Alle hytteeiere i Asker skal ha renovasjon, uansett om hytta brukes ofte eller om den sjelden eller aldri er i bruk.

Hytteeiere har enten helårlig renovasjon eller sommerrenovasjon (15.april – 15.oktober).  Hentedager finner du her eller i appen Min renovasjon. Du kan også få mer informasjon ved å kontakte Servicetorget.

Innsamling av avfall på hytta

Innsamlingen av hytteavfall er lik som for annet husholdningsavfall. Vi henter matavfall, restavfall, plastemballasje og papir/papp/drikkekartong. Farlig avfall hentes to ganger i året. Glass og metall skal leveres til nærmeste returpunkt. Les mer om riktig kildesortering her.

Avfallsbeholdere skal plasseres ved kjørbar vei.  Det oppfordres til fellesløsninger med hyttenaboer der det er muligheter for det – det er plassbesparende og vil medføre lavere renovasjonsgebyr. Dersom hytta ikke har veiforbindelse, vil den i de fleste tilfeller bli tilknyttet en fellesløsning.

Har ikke din hytte renovasjon?

Hytter som ikke har renovasjon, skal få opprettet et renovasjonsabonnement. Dersom du har en hytte uten renovasjon, ta gjerne kontakt med Servicetorget slik at vi sammen kan finne en god løsning.

Fritak fra renovasjonsavgift for hytter

Alle hytter skal ha en renovasjonsordning. Det er likevel mulig å søke om fritak dersom en hytte er revet eller kondemnabel. Søknaden må inneholde:

  • søkers navn, bostedsadresse og telefonnummer/e-post
  • opplysninger om eiendommen inkl. gårds- og bruksnummer, adresse.
  • begrunnelse for søknaden
  • tidsperiode du søker om fritak for (inntil ett år)

Send gjerne med dokumentasjon i form av et oppdatert bilde av hytta/tomten.

Søknad om fritak kan innvilges inntil ett år av gangen. Det innvilges ikke fritak av andre årsaker enn at hytta er revet/kondemnabel, som for eksempel at hytta er lite i bruk, langt fra vei eller at søker bor i Asker og tar med avfallet hjem.

Søknad sendes elektronisk til kommunalteknikk@asker.kommune.no eller per brev til Asker kommune, Postboks 353, 1372 Asker.