Reguleringsplan for Gjellum nærsenter

BAS Arkitekter AS varsler på vegne av COOP Norge eiendom AS om oppstart av detaljregulering for Gjellum nærsenter, Heggedalsveien 350 med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 12, jf. § 12-8. 

Bakgrunn og hensikt

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse og opprusting av dagligvarebutikken og bebyggelsen på eiendom 78/124. Det er tatt med et stort planområde for å vurdere adkomstsituasjonen, inkludert kryssing over Røykenveien for myke trafikanter.

Plandokumenter:

Merknader til forslaget og  synspunkter som kan ha betydning for reguleringsplanprosessen sendes skriftlig innen 7. mars 2023 til:

BAS Arkitekter AS v/Karoline Bergdal
St. Marie Gate 96 - 98
1706 Sarpsborg
Tlf: 970 11 495
e-post:

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sending med plannavn. 

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 78/124

Kommunens saksnummer: 22/508

Forslagsstiller: COOP Norge eiendom AS

Plankonsulent: BAS Arkitekter AS