Reguleringsplan for Bestonåsen

Gårds- og bruksnummer:  253/52 med flere

Kommunens saksnummer: 20/3668

Forslagsstiller: Bestonåsen Eiendom AS

Plankonsulent: Rambøll

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-1 og 12‐8 varsler Rambøll på vegne av Bestonåsen Eiendom AS v/Glitre bolig AS om oppstart av detaljregulering for Bestonåsen i Asker kommune, gnr/bnr 253/52 med flere.

Se varslingsbrev for ytterligere informasjon.

Referat fra oppstartsmøte

Frist for innspill er satt til 06.03.2021.

Eventuelle merknader/innspill bes merket med saksnummer 20/3668

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.