Innovasjon og digitalisering

Asker kommune skal gjennom aktiv bruk av digitalisering og smart bruk av teknologi, bidra til å sikre videre tjenesteutvikling og bærekraftig utvikling i alle tjenesteområder, på tvers av tjenesteområdene og i samarbeide med andre aktører. 

For å lykkes skal Asker kommune inkludere og samarbeide med næringsliv, forskning, akademia og andre kommuner og offentlige aktører i utarbeidelse av fremtidens løsninger. Avhengig av tema eller løsning må det jobbes i et lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt perspektiv.

Innovasjon, digitalisering og bærekraftig utvikling

FN-organisasjonen U4SSC har målt Asker kommune på 92 indikatorer innenfor forskjellige områder som samlet dekker alle FNs bærekraftsmål. U4SSC bruker målingen globalt for byer og kommuner, noe som muliggjør sammenligninger mellom byene og kommunene. 

Målingen peker på følgende utfordringsområder for Asker kommune:

  • Transport og mobilitet
  • Sosial ulikhet
  • Høyt forbruk
  • Utnyttelse av den gode digitale infrastrukturen

Alle utfordringsområdene vil fremover adresseres i kommunens arbeid med innovasjon, digitalisering og bærekraftig utvikling.

Digital infrastruktur

Asker kommune oppnår en god score i ovenstående måling på indikatorene for den digitale infrastrukturen i kommunen. Samtidig viser målingen utfordringer på indikatorene for utnyttelse av den digitale infrastrukturen i tjeneste- og samfunnsutviklingen i kommunen.

Hovedinnganger

Nytt om innovasjon og digitalisering

Illustrasjonsbilde

Bærekraftsidébanken

Det er politisk vedtatt at Asker kommune skal tuftes på FNs bærekraftsmål, hvor senteret for innovasjon og læring har det koordinerende ansvar for...

Sjakk som læring

Rett før jul arrangerte Hagaløkka barneskole i Asker sin egen sjakkturnering hvor det var totalt 120 påmeldte spillere. «Sjakk utvikler ikke bare d...
Illustrasjonsbilde

Digital skoleutvikling i Asker

Asker kommune har sammen med et tverrfaglig forskningsteam sett nærmere på hvordan en kommune kan tilrettelegge for pedagogisk utviklingsarbeid for...