Reguleringsplan for Askerveien 61

Varsel om oppstart

Civitas AS varsler på vegne av Erteløkka Holding eiendom AS om oppstart av detaljregulering for Askerveien 61 i Asker kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 12, jf. § 12-8.

Bakgrunn og hensikt

Bakgrunnen for planen er en utvikling av eiendommen til bolig- og næringsformål. Bebyggelsen i dag brukes til butikker, hotell og kontor.

Plandokumenter:

Merknader til forslaget og  synspunkter som kan ha betydning for reguleringsplanprosessen sendes skriftlig innen 12. februar 2024 til:

Civitas v/Jomar Lygre Langeland
Grubbegata 14, 0179 OSLO Drammen
e-post:

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sending med plannavn. 

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 50/45, 50/429

Kommunens saksnummer: 23/1424

Forslagsstiller: Erteløkka Holding Eiendom AS

Plankonsulent: Civitas AS