesorterer avfallet ditt
 • plasserer beholderne dine riktig ute
 • vasker beholderne når de er skitne (vi anbefaler én gang i året - særlig beholderne for matavfall og restavfall)
 • rydder rundt beholderne hvis avfallet flyter over 
 • ikke fyller opp beholderne slik at lokket ikke kan lukkes helt igjen
 • måker bort snø og strør veien i perioder med mye snø og is 
 • holder veien fri for greiner og andre hindringer, slik at renovasjonsbilen og mannskapet kan komme helt frem til beholderne gjennom hele året

For mer informasjon, se Forskrift om renovasjon, Asker kommune.

Vil du opprette eller endre avtale for renovasjon?

Renovasjonsavtalen med kommunen følger eiendommen. Det betyr at hvis du har flyttet, så overtar du avtalen til tidligere eier. Hvis du flytter inn i en nyoppført bolig, må du selv opprette en renovasjonsavtale med oss dersom utbygger ikke allerede har gjort det.

Du kan endre størrelse på beholdere ved behov, eller få ny dersom en av beholderne dine er ødelagt.

Innbyggertorgene hjelper deg med å finne beholdere og løsninger som passer best for deg eller dere.

Fritak fra renovasjonsavgift

Gjelder det hytterenovasjon? Se egen informasjon om fritak for hytter.

Du kan søke om midlertidig fritak fra renovasjonsavgiften. Da må du være oppmerksom på følgende:

 • Søknaden må sendes senest én måned før du ønsker at fritaksperioden skal starte.
 • Eiendommen må stå ubebodd i minst seks måneder sammenhengende for å få innvilget fritak. Dersom den står ubebodd lenger, kan du søke om fritak for inntil tre år av gangen. Deretter må du sende en ny søknad for en ny periode.
 • Søknaden har ikke tilbakevirkende kraft og fritak innvilges ikke tilbake i tid.
 • Det gis ikke fritak i forbindelse med utleie eller kjøp og salg av bolig, med mindre boligen skal stå tom i mer enn seks måneder.

Søk om fritak fra renovasjonsavgift

(krever pålogging med BankID eller lignende)

Om du ikke har BankID eller av andre grunner ønsker et fysisk skjema som fylles ut manuelt og sendes per post, ta kontakt med Innbyggertorgene.